Pages Navigation Menu

Трета група

Трета група е за работа с младежи.

В ДЦДМУ с младежите се провежда трудотерапия, занимания за придобиване трудови и битови умения, социализация и занимания по интереси, получават психологическа подкрепа.

Младежите имат възможност да участват в културни мероприятия и отбелязване на празници.