Pages Navigation Menu

Създаване

       Дневният център във Велинград е създаден през 2005 год.. С Решение № 266 от заседание на Общински съвет Велинград, проведено на 30.09.2004 год. е дадено съгласие за разкриване на Дневен център за деца и младежи с увреждания от 3 до 18г. предназначен да обслужва деца и младежи с увреждания от Община Велинград – с капацитет 24 места и 10 щатни бройки персонал.

       Дневният център е включен в номенклатурата на ЗСГ, утвърден със Заповед на МТСП № 556 / 16.11.2004г.

     Капацитета на Дневния център е 36 места и 15 щатни бройки персонал. Промяна има и в годините на потребителите – деца и младежи с увреждания от 3 до 35г.