Pages Navigation Menu

Дейности

     Програмата на Дневния център включва разнообразни дейности подпомагащи децата с увреждания. Всички занимания са съобразени с общото здравословно състояние.  Обръща се внимание на влеченията и интересите, съобразени с физическите възможности на детето. Избягва се пренатоварване. Заниманията са индивидуални и групови. Децата имат възможност да срещнат нови приятели. Средата, която предоставя центъра е защитена и толерантна. Атмосферата на работа е спокойна.

    Екипът подкрепя децата, като ги подпомага да преодолеят изолацията, еднообразното ежедневие, страхът от не приемане и затрудненията в общуването. Стремежът на екипа е да стимулира способностите и увереността на децата за един по-пълноценен начин на живот. Групите са отворени, като се насърчава изграждането на доверие и взаимопомощ. Центърът предоставя обследване на деца с различни затруднения, като при необходимост се насочват към външни специалисти. Консултират се и семейства. Целта е  да се осъществи пълноценно сътрудничество с екипа на Дневния център.

     Това е важно, за постигането на по-високи резултати. Стремежът е да се създаде климат на взаимно доверие и партньорство. За нас е от голямо значение детето да се чувства спокойно, за да се постигат желаните цели.

За постигане на добри резултати Дневният център предлага следните дейности:

 • Индивидуални занимания – работа с логопед, психолог, рехабилитатор, терапевт, индивидуална работа на възпитателя на първа група;
 • Групови дейности – подпомагане процеса на адаптация и социализация. Провеждат се в първа и втора група и в сборни групи;

 • Ателиета – дневният център предлага на своите възпитаници разнообразни ателиета. Чрез тях децата придобиват знания и умения, подготвящи ги за реалния живот. Поставят се в различни ситуации, като се подкрепят от възрастен  за тяхното изпълнение;

          За повече информация прочетете:

  • Ателие “Готварство” 
  • Ателие “Цветарство”
  • Ателие “Сръчни ръчички”
  • Ателие “Спорт”
  • Ателие “Работа с печатни издания”
  • Ателие “Аранжиране и декорация”
 • Арттерапия – включва изработване на предмети от хартия и плат, моделиране, рисуване с различни бои, рисуване с пръсти и длани, апликации, усвояване на различни техники – декупаж, работа с природни материали, изпръскване, изкъсване, торцевание, рециклиране. Целта на арттерапията е развитие на въображението, фината моторика, възприятието и творчеството;

 • Монтесори терапия – нов подход в разбирането за възпитанието и обучението. Децата имат право сами да избират материалите, с които ще работят, сами да определят продължителността на заниманието, както и партньорите си. В специалната обкръжаваща среда детето усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствен опит. При терапията водещо е зачитането на собственото “Аз”; 

          За повече информация прочетете тук!

 • Психологична работа с децата и техните семейства –  осъществява се съобразно индивидуалните особености и потребности на всяко дете. Провежда се диагностична дейност, набелязва се корекционна работа. Чрез различни начини, подходи, методи и средства се  придобиват   умения и навици за независим живот. Работи се индивидуално и групово. Оказва се психологическа подкрепа на семействата в областите, в които срещат трудности при възпитанието и развитието на своето дете. Дават се насоки за работа вкъщи, като се проследяват получените резултати;

 • Логопедична работаобследване на деца с проблеми в развитието на речта, извършване на говорно-речева рехабилитация, постановка на фонеми, терапия при заекване, консултиране на децата и техните семейства. Даване на насоки за работа вкъщи;

 

 • Сензо-моторна терапия – нов метод на терапия, чрез релаксация и отпускащи занимания, специално насочени към сетивните възприятия – светлина, звук, докосване, миризма и вкус. Дневния център разполага с първата сензо-моторна стая в района, с което се гордеем;

 • Медицинска и двигателна рехабилитация – индивидуална и групова, ЛФК  за подобряване на общото физическо състояние на децата с физически увреждания, пасивна и активна гимнастика, масажни процедури и други;

 

 • Занимателна терапия – занимания чрез изцяло игрови методи и подходи.

 • Провеждане на външни консултации – много често специалистите извършват консултации, диагностика и насочване на деца, които не ползват социалната услуга. При необходимост се насочват към други специалисти. В много от тези случаи се налагат последващи посещения;