Pages Navigation Menu

Процедури по записване

В ДЦДМУ се приемат потребители от 3 до 35 годишна възраст с трайни увреждания по ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност

 1. Условия и ред за настаняване на деца.

Насочването за ползване на социалната услуга ДЦДМУ се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ или от общината. Родителите/попечителя, настойника/ лицето, полагащо грижи за дете/деца заявяват в ДСП или общината по настоящ адрес устно -на място или по телефон, или писмено, включително и по електронен път, желание да ползват социалната услуга ДЦДМУ. В срок от 20 дни от датата на заявяване на желанието социален работник с участието на родителя/попечителя, настойника/ и детето /ако е навършило 14 години/  изготвя предварителна оценка на потребностите /ПОП/ и насочва детето за ползване на социалната услуга. ПОП е писменият документ, удостоверяващ извършено насочване за ползване на социална услуга. Изготвената ПОП се предоставя от родителя/попечителя, настойника/ на директора на ДЦДМУ. Директора на ДЦДМУ определя мултидисциплинарен екип от служители за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа с участието на родителя/попечителя, настойника/ и детето /ако е навършило 14 години/. ИОП и ИПП се изготвят  в срок до 20 дни от подадено заявление до ДЦДМУ за желание за ползване социалната услуга. Срокът може да бъде удължен до 30 дни, когато родителя/попечителя, настойника/ и детето /ако е навършило 14 години/ по обективни причини не може да участва при изготвянето на ИОП и ИПП или когато е поискано писмено удължаване на срока. ИОП и ИПП, след тяхното изготвяне се подписват от членовете на екипа и от родителя/попечителя, настойника/ и детето /ако е навършило 14 години/, като незабавно се предоставят на родителя. В срок до 5 работни дни оценката и планът се предоставят на ДСП или на общината, когато насочването за ползване на социалната услуга е извършено от тях.

Насочването за ползване на социалната услуга като мярка за закрила на детето се извършва  чрез издаване на направление или заповед, издадени по реда на ЗЗД и нормативните актове за неговото прилагане.

 1. Условия и ред за настаняване на лица.

 Насочването за ползване на социалната услуга ДЦДМУ се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ или от общината. Лицата заявяват в ДСП или общината по настоящ адрес устно -на място или по телефон, или писмено, включително и по електронен път, желание да ползват социалната услуга ДЦДМУ. В случай, че лицето, заявило желание за ползване на социалната услуга е поставено под запрещение,  то предоставя становище от своя попечител или настойник. Становището следва да съдържа информация относно възможностите за полагане на грижи за лицето в домашна среда. В срок от 20 дни от датата на заявяване на желанието социален работник с участието на лицето  изготвя предварителна оценка на потребностите /ПОП/ и насочва лицето за ползване на социалната услуга. ПОП е писменият документ, удостоверяващ извършено насочване за ползване на социална услуга. Изготвената ПОП се предоставя от лицето на директора на ДЦДМУ. Директора на ДЦДМУ определя мултидисциплинарен екип от служители за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа с участието на лицето. ИОП и ИПП се изготвят  в срок до 20 дни от подадено заявление до ДЦДМУ за желание за ползване социалната услуга. Срокът може да бъде удължен до 30 дни, когато лицето по обективни причини не може да участва при изготвянето на ИОП и ИПП или когато е поискано писмено удължаване на срока. ИОП и ИПП, след тяхното изготвяне се подписват от членовете на екипа и от лицето, като незабавно се предоставят на лицето. В срок до 5 работни дни оценката и планът се предоставят на ДСП или на общината, когато насочването за ползване на социалната услуга е извършено от тях.

 

 1. 3. При постъпване в Дневния център задължително се представят:
 • Заявление
 • Документ за самоличност /удостоверение за раждане, лична карта/ с отразен ЕГН за справка
 • Копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК
 • Медицинско удостоверение от личен лекар
 • Снимка
 • Предварителна оценка на потребностите от дирекция „Социално подпомагане“ или Община Велинград за ползване на социалната услуга.
 • Медицинска бележка от личен лекар, че детето/младежа не е в контакт със заразно болни;
 • Медицинска бележка с резултати от изследвания за чревно заразоносителство, паразитози.

 

 1. Приемът на документи се извършва от Директора и социалния работник в рамките на работното време.
 2. Родителят /настойник, попечител/, лицето се запознава с Методика, Правилник за вътрешния ред в ДЦДМУ, Правилата за родители действащи в ДЦ, ПУД и подписва необходимите документи.

Групите на ползващите социалната услуга са четири.

Социалното обслужване се осъществява на основата на Договор  сключен между лицата,  родителите /настойниците и попечителите/ и Директора на Дневния център. Индивидуалния план за подкрепа е неразделна част от договора.

Договорът включва:

 1. Вид, профил и продължителност на социалната услуга
 2. Начин и място на предоставяне на социалната услуга
 3. Права и задължения на страните по договора
 4. Размер на таксата за ползване на социалната услуга (само в случаите, в които се дължи такса)
 5. Срок на договора
 6. Начин за прекратяване и продължаване на договора

В срок от 5 работни дни се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ за всеки сключен или продължен договор за ползване на социалната услуга.

За актуализиране на необходимата задължителна информация в личното досие, лицето, родителите/настойниците, на детето декларират промените в състоянието и обстоятелствата.

При промяна на лекарствената терапия, лицето, родителя/настойника е длъжен да уведоми социалния работник в ДЦ и да представи документ за това.

Сключения договор за предоставяне на социални услуги може да бъде прекратен в следните случаи:

 1. По взаимно съгласие между страните изразено писменно.
 2. При изтичане срока на договора.
 3. При постигане на заложените в индивидуалния план за подкрепа цели.
 4. При смърт или установяване на промени в здравословното състояние на потребителя, които не позволяват ползването на договорените социални услуги.
 5. По желание на потребителя с писмен отказ отправен в 7-дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването.
 6. При неплащане на дължимата месечна такса от потребителя за повече от три месеца.
 7. С едностранно изявление от страна на доставчика, при допуснато от потребителя съществено нарушение на настоящия договор, като например: системно нарушение на правилата за вътрешния ред, системно и/или дълготрайно отсъствие по неуважителни причини на потребителя до 30 календарни дни без предварително писмено уведомление до Директора на ДЦДМУ. 

 

     Молба за приемане може да свалите тук: Молба за приемане

 

  Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда” – Велинград

 ул. „Гео Милев” №6; тел.: 0359/ 5 12 98; GSM: 0885 606 818; 0876 600 472

e-mail: dcdmu_velingrad@abv.bg;

URL: http://www.dcdmu.velingrad.bg/