Pages Navigation Menu

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

УТВЪРЖДАВАМ:

МАРИАНА АТАНАСОВА

ДИРЕКТОР ДЦДМУ

ВЕЛИНГРАД

 

ПРАВИЛНИК

ЗА

ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

ВЕЛИНГРАД

2021 г.

 

I

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се урежда организацията на дейноста на Дневен център за деца и младежи с увреждания „НАДЕЖДА“ гр. Велинград, на основание изискванията на чл. 181 от КТ. Правилникът е отворена сиситема, може да се допълва, изменя и актуализира от СПС и Директора на ДЦ.  Дневният център е създаден през 2005 г. с Решение № 266 от заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 30.09.2004 г. е дадено съгласие за разкриване на Дневен център за деца и младежи с увреждания от 3 до 18 г. считано от 01.01.2005 г. предназначен да обслужва деца и младежи с увреждания от Община Велинград – с капацитет 24 места и 10 щатни бройки персонал. Дневният център е включен в номенклатурата на ЗСГ, утвърден със Заповед на МТСП № 556 / 16.11.2004 г. От 01.01.2015 г. капацитета на Дневния център е увеличен на 36 места и 15 щатни бройки персонал. Промяна има и в годините на потребителите – деца и младежи с увреждания от 3 до 29 г.

Този правилник конкретизира правата и задълженията на ръководителя, специалистите и служителите, медицинския и помощния персонал, родителите/настойниците, учебно-възпитателната работа, корекционната и социалната програма.

Чл.2. Правилникът е съобразен с Европейското и българското законодателство в областта на закрила на децата при пълно спазване на международната конвенция на ООН за защита правата на децата, Кодекса на Труда, Закона за социалното подпомагане и Правилника за неговото приложение, Закона за закрила на детето и Правилника за неговото приложение, Закона за интеграция на хора с увреждания и неговото приложение, Наредба за критерии и стандарти при предоставяне на социални услуги в общността ( 21.11.2013г. с ПМС 56/ 07.10.2003г.), Етичен кодекс за работа в ДЦДМУ, Тарифа за такси, разпоредби и нормативни документи.

Чл.3. Правилникът е задължителен за всички потребители, родители/настойници, служители и всички лица намиращи се на територията на Дневния център, и се довежда до знанието на всички.

 

Чл. 4. (1) Правилникът има за цел да осигури:

 1. Създаване на ред и укрепване на трудовата и технологична дисциплина;
 2. Повишаване ефективността на труда и рационалното използване на работното време;
 3. Спазване на изискванията за качество на социалната услуга;
 4. Опазване собствеността и авторитета на центъра.

 

Чл.5. Организирането на трудовата дейност се основава на следните принципи:

 1. Законност, лоялност, отговорност и йерархическа подчиненост;
 2. Спазване на трудовата, финансовата и щатна дисциплина.
 3. Осигуряване на нормални условия за изпълнение на трудовите задължения и повишаване на професионалната квалификация на работещите в Дневния център;
 4. Точно, срочно и качествено изпълнение на възложената работа и задачите, поставени от съответния ръководител;
 5. Създаване на условия за почивка и възстановяване, социално-битово и културно обслужване;
 6. Взаимна информираност.

 

Чл.6. Центърът е делегирана от държавата дейност, която предлага и осигурява:

 1. Комплекс от социални услуги за цялостно обгрижване на децата/младежите през деня, свързани със задоволяване на ежедневните им потребности (здравни, обучителни, рехабилитационни, организация на свободното време и лични контакти);
 2. Осигурява професионална подкрепа и помощ в следните направления: психолохична интервенция, обучително – възпитателна и социална дейност, рехабилитация, логопедична терапия, трудотерапия, музикотерапия, сензорна терапия, монтесори терапия, здравна подкрепа, организация на свободното време и социални контакти;
 3. Обучение по индивидуални и групови програми според възможностите на потребителите за придобиване на знания и умения в различните сфери;
 4. Обучение и подкрепа на родители и роднини;
 5. Специализиран транспорт от и до адресите на потребителите при заявено желание.

 

Глава втора

ПРИЕМАНЕ, ОТПИСВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ И ТАКСИ

 

Условия и ред за настаняване

 

Чл.7. Постъпването в Дневния център се извършва с направление от Директор Дирекция „Социално подпомагане“ Велинград за децата с мяркя за закрила  и се подписва ДОГОВОР между Директор на ДЦДМУ и родителя/настойника. Извършва се обследване в рамките на 20 дена и се изготвя Цялостна оценка и индивидуален план, на екипна среща се обсъжда и приема престоя, дейностите и специалистите, които ще работят с детето, съобразно заболяването и потребностите му, като ако има промяна в обстоятелствата се изготвя АНЕКС и ДОГОВОР . Децата без мярка за закрила се настаняват с ПОП по ЗСУ.

 

Чл.8. Потребителите над 18 годишна възраст се настаняват в Дневния център с ПОП, след подадено ЗАЯВЛЕНИЕ от лицето, родител/попечител/ и се подписва ДОГОВОР между Директор на ДЦДМУ, лицето, родителя/настойника. Извършва се обследване в рамките на 20 работни дни и се изготвя ИОПП и ИПП, на екипна среща се обсъжда и приема престоя, дейностите и специалистите, които ще работят с лицето, съобразно заболяването и потребностите му, като ако има промяна в обстоятелствата се изготвя АНЕКС и ДОГОВОР .

 

Чл.9. Необходимите документи за ползване на социалната услуга:

 1. Заявление;
 2. Копие от документ за самоличност /удостоверение за раждане/;
 3. Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 4. Декларация от родитиля, лицито или нактойника за наличие на алерги и направени ваксини.
 5. Направление или ПОП за ползване на социалната услуга.

 

Чл.10. При постъпване в Дневния център задължително се представят:

 1. Документ за самоличност /удостоверение за раждане, лична карта/ с отразен ЕГН;
 2. Медицинска бележка от личен лекар, че детето/младежа не е в контакт със заразно болни.
 3. Медицинска бележка с резултати от изследвания за чревно заразоносителство, паразитози.

Чл.11. Приемът на документи се извършва от Директора и социалния работник в рамките на работното време.

 

Чл.12. Родителят /настойник, попечител/ се запознава с Правилника за вътрешния ред в ДЦДМУ, Правилата за родители действащи в ДЦ, ПУД и подписва необходимите документи.

Групите на ползващите социалната услуга са четири. Една за младежите – до 10 младежи и три за децата – до 8 деца в група.

Социалното обслужване се осъществява на основата на Договор сключен между лицето, родителите /настойниците и попечителите/ и Доставчика на СУ – Кмета на Община Велинград, представян от Директора на Дневния център. Договорът включва писмена информация за социалните услуги, които се предоставят, опита и квалификацията на персонала, както и за условията и правилата за ползване на социалните услуги в Дневния център.

При промяна на състоянието и лекарствената терапия на потребител, родителя/настойника е длъжен да уведоми социалния работник в ДЦ и да представи документ за това.

 

Чл.13. Изписването на потребителите става по мотивирано предложение на Директора на Центъра и след уведомяване органа по настаняването.

Сключения договор за предоставяне на социални услуги може да бъде прекратен в следните случаи:

 1. По взаимно съгласие между страните изразено писменно.
 2. При изтичане срока на договора.
 3. При постигане на заложените в индивидуалния план за подкрепа цели.
 4. При смърт или установяване на промени в здравословното състояние на потребителя, които не позволяват ползването на договорените социални услуги.
 5. По желание на потребителя с писмен отказ отправен в 7-дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването.
 6. При неплащане на дължимата месечна такса от потребителя за повече от три месеца.
 7. С едностранно изявление от страна на доставчика, при допуснато от потребителя съществено нарушение на настоящия договор, като например: системно нарушение на правилата за вътрешния ред, системно и/или дълготрайно отсъствие по неуважителни причини на потребителя до 30 календарни дни без предварително писмено уведомление до Директора на ДЦДМУ.

  

Настанените в Дневния център потребители имат право на домашен отпуск не повече от 60 календарни дни по всяко време през годината/по време на пандемия -90 дни/, според състоянието и потребностите на потребителя и по преценка на родителя/ настойника, след предоставяне на оправдателни документи за отсъствията за съответния период такса не се заплаща.

 

При отсъствия по болест родителите/настойниците на потребителя са длъжни да уведомят медицинската сестра или социалния работник по подходящ начин до края на работния ден.

 

След завръщане на потребителя, родителите/настойниците, представят медицинска бележка с диагнозата на заболяването и заключение на личния лекар, че е здрав и може да посещава Дневния център. При липса на такъв документ се отказва прием.

 

С цел опазване на здравето на потребителите и създаване на здравословна среда, сутрешния прием на потребители се извършва след задължителен медицински входящ филтър, който задължително родителят/настойникът изчаква. При констатиране на неспазена лична хигиена или влошено здравословно състояние потребителя не се приема в ДЦ.

 

В групите не се допускат външни лица, включително и родители с оглед осигуряване безопасността на потребителите и спазване изискванията на Районната Здравна Инспекция и Наредба за критерии и стандарти (21.11.2003г. с ПМС 56/07.10.2003г.).

 

При всякакви промени в графика на посещение на бенефициента родителите/настойниците са задължени да уведомяват СР в СУ и медицински персонал най-малко един ден предварително.

 

Родителите /настойниците са задължени да посрещат и изпращат детето лично. Ако това е невъзможно, необходима е писмена декларация от родителите /настойниците, в която са посочени имената на лицето, което ще ги отменя.

Забранява се довеждането и взимането на потребители от малолетни и непълнолетни техни близки или пускането на децата и младежите сами от входа на Дневния център.

 

При отсъствие на потребител по уважителни причини за по-дълъг период от три месеца, родителите /настойници, попечители/ задължително представят изследвания от медицинска паразитология от РЗИ.

 

При установяване на заразно заболяване се преустановява приема на нови отсъстващи деца в съответната група до преминаване на карантинния период.

 

По време на обявяване на грипни ваканции и друг вид неприсъствени дни, настанените в ДЦ и техните законни представители изпълняват предписанията на компетентните органи.

 

По време на ваканции и при намален брой потребители се сформират сборни групи. Заниманията по утвърдените графици не се провеждат, а организираме дейността по интереси с повече игри.

 

Потребител лично се приема от персонала и лично се предава на родител / настойник, след изходящ филтър.

 

При висока температаура, други неразположения и наличие на паразити на потребителя, редителя/настойника е длъжен до един час да вземе детето/младежа от Дневния център.

 

След 17.00 ч. при останало не взето дете или младеж се изготвя констативен протокол от дежурния служител.

 

Таксите се събират от счетоводителя по процедура от 10 до 15 число на следващия месец, за който се дължат в рамките на работното му време (от 8.30 ч. до 17.00 ч.).

 

Ежедневно социалния работник в социална услуга нанася присъствията на потребителите.

 

Трудотерапевта оформя требвателен лист и заявява требването за храна за следващия ден. Седмичното меню се съгласува с потребител и родител, определени със заповед на директора.

 

Ползващите социална услуга деца до 18 годишна възраст не заплащат такса. След тази възраст заплащат такса, съгласно Тарифата за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет.

 

Родителите/попечители/ са длъжни да спазват определените срокове за плащане. За неплатени такси за повече от три месеца социалното заведение отстранява потребителя.

 

При напускане на потребител над 18 годишна възраст се уведомява счетоводителя. Задължително се прави проверка на таксовата книга за неплатени такси. Ако няма такива, документите на потребителя се предават на родителя /настойника срещу подпис и заявление.

 

В случаите, когато ДЦДМУ не работи с потребители /ремонт, ваканции,

аварии, бедствено положение, грипни епидемии, при дезинсекция и дератизация, обмяна на опит и обучения на служителите и други/, социалният работник уведомява предварително родителите/настойниците.

 

Глава трета

ЕЖЕДНЕВЕН ПРИЕМ, ХРАНЕНЕ, ДЕТСКИ/МЛАДЕЖКИ ОТДИХ И ТУРИЗЪМ

 

Чл.14. Сутрин децата и младежите се приемат от 8.00ч.

 

Чл.15. В социалното заведение храната се приготвя според изискванията за пълноценно и рационално хранене от доставчик на кетъринг определен по обществена поръчка. При доказана необходимост се заявява диетично хранене.

 

Чл.16. Менюто се предоставя от доставчика в два варианта. Обсъжда се и се одобрява всеки петък от комисия определена със Заповед на Директора на ДЦДМУ. Директора утвърждава с подписа си избраното седмичното меню.

 

Чл.17. Отговорността за количеството, качеството и навременното доставяне на храната е възложено на трудотерапевта. Същият е длъжен своевременно да уведомява Директора за възникнали нередности.

 

Чл.18. Разпределението на храната за групите се осъществява от мед. сестра, като се спазват изискванията за грамажа на порциите по рецептурник под контрола на трудотерапевта.

 

Чл.19. Потребителите на ДЦ според определения вид грижа /целодневна, полудневна, почасова/ получават: сутрешна закуска, подкрепителна закуска, обяд и следобедна закуска.

 

Чл.20. Храната в групите се разпределя и сервира от педагозите и трудотерапевта мед. сестра с помощта на детегледач.

 

Чл.21. Готовата храна за сутрешната и подкрепителната закуска се приема от медицинската сестра от 8.00 ч. до 8.30 ч.

 

Чл.22. Следобедната закуска се приема заедно с обяда  до 12.00 ч.

 

Чл.23. Храненето като момент от дневния режим трябва да се използва за съвместна възпитателна работа на специалистите и детегледачите с цел изграждане на навици и култура на хранене.

 

Чл.24. Забранява се влизането на външни лица и посетители в кухненския бокс.

 

Чл.25. Потребителите от ДЦДМУ могат да ходят на отдих и туризъм или екскурзия при спазване на нормативните изисквания за тези дейности.

 

Чл.26. При излизане на потребители извън социалното заведение, в т.ч. екскурзии, походи и др. задължително родителите/настойниците, подписват декларация за тяхното съгласие. Пребиваването на потребителите извън Дневния център е в съответствие с Наредба за критерии и стандарти и Наредба на МОН за организиране на ученически отдих ( ПМС №365 от 21.12. 2016 г.) .

 

 

Глава четвърта

ОТГОВОРНОСТИ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ

 

 

Чл.27. Родителите/настойниците са първи помощници на служителите в осигуряване на условия за развитие и възпитание на потребителите. В социалното заведение не се носят GSM и ценни вещи от потребителите.

 

Чл. 28. Родителите /настойниците, попечителите/ са длъжни своевременно да уведомяват за отсъствието на децата си от социалното заведение и да заявават зачисляването им до 11.00 часа на преходния ден.

 

Чл.29. Родителите/настойниците, попечителите/ оказват активно съдействие за нормално протичане на възпитателно-корекционната работа в Центъра.

 

Чл.30. Родителите/настойниците, попечителите/ са длъжни да поддържат личната хигиена на потребителите и да ги изпращат в ДЦ в добро здраве, приличен външен вид, с необходимото количество за деня дрехи и памперси.

 

Чл.31. Родителите/настойниците, попечителите/ са длъжни да подкрепят всички мероприятия в ДЦДМУ и да посещават родителски срещи и екипни срещи по график и при необходимост, както и активно да участват при избора на родителски съвет.

 

Чл.32. Родителите/настойниците, попечителите/ са длъжни да внасят поддържащи лекарства в ДЦ само след представяне на медицински документ и подписана от тях декларация, че дават съгласие медицинското лице да дава лекарствата предписани по представената терапия.

 

Чл.33. Родителите/настойниците, попечителите/ правят предложение пред родителския съвет за подобряване на материално-техническата база и взаимодействието с обществени и други неправителствени организации.

 

Чл.34. Родителите/настойниците, попечителите/ оказват помощ и съдействие за хигиенизиране и естетизиране на материално-техническата база, като не се допуска изнасянето на играчки и пособия от ДЦ.

 

Чл.35. Родителите/настойниците, попечителите/ нямат право да обиждат служителите на Дневния център и да уронват престижа на социалното заведение. Не се допуска намесата на родителите/настойниците в прожеждането на дневния режим и организацията на живота на децата на потребителите, за които отговарят назначените специалисти. При констатирани нередности се обръщат към директора на Дневния център.

 

Чл.36. В организационно-педагогическата и социална работа на ДЦДМУ се осъществяват съвместни форми на работа с родителите по посока на:

 1. Привличане на семейството за участие в организационната и педагогическа работа на социалното заведение.
 2. Естетизация на материално-техническата база на социалното заведение.
 3. Поставяне на взаимоотношенията директор-служител-потребител-родител в позиция характеризираща се с уважение и доверие.

 

Чл.37. За доброто развитие и социализация на потребителите отговорност носят специалистите, помощния персонал и родителите/настойниците, попечителите/.

 

Чл.38. Потребителите на ДЦ и законните им представители имат право да се запознаят с материалите от личното досие /личното дело на същия само в присъствието на социален работник в социална услуга.

 

Чл.39. При провеждането на организационно-възпитателната и кореционна дейност и дейностите за социално включване на децата и младежите с ментални увреждания се спазва система от правила и изисквания базирани на :

1.Наредба за критерии и стандарти (21.11.2003г. с ПМС 56/07.10.2003г.).

 1. Закон за социално подпомагане и Правилник за неговото прилагане.
 2. Закон за социалните услуги
 3. ППЗСУ
 4. Годишен план на социалното заведение.
 5. Правила и процедури за цялата дейност.
 6. ПУД
 7. Етичен кодекс и др.

 

Глава пета

РЪКОВОДСТВО И КОНТРОЛ

 

Чл.40. Органите на управление са Директорът на социалното заведение и социално-педагогически съвет. Директорът създава организацията на работа и условия за цялостно прилагане изискванията и нормите на КТ, Закона за здравеопазването, ЗЗБУТ, КСОО, както и всички други нормативни актове свързани с дейността на центъра.

 

Чл.41. Социално-педагогически съвет включва : директор /председател/, счетоводител /секретар/, социални работници, трудотерапевт, психолог, логопед, педагози и рехабилитатор съгласно Заповед № РД-03-236/22.12.2020 г.

 

Чл.42. За решения, заповеди и пр. работещите се информират чрез изнасяне на информацията на табло за тази цел, на общи събрания и екипни обсъждания.

 

Чл.43. 1.Ръководството на Дневния център се осъществява от Директора на Центъра.

2.Директорът на Центъра отговаря за цялостната дейност, в това число за социално – възпитателната работа, финансовата и трудовата дисциплина, за живота и здравето на потребителите. Служителите участват в супервизии вътрешни и от външни доставчици, психолог; супервизии – групови   и по случай.

 1. 3. Директорът на Центъра разработва и след обсъждане с колектива, утвърждава Правилник за вътрешния трудов ред.
 2. 4. Директорът на Центъра изготвя писмени длъжностни характеристики на персонала, в които се установяват техните отговорности и задължения. Длъжностните характеристики се преразглеждат при промяна на спецификата, обем на работа или други обстоятелства.

 

Чл.44. Директорът на Центъра упражнява постоянен и цялостен контрол по отношение:

 1. Изпълнение на нормативните актове и документи на компетентните държавни организации.
 2. Изпълнение на задълженията по длъжностни характеристики от всички работещи в ДЦ.
 3. Изпълнение на основните задачи на центъра и решенията на СПС.
 4. Охрана на труда и опазване на околната среда. В Дневния център е сформирана група по условия на труд. В групата по условия на труд се включва директорът на центъра и един представител на работниците и служителите, избран на общо събрание на работниците и служителите в центъра.

5.Опазване, законосъобразно стопанисване и ефективно използване на предоставената материална база.

 

Чл.45. Директорът осъществява контролната си дейност, чрез наблюдения, анализи и проверки.

 

Глава шеста

МЕДИЦИНСКА ПОДКРЕПА

Чл.46. Медицинското обслужване на потребителите се осъществява от медицинска сестра.

 

Чл.47. За всеки потребител е съставен План за здравна пдкрепа.

 

Чл.48. Периодично се извършват антрометрични изследвания.

 

Чл.49. Медицинската сестра извършва задължително филтър при приемане на потребител. Мед. сестра оказва при необходимост първа помощ и задължително уведомява директора за възникнали инциденти и травми с потребителите.

 

Чл.50. Медицинската сестра отразява здравния статус и проблеми в ежедневен медицински рапорт.

 

Чл.51. Медицинската сестра осъществява назначена перорална терапия, документирана от лекар и родител/настойник, попечител/.

 

Чл.52. Медицинската сестра контролира храненето на децата и младежите. При констатация на нередности уведомява директора.

 

Глава седма

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПЕРСОНАЛА И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл.53. Отношенията между персонала и потребителите се основават на взаимно уважение и разбиране съобразно индивидуалността при строго спазване на личните им граници и спазване на Етичен кодекс на ДЦ. За контрола на съблюдаването му има сформирана Етична комисия със Заповед на Директора.

 

Чл.54. Родители /настойници, попечители/ са длъжни да присъстват при покана за актуализация на индивидуалните планове, екипни срещи и др. свързани с развитието на детето.

 

Чл.55. Контактите със семейството на потребителя, обсъждане на състоянието му и връщане в дома му извън установеното време се осъществява само от Директора и/или социалния работник в СУ.

 

Чл.56. Персоналът не проявява толериране или антипатия към отделна личност или група.

 

Чл.57. Персоналът оказва съдействие при желание на потребителя да проведе личен телефонен разговор или достъп до националната телефонна линия за деца 116 111.

 

Чл.58. Намерени ценни вещи или пари у потребител се предават и съхраняват в социалния работник.

 

Чл.59. Директора осигурява числеността, опита и квалификацията на персонала съобразено с изискванията за осигуряване на качествена грижа за децата и младежите.

 

 

Глава осма

ОРГАНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА И ВЪЗПИТАТЕЛНО-КОРЕКЦИОННАТА РАБОТА

 

Чл.60. По утвърдени графици от Директора се извършва индивидуална и групова работа от специалистите работещи в Центъра. За груповата работа потребителите са разпределени в четери групи – три групи -деца и една група-младежи. Индивидуалната работа се отчита в лична тетрадка – развитие на случая, а груповата работа се отчита в групови протоколи.

 

Чл.61. В началото на календарната година се изготвя годишен план утвърден от Директора на Центъра, който включва разпределение на задачите през годината по месеци и изпълнители. Всички специалисти изготвят индивидуален годишен план за дейността си. Годишният план се одобрява от Директора на Дневния център. На база този план всеки специалист изготвя подробна месечна програма по теми за всеки ден и седмичен график за месеца и месечен доклад за дейността си на всяко последно число от месеца.

 

Чл.62. По време на дневния престой в социалното заведение на потребителите се осигурява здравословна храна, безопасна и сигурна среда. При чести агресивни и автоагресивни прояви с разрушително поведение и създаване на конфликти, екипът провежда цикъл от консултации със семейството и специалист-психиатър за овладяване на състоянието. Създаващите опасност за другите потребители и персонала подлежат на изписване и насочване към други социални институции, осигуряващи специализирано обгрижване.

 

Чл.63. Работата с потребителите се организира на основата на индивидуален план за всеки потребител.

 

Чл.64. През три месеца за деца с мярка за закрила се изготвя индивидуални доклади до ОЗД за потребителите в който се отбелязват усвоените знания, умения и навиците за трудова дейност, психо-физическите и особености и развитието.

 

Чл.65. След приключване на календарната година се изготвя цялостен отчет за дейността през годината в Дневния център в който се включват:

 1. Цялостната работа, съдържащ данни за състав на потребителите, групите, нивото на придобитите знания, формираните навици и умения.
 2. Проведени мероприятия, срещи и др.

 

Чл.66. През летния сезон екипът от специалисти изготвя Лятна програма съобразена с присъстващите потребители и техните индивидуални възможности.

 

Чл.67. Обстановката в социалното заведение се организира така, че да създава свободни и достъпни зони за дейности, самостоятелност в избора на информация, на играчки и материали, на игри и занимания.

 

Чл.68. Служителят няма право да накърнява човешките и гражданските права на детето или младежа, да унижава личното му достойнство и да прилага форми на физическо и психическо насилие.

 

Чл.69. Потребителите в социалното заведение се обучават и възпитават при условия, които гарантират:

 • Опазване здравето и живота на децата и младежите;
 • Природосъобразен начин на живот;
 • Равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
 • Техните права и сигурност;
 • Зачитане на достойнството им, уважение и любов;
 • Възпитание в дух на толерантност;
 • Приобщаване към националните традиции и културни ценности.

 

Чл.70. В цялостната възпитателна работа се съблюдава правилното осъществяване на действащия целодневен режим, организирани социално педагогически ситуации, дейности по избор в ателиета за проява на различни видове активност на потребителите, игри, хранене и почивка.

 

Чл.71. Интеграционната и възпитателно-корекционна работа е дело на целия колектив. При необходимост екипът на ДЦДМУ извършва мобилна работа с потребители. Ресорът на дейности е описан подробно в длъжностните характеристики.

 

Чл.72. Служителите на ДЦДМУ нямат право да обиждат под какъвто и да е предлог и в каквато и да е форма потребителите и техните родители/настойници, както и колегите си.

 

Глава девета

МАТЕРИАЛНА БАЗА НА СОЦИАЛНОТО ЗАВЕДЕНИЕ

Чл.73. Инвентарът на Дневния център се завежда под номер в инвентарна книга и се зачислява на служителите в социалното заведение от счетоводителя срещу подпис. Всяко помещение си има отговорник.

 

Чл.74. При напускане на длъжността всеки служител е длъжен да издаде имуществото на счетоводителя срещу подпис.

 

Чл.75. Лицата направили умишлени повреди или загубили имуществото го възстановяват в реален размер.

 

Чл.76. За своевременно възстановяване на нанесените материални щети отговорност носи счетоводителя.

 

Чл.77.  Нанесени щети вследствие поведението на потребителите се възстановяват от семейството.

 

Глава десета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.78. Директорът може да издава заповеди, с които да регламентира неуредените с този Правилник или други нормативни актове и въпроси.

 

Чл.79. Директорът може да отменя издадени от него заповеди от настоящия Правилник поради отпадане на основанието на което са издадени или по други съображения.

 

Чл.80. Социалният работник в СУ запознава родителите /настойниците, попечителите/ с отнасящата се за тях документация при постъпване на потребителите и на родителски срещи.

 

Чл.81. Директорът запознава персонала с Правилника и всички други важни документи в тридневен срок след влизането им в сила или след назначаване на персонала.

Чл.82. Копие от настоящия правилник е предоставен на персонала, като е изложен на видно място.

 

Глава единадесета

 

РЕД И НАЧИНИ ЗА ДОСТЪП

И ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА ВЪНШНИ ЛИЦА В ДНЕВНИЯ ЦЕНТЪР

 

Чл. 83. Право на достъп до децата от Дневния център или до екипа, работещ с децата има всеки, който е изложил предварително целите на посещението си и същите не са в разрез с настоящия Правилник и другите утвърдени правила и норми в центъра.

 

Чл. 84. Посещение на външни лица при децата се допуска след разрешение от директора на Дневния център, при спазване на условията на ПВТР, Вътрешните правила за дейността на ДЦ и другите утвърдени такива.

 

Чл. 85. Информацията за дейността на центъра, касаеща настанените в него потребители, техните заболявания, семейни данни за настанените и пр. е строго конфиденциална и се дава на интересуващите се лица след разрешение от директора на Дневния център, при спазване на условията на настоящия Правилник, Закона за защита на личните данни и всички права в защита достойнството и правата на настанените.

 

Чл. 86. Във връзка с осигуряване безопасността на потребителите са монтирани камери в определени помещения според изискванията за това. Филмиране, фотографиране и видеонаблюдение на децата от Дневния център се допуска след изрично писмено съгласие на родителите, настойниците и попечителите и с разрешение на Директора на центъра.

 

Чл. 87. Всяко посещение на външни лица в Дневния център се регистрира в специално обособения за целта Дневник за външни посетители. Той е прономерован, прошнурован и подпечатан с печата на центъра. В условията на пандемия се подписва декларация, че е лицето е здраво.

 

Чл. 88. Не се изисква специално разрешение от Директора за посещенията на:

 1. Родителите или другите законни представители и близки на деца , ползватели на услугите на центъра.
 2. Длъжностни лица, изпълняващи служебни задължения, след представяне на документи за самоличност и заповед за целта на посещение.
 3.  

Глава дванадесета

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.89. Директорът на Дневния център разработва и предлага за утвърждаване от социално-педагогическия съвет задължителни вътрешни нормативни документи:

 • Методика на Дневен център.
 • Правилник за вътрешния трудов ред на ДЦДМУ и ПУД.
 • Длъжностни характеристики за всички длъжности.
 • Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца.
 • Годишен план за цялостната дейност на Дневния център.
 • Вътрешни правила за формиране на работна заплата.
 • Графици за работа.
 • Стратегия на риск

 

Чл.90. В Дневният център се води следната задължителна документация:

 • Регистър на потребителите на социални услуги;
 • Лично дело за всеки настанен младеж;
 • Досие на всяко настанено дете;
 • Заповедна книга за ежедневното требване храната на настанените в заведението;
 • Длъжностно разписание;
 • Форма 76 за отчитане явяването на работа;
 • Работни графици;
 • Цялостна оценка на всеки потребител на услуги;
 • Месечни планове и доклади за работа на специалистите с настанените;
 • Картон за рехабилитация;
 • Книга за отчет на закупените и изразходвани лекарства;
 • Книга за жалби;
 • Рапортна тетрадка ;
 • Индивидуален план за развитие на специалистите /квалификационен/;
 • Месечна програма на специалистите, ателиетата и график за индивидуални занимания;
 • Индивидуални тетрадки – развитие на случая на всеки потребител;
 • Санитарен журнал;
 • Тетрадка за безопасни условия и охрана на труда;
 • Летописна книга на Дневния център;
 • Здравни книжки на персонала;
 • Трудови договори;
 • Длъжностни характеристики;
 • Заповеди на директора и др.

 

Чл.91. Директорът на центъра със заповед определя задължителната документация, която трябва да се води и лицата, които ще я водят.

 

II

ВЪЗНИКВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Глава първа

                                          ТРУДОВ ДОГОВОР

 

Чл.1. Между служителя и директора на социалното заведение се сключва трудов договор, с който се определят мястото и характера на изпълняваната работа и трудовото възнаграждение.

 

Чл.2. Трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от двете страни в три екземпляра, единият от които остава в папка за заповедна книга, вторият в досието на служителя, а третият се връчва на служителя заедно с копие от заверено в ТД на НАП уведомление.

 

Чл.3. Документите, които са необходими за сключване на трудов договор са:

 1. Заявление, свободен текст;
 2. CV;
 3. Лична карта/копие/ и оригинал за справка;
 4. Документи за придобито образование, квалификация, правоспособност, научно звание, научна или професионално-квалификационна степен;
 5. Документ за стаж по специалността /за педагогическите кадри/, трудова книжка и препис извлечение от трудовата книжка;

Саморъчно попълнена Декларация за съответствие на трудовия стаж по специалността;

 1. Медицинско свидетелство за започване на работа и лична здравна книжка;
 2. Свидетелство за съдимост.

 

Чл.4. Трудовото правоотношение между страните се създава от момента на сключване на трудовия договор и те са длъжни да изпълняват задълженията си по него.

 

Чл.5. Началото на изпълнението, времетраенето и съдържанието на трудовия договор се уреждат съобразно КТ и длъжностна характеристика.

 

Глава втора

                                    ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

 

Чл. 6. При необходимост.

 

Глава трета

ИЗМЕНЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

 

Чл.7. Предмет на изменение на трудовия договор може да бъде всяка договорна страна с писмено съгласие между страните. Всяко лице, което постъпва на работа в Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда” в първия месец от назначаването му се прикрепя към член на колектива , определен от директора на центъра, с цел подпомагане на процеса на адаптация и изпълнение на длъжностните задължения.

 

Чл.8. Директорът на социалното заведение може едностранно да увеличи трудовото възнаграждение при възможност, съгласно вътрешните правила за работна заплата.

 

Чл.9. При изменение на трудовото правоотношение се спазват разпоредбите от КТ. При прекратяване на трудовото правоотношение се спазва КТ.

 

Глава четвърта

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ – ДИРЕКТОР

 

Чл.10. 1.Ръководството на Дневния център се осъществява от Директора на Центъра.

 1. Директора на Центъра отговаря за цялостната дейност, в това число за социално – възпитателната работа, финансовата и трудовата дисциплина, за живота и здравето на потребителите при необходимост влиза в група и работи на мястото на отсъстващия специалист.

 

 1. Директорът е длъжен да осигури на педагогическия и непедагогически персонал необходимите условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която са се уговорили, като осигури:
 • Работа, която е определена при възникване на трудовото правоотношение;
 • Работно място и условия в съответствие с характера на работата, работно облекло;
 • Здравословни и безопасни условия на труд;
 • Инструктаж за безопасни условия на възпитание, обучение и труд, противопожарна охрана и всички останали указания и инструкции, регламентиращи дейността на Дневния център;

Определя сроковете, реда и методите за оценка на професионалните рискове и осигурява необходимите ресурси за тяхното ограничаване или отстраняване, както и форми и средства за защита на работещите;

Утвърждава конкретни програми за подобряване на условията на труд и осигурява ресурси за тяхното реализиране;

Осигурява обслужване на работещите от служба по трудова медицина и създаване на система за следене на тяхното здраве.

 

Чл.11. Директорът е длъжен да пази достойнството на работника или служителя по време на изпълнение на работата по трудовото правоотношение.

 

Чл.12. Директорът е длъжен да създаде условия на специалистите да повишават професионалната си квалификацията в организирани форми на обучение и чрез самостоятелна подготовка.

 

Чл.13. Директорът на ДЦДМУ като орган на управление:

 1. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност
 2. Спазва и прилага държавните изисквания в областта на социалната услуга.
 3. Осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд,
 4. Представлява ДЦДМУ пред органи, организации и лица и води дейността си в

съответствие с предоставените му пълномощия.

 1. Разпорежда се с бюджетните средства.
 2. Сключва и прекратява трудовите договори със специалист, служители.
 3. Наказва и награждава служителите.
 4. Подписва и подпечатва документи.
 5. Съхранява печата на ДЦДМУ.
 6. Съдейства на компетентните органи за установяване на допуснатите

нарушения.

 1. Контролира правилното водене и съхраняване на задължителната документация.
 2. Изготвя длъжностно щатно разписание на персонала, изготвя и утвърждава организационна схема по която се атестират служителите на ДЦДМУ.
 3. Изготвя и утвърждава длъжностно щатно поименно разписание на персонала и работните заплати.

 

Чл.14. Директорът е председател на СПС.

 

Чл.15 Когато директорът отсъства, го замества друго лице определена със заповед.

 

Чл.16. При намаляване броя на потребителите в групите или наложени обстоятелства, директора може да обединява групите и да прави размествания на специалист, служители и помощен персонал.

 

Чл.17.  При съкращаване на щата директора заедно със СПС обсъжда подбор на кадри.

 

Глава пета

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, СПЕЦИАЛИСТИТЕ И ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ

 

Чл.18. Специалистите имат право:

 1. Да получават информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация.
 2. Да участват в определяне стратегията на Дневния център при разработването на годишния план за работа и другите дейности на социалното заведение.
 3. Да участва в избора на варианти на техники, методи, програми, помагала, помощна литература и други.
 4. Да предлага идеи, концепции, методи, технологии и средства за обучение.
 5. Да избира организационни форми за обучение, възпитание и социализация и релакс на потребителите.
 6. Да получава информация относно състоянието на потребителите в ДЦДМУ.

Работникът или служителят има право да участва в управлението на центъра само в предвидените от закона случаи като:

 1. Участва в работата на общото събрание на работниците и служителите;
 2. Избира и бъде избиран, като представител на работниците и служителите, да защитава техните общи интереси на трудовите и осигурителни отношения пред работодателя и държавните органи;
 3. Да се сдружава, встъпва и излиза по свой избор в синдикални организации;
 4. Прави предложения за подобряване на организацията на труда, усъвършенстване на техниката и технологията на работа и подобряване качеството на обслужване на лицата ползващи услугите на центъра;
 5. Критикува слабостите и недостатъците в работата на центъра и неговите органи и предлага мерки за тяхното отстраняване.

 

В случаите на трудова злополука работникът и служителят има право:

 1. Да подаде декларация в териториалното поделение на Националния осигурителен институт в случаите, когато работодателят откаже да декларира злополуката;
 2. Да участва сам или да посочи свой представител – член на комитета по условия на труд или родственик за участие в комисията за разследване причините за злополуката;
 3. Да получи екземпляр от протокола за разследване на причините за трудова злополука и да бъде запознат със съдържанието на изграденото досие в осигурителния институт.

 

Чл.19. Специалистите са длъжни:

 1. Да изпълняват задълженията си, определени в КТ, нормативните актове в

системата на социалната услуга и в длъжностните си характеристики.

 

 1. Да изпълняват нормата за задължително работно време във възпитателната

и подготвителна работа.

 1. Да изпълняват решенията на СПС, както и препоръките на контролните

органи.

 1. Да опазват живота и здравето на децата и младежите по време на

обучително-възпитателния процес и на други дейности организирани в социалното заведение.

 1. Да повишават професионалната си квалификация.

При сключване на трудовия договор служителят се запознава от СР в СУ с Правилника за вътрешния трудов ред, правата и задълженията, определени в длъжностната характеристика за изпълняваната работа, стимулите и санкциите, свързани с тяхното реализиране, с Правилника за устройство и дейността на ДЦДМУ, процедури по стандарти и други документи, като декларира с подпис, че е запознат и ще ги изпълнява.

 

Чл.20. Служителят не може да нарушава правата на потребителя, да унижава личното му достойнство, да прилага форми на психическо и физическо насилие върху него.

 

Чл.21. Специалистите по групи водят и съхраняват :

 1. Индивидуална тетрадка на всеки потребител – развитие на случай.
 2. Провеждат груповата работа с потребителите и изготвят протокол.

 

Чл.22. Трудотерапевта съхранява и води задължителна документация по изпълнението на Стандарт 5, както и организацията и контрола по този стандарт. Отговаря за организацията, провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа. Актуализира сайта на ДЦ два пъти месечно. Друг служител попълва летописната книга, трети актуализира информацията в страницата на ДЦДМУ във фейсбук.

 

Чл.23. Социалният работник в СУ, съхранява и води досиетата на потребителите, медицинските бележки за отсъствия, молби на родители /настойници, попечители/, регистър на настанените потребители, регистър на инцидентите, договор и анекс за предоставяне на социалната услуга, присъствена книга, телефонен указател на родителите/настойниците и други.

 

Чл.24. Специалистите предварително уведомяват директора при извеждане на потребителите извън сградата на Дневния център за разходки, театри и др. мероприятия.

 

Чл.25. Специалистите водят отчетност за свършената през деня работа чрез протоколи от групова работа, попълване на индивидуални тетрадки – развитие на случая на потребителите и предоставяне на месечен отчет.

 

Чл.26. Служителите са длъжни да спазват изготвените и утвърдени графици в социалното заведение, решенията на СПС. Нямат право да променят графиците си без разрешението на директора.

 

Чл.27. Служителите уведомяват своевременно директора при отсъствие от работа по здравословни причини и предоставят болничен лист в срок до 2 работни дни.

 

Чл.28. Служителите трябва да познават много добре потребителите от групата, да се съобразява с техните психически и индивидуални способности, интереси, битови и семейни условия и други.

 

Чл.29. Необходимо е да се поддържа връзка от специалистите с родителите /настойници, попечители/ на потребителите само в рамките на пряката работа, своевременно да ги уведомяват при инциденти съгласно процедурата.

 

Чл.30. На родителска среща специалистите запознават родителите /настойници, попечители/ на потребителите с техните права и задължения съгласно правилника за вътрешния ред, годишния план за дейността и други.

 

Чл.31. Служителите да дават необходимите справки, отчети, информации и други, изискани от директора на Дневния център.

 

Чл.32. Забранява се потребителите да бъдат оставяни сами под какъвто и да е предлог, без да бъде обезпечено присъствието на друг специалист или помощен персонал на групата. Всеки един служител отговаря за живота и здравето на потребителите от ДЦДМУ.

 

 

Чл.33. При закъснение на служител се уведомява директора. Педагозите от групата и трудотерапевта/или техните заместници/ попълват всекидневно дневниците на групата и взаимно се информират за състоянието, даваните медикаменти, инциденти, за протичането на режимните моменти и др.

 

Чл.34. Педагозите дават точни сведения за броя на потребителите в групите, носят лична отговорност за акуратното вписване на бройката в заповедната и присъствената книга.

 

Чл.35. Всички служители носят отговорност и особено педагозите за предаване на потребителите на родителите /настойниците, попечителите/ им в добър външен вид, след изходящ филтър.

 

Чл. 36. При изпълнение на служебните си задължения служителите са длъжни да:

 1. Да спазват установената трудова дисциплина и да изпълняват работата, за която са се уговорили.
 2. Да се явят на работа и да бъдат на работното си място до края на работното време, да не излизат от района на Дневния център без знанието на директора.
 3. Да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват

възложените им задачи.

 1. Да не употребяват алкохол или други упойващи вещества през работно време.
 2. Да използват цялото работно време за изпълнение на възложените им задачи.
 3. Да спазват техническите и технологическите правила за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. И други законови нареждания на директора. Ежегодно се организира обучение и тренировка на целия персонал за действия при аварии съгласно плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии и оказване на първа помощ и борба с пожар.

 

 1. Да пазят грижливо имуществото на ДЦДМУ и материално-техническата база, както

и да пестят разходването на ел.енергия, вода, отопление и други материали.

 1. Да пазят името на ДЦДМУ, да не уронват неговия авторитет и престиж, да не

злоупотребяват с доверието на работодателя и да не разпространяват поверителни сведения за социалното заведение.

 1. Да говорят на потребителите, родители, колеги и посетители с вежлив тон.
 2. Да съгласуват работата си и да оказват взаимопомощ и съдействие.
 3. Да изпълняват всички други нареждания, произтичащи от нормативните актове, колективния трудов договор и от характера на работата.
 4. Да не водят телефонни разговори по време на трудовите си ангажименти.
 5. Да изпълняват точно и своевременно нарежданията на директора.
 6. Да участват в лагер-практикуми, ако има такива със статут на придружители на потребителите определени на случаен принцип или от директора.
 7. При изпълнение на служебните задачи личните разговори се забраняват.

 

Чл.37. Служителите имат право:

 1. На своевременна, достоверна и разбираема информация относно дейността на социалното заведение.
 2. Да изискват от работодателя обективна и справедлива характеристика за професионалните си качества и резултатите от трудовата си дейност или обективна препоръка при кандидатстване за работа при друг работодател.

 

Чл.38. Помощният персонал поддържа хигиенното състояние в сградата и дворното пространство при необходимост се включват и специалистите.

 

Чл.39. Помощния персонал активно съдейства на специалистите за организиране на социално – възпитателната работа с децата и младежите. По предварително утвърден от Директора на ДЦДМУ седмичен график извършва ежедневна дезинфекция и хигиена в занималните и всички други помещения и кабинети.

 

Чл.40. При игра на двора, разходки, екскурзии и други мероприятия извън сградата на социалното заведение, пом. персонал активно съдейства на специалистите и мед. сестра за опазване живота и здравето на потребителите.

 

Чл.41. Дежурният детегледач изключва ел. захранване, проверява състоянието на работните места, както и взетите мерки за техническа безопасност.

 

Чл.42. Детегледачите поддържат чистотата в Центъра и двора.

 

Чл.43. Помощният персонал чисти кухненския бокс, хладилниците, които размразява редовно, дезинфекцира топките от сухия басейн и дюшеците за следобедна почивка и се заместват взаимно.

 

Чл.44. При продължителен и обилен снеговалеж в почистването на снега се включва задължително целия персонал по график определен от директора.

 

Глава шеста

                              РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ

 

                                           Редовно работно време

 

Чл.45. Работно време на Дневния център:

 1. ДЦДМУ работи през цялата година на петдневна работна седмица по 10 часа дневно от 8. 00 ч. до 17.30 ч.

2.Приемат на деца и младежи се осъществява сутрин от 8.00 ч.

 1. Със заповед на Директора, работното време в определени работни дни може да бъде удължено до осем часа и компенсирано чрез намаляване през други определени дни, но не повече от 60 работни дни в една календарна година и не повече от 20 последователни работни дни.
 2. Удължаване на работното време става след проведена консултация (устна или в писмен вид) с представителите на работниците и служителите.
 3. За всеки отделен случай пет дни преди датата на удължаване на работното време се пуска писмена заповед, в която се посочват началната и крайната дата на удължаването, работните места, за които се отнася и дните, в които ще се компенсира удълженото работно време.
 4. За компенсиране на удълженото работно време се издава заповед, в която се посочват дните и каква част от удълженото работно време ще се компенсира.
 5. Майки с деца от 3 до 6 годишна възраст, майки, които се грижат за деца – инвалиди, независимо от възрастта им, трудоустроени и учащи се без откъсване от производството, могат да работят в условия на удължено работно време само с тяхно съгласие изразено в писмена форма.
 6. Извънреден труд в Дневния център се полага само в определените в КТ случаи и се отразява в специална книга.
 7. При всеки случай на положен извънреден труд Директорът издава мотивирана заповед за причините, количеството положен труд и ангажираните професии и персонал.
 8. Изпълнение на обществени задължения, провеждане на събрания, заседания и други става само, ако има писмено разрешение от Директора на центъра.

 

Чл.46. Работното време на щатния персонал на Дневния център се определя и променя със заповед на директора при необходимост и е съобразно със спецификата на дейността на заведението и Наредба за определяне на видовете работи за които се установява намалено работно време както следва:

 

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ

 

1. Директор от 8.00 ч. до 16.30 ч.
2. Счетоводител от 8.00 ч. до 16.30 ч.
3.Детегледач  един от 80.00 ч. до 16.30 ч.
4. Детегледачи двама от 8.30 ч. до 17.00 ч.
6. Логопед от 8.30 ч. до 16.00 ч.
7.Социален работник от 8.30 ч. до 16.00 ч.
8.  Педагог той и психолог от 8.30 ч. до 16.00 ч.
9.Психолог/Шофьор от 7.30 ч. до 17.00 ч.
10. Педагози  двама от 8.30 ч. до 16.00 ч
11. Соц. Работник в СУ от 8.00 ч. до 16.30 ч.
12. Трудотерапевт от 8.30 ч. до 16.00 ч.
13. Подръжка – огняр от 8.00 ч. до 16.30 ч.
   
14. Рехабилитатор от 10.00 ч. до 14.30 ч.
15. Музикотерапевт/ГД почасово
16. Мед. Сестра/ГД от 8.00 ч. до 16.30 ч.

 

ЗИМНО РАБОТНО ВРЕМЕ

 

1. Директор от 8.30 ч. до 17.00 ч.
2. Счетоводител от 8.30 ч. до 17.00 ч.
3.Детегледач  един от 80.00 ч. до 16.30 ч.
4. Детегледачи двама от 8.30 ч. до 17.00 ч.
6. Логопед от 8.30 ч. до 16.00 ч.
7.Социален работник от 8.30 ч. до 16.00 ч.
8.  Педагог той и психолог от 8.30 ч. до 16.00 ч.
9.Психолог/Шофьор от 7.30 ч. до 17.00 ч.
10. Педагози  двама от 8.30 ч. до 16.00 ч
11. Соц. Работник в СУ от 8.30 ч. до 17.00 ч.
12. Трудотерапевт от 8.30 ч. до 16.00 ч.
13. Подръжка – огняр от 8.00 ч. до 16.30 ч.
   
14. Рехабилитатор от 10.00 ч. до 14.30 ч.
15. Музикотерапевт/ГД почасово
16. Мед. Сестра/ГД от 8.00 ч. до 16.30 ч.

 

Чл.47. Работното време на работещите  в Дневния център се актуализира при необходимост със заповед на директора.

 

Глава седма

 

ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА, КОМАНДИРОВКИ И ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТЕЩИТЕ

 

Чл.48. Работната заплата се определя с индивидуалния трудов договор, а брутното трудово възнаграждение в съответствие с утвърдените Вътрешни правила за работна заплата.

 

Чл. 49. Трудовото възнаграждение се изплаща наведнъж – до 15-то число на месеца, следващ отчетния период или на два пъти, аванс до 20 число на текущия месец и заплата до 15-то число на месеца, следващ отчетния период.

 

Чл. 50. От работната заплата не могат да се правят удръжки с изключение на случаите предвидени в Кодекса на труда.

 

Чл. 51. Задължителните вноски за социално осигуряване, здравно осигуряване, професионална квалификация и безработица, в това число за сметка на работодателя и за сметка на работника или служителя се превеждат служебно в НОИ.

 

Чл. 52. (1) Командироване на работниците и служителите става със заповед на Директора. При ползване на личен автомобил пътните разходи се изчисляват на база разходните норми на личния автомобил.

(2) Когато до конкретен обект има служебен транспорт, при командировката не се изплащат пътни разходи.

 

Почивка

Отпуски и компенсации

 

Чл. 53. Размерът на отпуските се определя съгласно КТ и спецификата на дейността на заведението. Работещите в Дневния център нямат право да започват ползването на отпуск преди получаване на писмено разрешение (заповед). Ползване на платен годишен отпуск без съгласието на съответния работник или служител става със заповед на директора в случаите и съгласно изискванията на чл. 173, ал. 4 от Кодекса на труда.

Чл. 54. (1) Продължителността на работното време през деня на работниците и служителите в Дневен център за деца, при петдневна работна седмица е:

 1. За всички служители работещ с потребителите повече от 4 часа на ден, работното време е 7 / седем/ часа през деня, а за останалите членове на персонала 8 /осем/ часа през деня.

 

Чл. 55. Началото и краят на работното време и почивките на работниците и служителите се определят със заповед на Директора на Дневния център. До започване на работа всеки служител е длъжен да отбележи своето идване на работа и излизане от работа в присъствена тетрадка.

 

Чл. 56. Директорът с писмена заповед може да въвежда сумарно изчисляване на работното време.

 

Чл. 57.(1) Полагането на труд при сумарно изчисляване на работното време се извършва по утвърдени графици за работа.

2.Графиците се утвърждават от Директора на Дневния център, като се съблюдават отработването на месечната норма часове, междудневната и междуседмична почивка и не се допуска полагането на извънреден труд.

 

Чл. 58. Отчитането на фактически отработено работно време става по утвърдени от Директора ред, форми и срокове в присъствена форма 76..

 

Чл. 59. (1) При необходимост със заповед на работодателя може да бъде въведено разпределение на работното време съгласно нормите на Кодекса на труда.

(2) С изключение на работниците и служителите, за които КТ определя забрана и условия, при които могат да работят при съответния режим на работа, останалите работещи, за които се установява промяна на работното време не могат да отказват спазването му.

 

Чл. 60. (1) Напускане през време на работа на работното място от работници или служители може да става само с разрешение на прекия ръководител, след попълване на уведомление.

 (2) Изпълнение на обществени задължения, провеждане на събрания, заседания и други става само, ако има писмено разрешение от Директора на центъра.

 (3) Напускане на работното място за изпълнение на служебни задължения извън сградата на Дневния център става само след предварително устно или писмено известяване на прекия ръководител.

 

Чл.61. (1) Работещите в Дневния център ползват платен годишен отпуск по видове и размери определени в КТ, Наредбата за работното време, почивките и отпуските и заповедите на Директора.

(2) Според изпълняваната длъжност, специалисти, помощен персонал и други специалисти работещи пряко с потребителите повече от 4 часа в центъра имат право на удължен платен годишен отпуск в размер до 36 работни дни, а директорът на центъра в размер на 30 работни дни.

(3) Конкретният размер на годишния платен отпуск за персонала, не посочен в ал.2 се договаря между работника или служителя и Директора и не може да бъде по-малък от 20 работни дни.

(4) Отпуските се ползват по реда определен в КТ и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

(5) Разрешението на отпуските става съгласно утвърден график от директора без да бъде нарушена нормалната дейност.

(6) Молба за ползване на отпуск по определен образец се подава от лицето при счетоводителя в Дневния център най-малко три дни преди началото на отпуска. Върху молбата дава становище Директора на ДЦДМУ.

(7) Заповедите за отпуск се подписват от директора.

(8) Работещите в Дневния център нямат право да започват ползването на отпуск преди получаване на писмено разрешение (заповед).

(9) Ползване на платен годишен отпуск без съгласието на съответния работник или служител става със заповед на директора в случаите и съгласно изискванията на чл. 173, ал. 4 от Кодекса на труда.

 

Чл. 62. (1) Директорът след консултации с представители определени на Общо събрание на специалистите и помощния персонал в ДЦДМУ определя със Заповед служителите, които изпълняват възложената им работа при условия на не нормиран работен ден и получават допълнителен платен отпуск.

         (2)  Работещите на сумарно работното време не могат да работят на не нормиран работен ден и да ползват допълнителен платен годишен отпуск.

Чл. 63.(1)  Ползването на неплатен отпуск се разрешава от Директора на основание подадена молба от лицето .

        (2)   При ползване на неплатен отпуск в размер над един месец ползвателят декларира писмено, кой от членовете на семейството му ще поеме здравно осигурителните му вноски.

 

Глава осма

ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА

Чл.64. Директорът на Дневния център утвърждава Правилник за вътрешния

трудов ред и Общото събрание на колектива по чл.181 от КТ, с които се конкретизират правата, задълженията и отговорностите на работниците и служителите по трудово правоотношение и урежда организацията в повереното му заведение.

 

Чл.65. След приемане на Правилника за вътрешния ред и Общото събрание на

колектива на ДЦ, той се превръща в основен негов трудов документ, задължителен за изпълнение от всеки негов служител.

 

Чл.66. Неизпълнението на трудовите задължения се приема за нарушение

на трудовата дисциплина.

 

Чл.67. Нарушения на трудова дисциплина по чл.187 от КТ са:

 1. Закъснение, преждевременно напускане на работното място;
 2. Неявяване на работа или не уплътняване на работното време;
 3. Явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява възложените задачи;
 4. Неизпълнение на възложената работа, неспазване на законните нареждания на работодателя;
 5. Неспазване на технически и технологични правилата;
 6. Неспазване на правилата за безопасни и здравословни условия на обучение, възпитание и на труд, според спецификата на дейността;
 7. Злоупотребява с доверието и уронване на доброто име на ДЦДМУ;
 8. Увреждане на материалното имущество, разпиляване на материали, суровини, енергия и др. средства;
 9. Неизпълнение за специфичните за социалното заведение, трудови задължения, определени от закони, други нормативни актове, правилници, заповеди и нареждане на директора, длъжностни характеристики или др. условия, определени при възникване на трудовото правоотношение.

 

Чл.68. Забранява се тютюнопушенето в ДЦДМУ на основание на Закона за здравето.

 

Чл.69. При определяне на дисциплинарното наказание се взема предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника и на служителя.

 

                                                Глава девета

 

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ И ДРУГИ ВИДОВЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

                             Имуществена отговорност

 

Чл.70. Имуществото на соц. заведение се ползва и съхранява от персонала работещ в съответните помещения.

 

Чл.71. Счетоводителят следи за движението на имуществото и не допуска безотговорност.

 

Чл.72. При напускане на служител – същият издава имуществото срещу подпис.

 

Чл.73. При временно отсъствие заинтересованото лице предава инвентара на заместващия го служител.

 

Други видове обезщетения

 

Чл.74. Правната същност и размера на имуществената отговорност се съдържа в редица разпоредби в КТ.

 

Чл.75. Отговорността възниква при наличието на определени предпоставки: служителя не изпълнява трудовите си задължения.

 

Чл.76. При виновно неизпълнение на трудовите си задължения служителите възстановяват щетата в пълен размер.

 

Чл.77. Към други видове обезщетения се има в предвид и обезщетение на работа, обещетение при временно отстраняване от работа, обезщетение при командировка, обезщетение при преместване, обезщетение при трудоустрояване, обезщетение при природни и обществени бедствия, обезщетение при правомерен отказ на служителя да изпълнява работата, обезщетение при не спазено предизвестие, обезщетение при прекратяване на трудовото предизвестие и уволнение.

 

Глава десета

 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

Чл. 78. Страните по трудовото правоотношение могат да се сключват договор за повишаване на квалификацията с работник или служител.

 

Чл. 79. Служителите участват в супервизии по лична заявка – вътрешни и външни предоставени от психолозите на ДЦДМУ и от външни доставчици, супервизиите са групови и индивидуални.

 

Правилникът за вътрешния трудов ред е обсъден и приет на Общо събрание с Протокол №….. от …………. и утвърден със Заповед на Директора №……../…………..

 

Дата:

Велинград