Pages Navigation Menu

ДОКЛАД ЗА 2012г.

Д О К Л А Д

 

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ”НАДЕЖДА” ВЕЛИНГРАД ЗА 2012 г.

Уважаеми колеги, уважаеми родители,

  

Дневният център за деца и младежи с увреждания “Надежда” гр. Велинград, чийто директор имам честта и удоволствието да съм от самото начало е  вече със 7 годишна история. То е първото в община Велинград заведение за предоставяне на социални услуги за деца, делегирана от Държавата дейност, управлявано от Общината. Незабравим, изпълнен с размисъл, надежда и вълнение е мигът, в който бе дадено име на Дневния център „Надежда”, име, което напълно заслужаваме.

 Изминалите години и натрупан опит показват, че да работиш в Дневния център е предизвикателство за професионално израстване!  Персоналът на ДЦДМУ се състои от 10 щатни бройки – директор, социален работник, психолог, логопед, двама възпитатели, медицинска сестра, детегледач, санитар, счетоводител и огняр. Екипът от социални педагози и специалисти превръщат ежедневните обучителни занимания в развлекателни игри, срещи с приятели и празници за включване в живота на общността. Днес този център е предпочитано място за обучение в самостоятелен живот и социална рехабилитация за децата със специфични потребности.

Неуморните усилия и постоянство на децата, индивидуалния подход и новаторски дух на работещите, всеотдайната подкрепа на родители, дарители и общинска администрация имат своя реален резултат. Децата от Дневен център „Надежда” можем да ги срещнем в детските градини и училища в общината. Те са заедно със своите връстници на празници. Техните рисунки, керамични плочки и други творчески и художествени изяви представят не само Дневния център, но и община Велинград. Друго доказателство не ни е нужно, за да сме сигурни, че всички ние сме еднакви в различието – имаме своите силни и слаби страни, а ръката на истинския специалист, терапевт и професионалист е оная, която извайва образа ни!

Убедена съм, че да работиш с хора е трудно и изисква специални качества и компетентности! Моята професионална позиция и опит ми доказаха неоспоримо, че още по-трудно е да работиш с деца. И за да ги имат тези качества, за работещите с децата в Дневния център е отговорен директорът. Той е водещата, контролираща и обединяваща фигура за цялостната дейност в центъра. Негово задължение и отговорност е да търси и осигури необходимите специалисти за работа с децата. Директорът трябва да сформира високоефективен и продуктивен екип, тъй като естеството на работа го изисква. Дейността на отделните специалисти и обслужващ персонал е организирана така, че всеки чувства значимостта на другия в работата, неговата незаменимост и необходимост. Един от основните ми принципи за изграждане и развитие на екипност в работата бе и е да се научим всеки колега да го приемаме с всичките му положителни и отрицателни черти на характера и личността, но да виждаме и се опираме само на положителните. Този принцип на изграждане на екип действа. Добре обученият и квалифициран персонал е един от основните фактори за осъществяване на качествени социални услуги. Всеки професионалист се развива и израства по-бързо, когато работи в добре сформиран и амбициран екип. За нас всеки член от екипа е значим, независимо от неговото образование и заемана длъжност. Важни са неговите компетентности, качества, съпричастност и отдаденост в работата. Събраният разнообразен букет от личности прави работата ни истинско предизвикателство. Всеки дава своя професионален принос, като водещия принцип е екипността и сътрудничеството по между ни.

  Изключително важна и постоянно приоритетна задача за мен като директор е поддържането и повишаването на професионалната квалификация и компетентност  на целия персонал. Използваните форми за работа в тази насока са разнообразни и непрекъснато обновявани.

 Нашите клиенти са деца, техните преживявания ни интересуват повече от всичко друго, интересите им са на първо място. Но проблема никога не е само в детето. Затова работим заедно със семейството. Помагаме на родителите да разберат какво се случва с детето им и създаваме условия отваряйки едно защитено пространство за хармонично развитие на малкия човек и възможност да заживее максимално свой собствен живот.

Вярвам, че човек намира щастието по пътя към себе си. Променяйки себе си, ние променяме света около нас.

А ето какво променихме, какви нови практики въведохме през 2012 година.

От изминалата година въведохме нова структура, която се оказа подходяща и ефективна. За улесняване процеса на работа се обособиха консултативно и експертно звено, които имат ясни и регламентирани функции. В консултативното звено водеща роля има психологът, а в експертното – логопедът и социалният работник.

Успешна формула се оказаха регулярно  провежданите от психолога на Дневния център индивидуални и групови супервизии. Те изиграха сплотяваща роля в процеса на изграждане на екип.

През месец ноември завърши пълния цикъл от Програмата за оценка изпълнението на задачите от персонала. Това донесе допълнителна мотивация за всички.

Много усилия ни костваше подготовката за сайта на Дневния център –http://www.dcdmu.velingrad.bg/ . За улесняване поддържането на сайта се сформира работна група от директора, логопеда и психолога, която  подбира, изготвя и преработва информацията за него. Справихме се отлично и с тази задача.

 През 2012 г. логопедът и психологът значително подобриха работата с родителите, като се  изготви график. Базирайки се на индивидуалните нужди и особености на детето за всяка среща се определяше водещ. Много често самите Вие, родители, търсите нашето мнение по въпроси, касаещи бъдещето на детето Ви. Радваме се на доброто партньорство, сътрудничество и голямото доверие, което ни гласувате. Благодарим Ви!

Всяка сряда психологът и логопедът на Дневния център дават консултации на деца, които не ползват социалната услуга. От безплатната възможност са се възползвали 16 деца. В шест от случаите се наложи записване в Дневния център. При 10 от децата се извършиха вторични посещения, като след това им се дадоха насоки за работа в къщи.

Нова практика е и попълването на документите за явяване пред ЕКПО при РИО към МОМН гр. Пазарджик от логопеда и психолога. А по време на Комисията детето и неговите родители се придружават и подкрепят от наш специалист. Добрата диагностика и оценка дава шанс за правилното насочване на децата към подходящата за тях институция. В тази връзка можем да се похвалим с големия брой успешно интегрирани възпитаници на Дневния център в масови училища и детски градини. Типичен пример за това е дете с аутизъм, което се справя чудесно с новата си роля на първокласник.

 Голяма наша гордост е подготовката и провеждането на първия концерт на сцена на открито под надслов “Децата на Дневния център и приятели”, проведен на 27.06.2012 г. Подготовката за това събитие ни костваше много сили и енергия, но и приятни емоции. Ежедневните репетиции зареждаха с положителна енергия както нас, така и участниците. Всеки член от екипа изпълни поетите задължения, благодарение на което се получи един прекрасен празник, впечатлил всички присъстващи гости. Откритата сцена при хотел “Рич” се оказа тясна за многобройната публика, дошла да види и подкрепи възпитаниците на Дневен център “Надежда” и техните приятели. Успехът на този концерт получи своя широк отзвук в обществеността. Заслужените аплодисменти и сълзи на публиката показаха, че упорития ни труд бе възнаграден и остави незабравими спомени в сърцата ни. Голямо предизвикателство се оказа подобна масова изява, на която показахме, че всяко едно дете крие в себе си талант, който трябва да бъде открит, развиван и оценен. Тази добра подготовка ни помогна за изявата по случай 5-я рожден ден на Дневния център в гр. Гоце Делчев. Там нашите деца бяха гости  и се изявиха с танц, който заинтригува публиката. Лично главния мениджър на управляващата ги Немска фондация „Символ на любовта” се възхити на методите и подходите ни на работа и получихме поздравления. Нашите възпитаници за пореден път доказаха, че освен отлични танцьори са и деца, които знаят как да се държат в непозната среда.

Много ценно е изграждането на партньорство с всички страни, заинтересовани от бъдещото развитие на децата, настанени в Дневния център. Ние сме убедени, че успяваме да създадем добри и топли отношения с всички наши партньори.

Тези нови практики описахме в предложението за номинация на национален приз „Човешки ресурси”, организирано от Фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” в категорията “Мениджър – социални услуги за деца и младежи”. Решихме да номинираме целия Дневен център – с неговия персонал и деца, защото осъзнаваме, чувстваме и усещаме, че когато сме заедно, когато се подкрепяме, допълваме и се държим ръка за ръка, сме най-силни.

Аз като човек, а в същото време и директор на Дневния център, винаги съм имала високи цели. Преди всичко да продължавам да усъвършенствам знанията и уменията си, да надграждам ценностната си система, да бъда солидарна и отговорна към хората, с които общувам и с които съм професионално свързана. Тези качества се споделят и от колегите и може би на това се дължат големите резултати.

През изминалата година заложения капацитет беше 24 места, а се обслужваха 32 деца, разпределени в 2 групи, като в І-ва група се работеше със 17 деца  от 3 до 9 години с възпитател Васка Влахова, а във ІІ-ра група с 15 деца и младежи – от 10 до 18 годишна възраст, с възпитател Дафинка Йовчева. В Центъра се работи  по утвърден Годишен план, а задачите и плануваните мероприятия се конкретизират в Месечния план. В началото на годината се определиха отговорници по случая. Изготвиха се Годишен план за възпитателната работа по групи, график за индивидуални занимания с логопед, психолог и Монтесори терапия. График и план за работа на ателие “Ролеви игри” и ателие “Готварство” . Работата на всеки специалист ежедневно се отразяваше в специално изработен за целта дневник. Редовно и на ниво се организираха и провеждаха екипни срещи и обсъждания по различни проблеми. При необходимост се вземаха бързи и обмислени решения, провеждаха се срещи и обсъждания с всички партньори. Всеки понеделник се провеждаше оперативка, на която се отчиташе дейността от предишната седмица и се набелязваха задачите за предстоящата седмица, като се определяше срок и отговорник за всяка една от тях.

През отчетния период в Центъра се провеждаха 2 ателиета. Чрез тях децата придобиват знания и умения, подготвящи ги за реалния живот. Поставят се в различни ситуации, като се подкрепят от възрастен  за тяхното изпълнение.

            Ателие “Ролеви игри” се провеждаше всеки петък от 13.30 ч. до 15.00 ч. Водещи са Даниела Шаркова и Дафинка Йовчева, подкрепяни от психолога. Участниците са деца от двете групи, подбрани според техните възможности и интереси. Целта на ролевите игри е  подготовка за самостоятелен живот, като се поставят и провокират в различни игрови ситуации.  При подходящо време и тема, ролевите игри се провеждаха на открито. В такива моменти се случваше да играят и пред “случайна” публика, което бе още по-голямо предизвикателство за всички. Често темите, предлагани в ролевите игри усъвършенстват уменията на участниците в организираните изяви на Дневния център.

Ателие “Готварство” се  провеждаше два пъти седмично в сряда и четвъртък, под ръководството на Анна Табакова и Дафинка Йовчева. Участваха деца и от 2-те групи.

Целите на заниманията са формиране на навици за:

–          поддържане на лична хигиена;

–          самостоятелно планиране на дейностите;

–          правилна експлоатация на електрическите уреди;

–          приготвяне на елементарни ястия;

–          спазване на култура по време на хранене;

–          естетично подреждане на маса;

–          самостоятелно сервиране и отсервиране;

–          почистване на работното място.

Преди да започнат да готвят участниците се запознаваха с продуктите, чрез нагледни материали – видеоклипове, картинки и др..

            При подходящо време груповите занимания се провеждаха на открито. Обстановката навън предразполагаше към изразяване на емоции и по-голяма самоувереност. Стараехме се да разнообразяваме разходките с посещение на различни паркове и интересни места. Сюжетите, които се разиграваха, бяха предварително планувани и обмислени по зададената тема. При необходимост се подготвяха и нужните материали. Заложените цели се изпълняваха спонтанно и непринудено. Така лесно се постигаха добри резултати.

Ето част от заложените, организирани и проведени мероприятия през изминалата година.

Разходката с влак до гара Аврамово, е част от дейностите извън града, организирани за децата. По време на пътуването всички се насладиха на красивите пейзажи през прозореца, изпяха много песни и запечатаха хубавите емоции в снимки. От гара Аврамово се върнаха обратно. Прибраха се заредени с много добро настроение.

Посещението на Природо–научния музей в гр. Пловдив беше много вълнуващо за всички. Децата се насладиха на забележителната експозиция, разделена в различни зали – Минерали, Ботаника, Безгръбначни, Птици, Бозайници, Аквариум с рибки и Морско дъно. След разглеждането на музея, играха на воля в близкия парк. С удоволствие обядваха в Макдоналдс, където всеки получи детско меню с интересна играчка в него и игрите продължиха в детския кът. За пореден път показаха, че знаят как да се държат на обществено място. Групата се прибра в Дневния център, където с грейнали очи  разказваха за преживените приключения.

Пътуването до  парк “Острова” в гр. Пазарджик се оказа истинско забавление за децата от Дневния център. Разгледаха животните в зоокъта, разходиха се и поиграха на детските съоръжения и площадки.  Обядваха на въздух в близко заведение и уморени, но много щастливи се върнаха в Дневният център.

  На 31.10.2012 г.  всички заедно отбелязахме празника “Хелуин”. По традиция се носят страшни костюми, които сами изработиха. Децата направиха тиквен фенер и прогониха злите духове с подобаващ ритуал. Всички заедно “надхитриха дявола”, за което получиха бонбони. Хелоуинското парти продължи с песни и танци.

 3-ти декември – Международния ден на хората с увреждания, решихме да  отбележим с едно своеобразно допълване между поколенията. Този ден бе изпълнен с нетърпеливо очакване на едно гостуване – на нашите нови приятели от Дневния център за възрастни с физически увреждания – Велинград. Като символ на надеждата, тази надежда, която ни крепи и помага в трудни моменти, нашите гости получиха символичен подарък – ръчно изработени подкови. Още с влизането си всеки бе посрещнат и закичен с цвете, което символизира единството и общият ни път, водещ към едно по-добро настояще и бъдеще. Очакванията ни за много смях и веселие се оказаха напълно реални. Гостите и децата заедно украсиха коледната елха. Бяха обособени различни групи, в които по желание всеки можеше да покаже своя талант. Домакините от Втора група поканиха своите нови приятели да се раздвижат заедно. Това ги мотивира за преодоляване на следващите предизвикателства. Така неусетно с много смях и шеги сътвориха вкусни коледни салати в ателие „Готварство”. През това време в занималнята на Първа група се наблюдаваше мила гледка – нетърпеливите детски ръчички и опитните сръчни ръце на нашите гости работиха в отличен синхрон и сътвориха коледни гирлянди и красиви рисунки. Най-смелите дори оставиха отпечатък от ръцете си с боички. В рехабилитационната зала дете с желание и готовност изпълняваше показаните упражнения от госта – рехабилитатор. Бяхме убедени, че забавленията можеха да продължат цял ден, но хубавите моменти имат край. Изпратихме своите гости с усмивки и обещания за още много подобни срещи и за напред.

 На 14 декември по стар български обичай бе пресъздадена атмосферата на Бъдни вечер. Занималнята на първи етаж придоби съвсем нов облик, благодарение на битовите предмети, с които беше украсена. На специално подредената трапеза бяха сложени седем постни ястия и питка с късмети, както повелява традицията. Децата и персонала на Дневния център насядаха около трапезата като едно голямо семейство. След запознаването с обичаите на Бъдни вечер се извърши ритуала „прекаждане” и се разчупи празничната питка. В този момент на вратата се почука и влезе дългоочаквания гост – Дядо Коледа. Децата нетърпеливо очакваха да видят какво се крие в неговия чувал. Любопитството им бе възнаградено с прекрасни подаръци.

 Регулярно се подменяше украсата на Дневния център, според сезона или предстоящите празници.

А сега ще ви запозная накратко с дейността на всеки специалист и направеният от него самоанализ.

             Като възпитател на първа група Васка Влахова залагаше на индивидуалната работа с всяко дете. Организираше груповите занимания, спортните игри и разходките на открито. Подпомагаше децата в процеса на хранене и почистването след това, при утринната гимнастика и самообслужването. Всеки понеделник и вторник присъстваше на вътрешните екипни срещи. Участваше в мултидисциплинарните екипи за приемане и обсъждане на цялостните оценки на новоприетите деца и актуализираните планове за грижа. Присъстваше на семинари по подходящи теми. Всеки месец участваше в индивидуална супервизия, водена от психолога Здравка Гугалова, което допринесе за по-голямата й решителност в работата. Ползотворни за нея се оказаха и срещите във връзка с Програмата за атестиране. Радостен е фактът, че децата от първа група с желание се включват в провежданите занимания.

Васка Влахова се чувства добре и работи в хармонична и сплотена среда, в която е намерила своето място. През изминалата година тя се научи да бъде по-смела, както с екипа, така и с родителите. Занапред ще се стреми да приема проблемите с децата и родителите по-позитивно. Харесва работата си и се справя със своите задължения.

Заниманията на втора група с възпитател Дафинка Йовчева бяха гъвкави и съобразени с настроението и средата, в която се намираха младежите. Подготвяше теми, съобразени с техните интереси и нужди. Стараеше се да бъде полезна, да създаде приятелска атмосфера с възпитаниците й, да придобият нужното самочувствие, да се чувстват спокойни и полезни. Стремеше се да ги предразположи така, че да не чувстват неудобство от услугата „Дневен център”. Възпитателят на втора група участваше в организираните мултидисциплинарни екипи, като представяше доклади, актуализации на плановете за грижа и цялостни оценки.

Гордее се, че е част от екипа на Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда”. Щастлива е от факта, че всички гледаме в една и съща посока. Не се притеснява да споделя идеи, чувства, мнения, защото знае, че дори и да сбърка, ще бъде насочена в правилната посока.

Има моменти, в които губи ентусиазъм за работа, от неуважителното отношение на някои родители. Провежданите супервизии и подкрепата на всички членове от екипа й помагат да се свали напрежението и да се зареди с нови идеи.

Удовлетворена е от успехите и е готова  да продължава да се развива.

Пряк отговорник, който контролира дейността на възпитателите е Анна Табакова – соц. работник. Тя  ръководеше, организираше цялостната възпитателна и социална дейност. Водеше ежедневно задължителната документация.  Участваше във вътрешни екипни срещи, срещи с родители, с цел оформяне задължителни документи за записване на дете в Дневния център. Поддържаше непрекъснат контакт с Отдел „Закрила на детето” за решаване на текущи задачи свързани с документи или проблеми с деца. Участваше в изготвянето на справки и отчети. Организираше и участваше в Мултидисциплинарни екипи с цел приемане и обсъждане цялости оценки  и актуализирани планове за грижа на децата. Провеждаше Монтесори терапия по индивидуален график. При нужда заместваше колега. Придружаваше децата по време на разходки. Участваше в супервизии,  провеждани от психолога.

Най–голямото  предизвикателство за нея беше първия концерт, както и посещението в Дневен център за деца с увреждания “Символ на любовта” гр. Гоце Делчев, където заедно с децата участва с танц “Далинда”.

Ежедневно по време на обяд подкрепяше Реджеп, в случаите, когато отсъства подпомагаше друго дете.

Тъй като контролира възпитателната работа, провеждаше планирано наблюдение и на двете възпитателки, като в протокол отбелязваше препоръки за подобряване на работата.

За първи път участва в атестиране, водено от директора на Дневния център, което се оказа градивно във връзка с подобряване качеството й на работа. За първи път беше атестиращ ръководител на възпитателите в присъствие и с подкрепата на директора. Това беше повод да разбере и осъзнае, че много по-трудно е да оценява, от колкото да се самооценява. От началото на м. декември придружава Джамал в ЦДГ “Детски рай”, с цел привикване към новата обстановка, учителките и децата. Задно с Дафинка Йовчева подкрепяше децата, които посещават детска градина по време на коледното им тържество. Остана приятно изненадана от факта, че всички слушаха и гледаха с интерес.

Харесва работата си, мисли, че се вписва в екипа. Всеки успех я мотивира в бъдещата й дейност.

Работата на психолога Здравка Гугалова се базираше съобразно длъжностната й характеристика, като заемаща позиция  в Консултативното звено и на база възложените задачи, съгласно атестационната програма. Чрез редовното провеждане на индивидуални супервизии се стремеше към мотивиране на членовете на персонала за по-добро справяне с индивидуалните задачи и ролята, мястото и значението на всеки един. Подпомагаше ги да развият умения за самокритичност, самоанализ и да стигат сами до решение на възникналите проблемни ситуации. Така всеки от нас осъзна по-добре своето място и роля в общата ни дейност. Работеше върху сплотеността и колегиалността на персонала, като ги подкрепяше и съдействаше винаги, когато е имало необходимост от нейната намеса.

Завършеният цикъл на Програмата за периодична оценка на индивидуалното трудовото изпълнение на персонала, според нея, има своето значение в професионалното израстване на всички. Лично за нея имаше мотивиращ ефект, зареди я с желание и интерес към работата и я накара да осмисли още веднъж ролята и мястото която заема в екипа.

Работата с родителите се усъвършенства все повече и по-добре. Съвместно с логопеда провеждаха срещите по предварително изготвен график. За всяка от тях бе определен и водещ на срещата. Наблюдава се тенденция на търсене на помощ и съдействие от  самите родители, което ни радва и мотивира все повече. В тази връзка полага усилия за своето професионално развитие, като участва в обучения по теми, касаещи нейната професионална роля.

Участваше активно в подготовката на информационния сайт на Дневния център, което й е възложено като допълнителна задача и занапред. Подбираше, редактираше и подготвяше материалите за стартиране на сайта.

Радва се, че децата я приемат много добре като психолог, а това оказва положителна роля за постигането на заложените цели. Провеждаше индивидуални занимания, в които децата се включваха с желание и интерес. Наблюдаваше групови занимания, провеждането на ролевите игри, като подкрепяше колегите и участниците. При необходимост заместваше   член от екипа.

Като член на Консултативното звено се стремеше да предава своята позиция на специалистите по всички въпроси, както пред колеги, така и на консултирани деца и родители, пред Мултидисциплинарни форуми и институции.

Водеше задължителната документация – Дневник за отразяване работата на психолога, индивидуални тетрадки на децата, ежедневна информация, отчети за проведената психологична дейност.

За всяко новонастанено дете в едномесечен срок изготвяше Психологическа характеристика, която при нужда се предоставя при явяване на дете пред ТЕЛК, както и пред Комисия на ЕКПО при РИО на МОН.

Организираше и провеждаше срещи с ресурсните учители, с хората, които работят и имат отношение към настанените деца, с родителите на първокласниците, ползващи социалната услуга.

Извършваше консултации на деца, които не ползват социалната услуга. Част от тях бяха записани в Дневния център, а с други имаше последващи срещи.

Изготвяше доклади за психолого – педагогическо изследване на децата, учащи към изнесената паралелка за деца с множествени увреждания към ПУ “Драган Манчов”.

Съвместно с Дафинка Йовчева актуализира правилата за родители, с които всеки родител писмено се запозна и удостовери с подпис, като единия екземпляр се приложи към досието на детето, а другия остана за родителите. Смята, че правилата имат своята роля като регулатор на взаимната ни работа. По този начин се гарантира еднакво отношение към всички деца и родители.

Вземаше участие в провеждането на Мултидисциплинарни екипи. Участваше в екипни срещи с представители на детските заведения и на Ресурсен център гр. Пазарджик във връзка с обсъждане и приемане на индивидуалните образователни програми на децата.

Счита, че със своята работа допринася за развитието и ефективността на социалната услуга. Според нея, целия екип се развива все по-добре и доказателство за това са добрите резултати, с които можем да се похвалим.

Логопедичната работа се извършва от Даниела Шаркова. През отчетната година  работеше индивидуално и групово с децата. Участваше в организираните мероприятия в и извън Дневния център. В ролята си на експерт насочваше и подпомагаше колегите по теми, специфични за длъжността й. Радва се, че успяваме да работим екипно, като водещо е детето, неговите нужди и потребности.

Заедно с психолога изготвиха график за работа с родителите. На срещите със семействата се даваше информация за моментното състояние на детето и насоки по които да се работи вкъщи. Лично тя смята, че допринася и подпомага процеса на работа с опита и индивидуалните си личностни качества. Уважава колегите и децата, като се старае да се държи еднакво добре с всички. Професионализмът й се подплатява от факта, че много родители ни се доверяват за насочване на децата им.

Взема си поука от грешките и се старае да не ги повтаря. Участваше активно в провеждането на екипните срещи и разговори с ресурсни учители, класни ръководители и други лица, заинтересовани от развитието на децата, настанени в Дневния център. При необходимост заместваше възпитателите в групите, като се стараеше да ангажира децата с подходящи дейности. Подпомагаше процеса на изготвяне на сайт на Дневния център. Посещаваше различни институции, детски градини, училища. Насочваше екипа за настъпилите промени в езиково-говорното развитие на децата, като изискваше спазването на дадените насоки от всички. Стараеше се да попълва адекватно и навреме задължителната документация. Посещаваше подходящи семинари, с цел повишаване на квалификацията и трупане на професионален опит. За нея е ценно провеждането на ежемесечни супервизии, на които спокойно споделяше проблемите, ако имаше такива, като получаваше адекватен отговор, разбиране и нови идеи за работа.

Чувства положителната енергия на целия екип, който я подкрепя при необходимост.

Смело заявява, че се вписва в атмосферата на Дневния център и вярва, че професионалното й развитие и градивност ще продължат и занапред.

Здравно-медицинското обслужване се извършва от медицинската сестра Йорданка Сариева. Изхождайки от основните функции на длъжността,  главната й цел при работата с децата, бе създаване на здравословна и безопасна среда, в която те да се чувствуват сигурни и подкрепяни. Тя организираше и контролираше рационалното хранене на децата, както и хигиенния режим в дневния център.

Стриктно провеждаше филтър при приемането на децата сутрин и преглеждаше състоянието им през деня, което осигуряваше добър здравословен климат.

През изминалата година се подсигуриха индивидуални кърпи на децата – с избродираните им инициали. Всяко дете ползва индивидуална четка за зъби и чашка. Голям принос има по разпознаването от детето на собствената си кърпа и чашка, по създаването на навици за миене на зъби и ръце, правилното използване на тоалетна.

През отчетния период нямаше деца с по-сериозни заболявания и инфекциозни болести, с изключение на ОВК, вирусни инфекции и някои алергични състояния, които проследяваше непрекъснато и оказваше необходимата долекарска помощ, като същевременно следеше и за изпълнението на назначенията на лекуващите лекари.

Чрез добрата организация на доставянето на храната, както и самото хранене и последващите етапи от дневния режим, се създадоха условия за изграждане на навици и ред в ежедневието на децата. Провеждаше се ежедневна утринна гимнастика, когато времето позволява – разходки на открито, изнасяше здравни беседи, свързани с отношението на детето към здравето.

Наличната база от добре оборудвана зала с уреди за физическа рехабилитация и развитие на двигателната активност, допринасяше за подобряване на здравословното  и емоционалното състояние на децата.

Изготвяше План за здравни грижи на всяко дете. Стриктно водеше всички задължителни тетрадки и документи, свързани с дейността й. Отговаряше за зареждането на спешния шкаф и спешната аптечка с необходимите лекарства. Проследяваше годността им. Следеше за здравословното състояние на персонала и годността на здравните книжки.

Ежедневно контролираше спазването на хигиенния режим в Дневния център. Следеше за редовното почистване на помещенията и санитарните възли, както и дезинфекцията с хигиенни препарати, задача, която изпълняваше съвестно и безпристрастно. Не напразно няма констатирани пропуски и нарушения при внезапни проверки от страна на инспектиращите органи. Стриктно контролираше изразходването на почистващи и перилни препарати, хигиенни материали и консумативи, необходими на помощния персонал.

Активно участваше в обучителни програми с цел повишаване на квалификацията. Чувства се добре в Дневния център и смята, че с работата и отношението си допринася за сплотяването ни като екип.

Административно-стопанска дейност. Основен момент за развитието на социалната услуга е финансовото ни обезпечаване. В приоритета на местната власт е правилното разпределение на бюджетните средства и ежемесечното им предоставяне на Дневния център. През изтеклата година се извършваше редовно и ритмично. Това създаде възможност за спокойна и планова работа. Отговорността за усвояване на финансовите средства и целесъобразното и най-рационално изразходване се поема от директора и счетоводителя на Дневния център.

За приятната и качествена работа на специалистите към децата, допринася и помощно-обслужващия персонал, който редовно поддържа хигиената и осигурява комфорт и топлина за всички. Едновременно с битовото обслужване на децата, санитаря и детегледача, активно участваха при провеждането на груповите занимания.

Постоянно предизвикателство е създаване на модерна материална база със специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на децата. Затова Дневният център осигурява гостоприемна и адаптирана за децата с увреждания среда. Тя е сигурна и безопасна. Пространството е добре организирано и стимулира активно поведение и развитие. През лятото на 2012 г. сбъднахме още една наша мечта – обзавеждане на Сензорна стая, която е единствена в района и с която се гордеем.

Постоянно се поддържа и обогатява материално – техническата база. Редовно се снабдява с учебни материали и помагала и материали за различните терапии.  Вътрешното озеленяване и  озеленяването на двора през изтеклата година беше много добро и ефектно. През 2012 година можем да се похвалим с обновения двор, който придоби нов облик. Благодарение на вложените усилия от персонала, красивите цветя и атрактивният алпинеум, радваха очите на всички посетители и съседи.

Постоянно се работи по въпроса за повишаване квалификацията на персонала.

            Преминахме  обучителни курсове по следните теми:

– м. февруари 2012 г. „Релационна психомоторика”;

– м. март „Консултиране и обучение на родители на деца с проблеми в развитието”;

– м. октомври “Методи на социалната работа за деца и родители. Екипно функциониране”;

– м. декември “Енергията на мисълта – сила на подсъзнанието”.

На 15 декември м.г. посетихме ДЦДУ “Дъга” в гр. Панагюрище, където обменихме опит с колегите и харесахме техни идеи.

От всичко казано до тук, може да се направи извода, че в Дневен център „Надежда” гр. Велинград предлаганите социални услуги са с висока ефективност. Функционирането му е от значение както за децата, така и за техните семейства. Много важно е екипа, работещ в Центъра да има подкрепата на Общината, като доставчик на социалната услуга.

Уважаеми родители, благодарим ви за оказаното доверие!

А на вас колеги, благодаря за вложената енергия, емоция, изключителен професионализъм, себеотдаване и огромен труд!

Пожелавам Ви през настоящата година да не пестите време за приятелите и близките си хора. Във всяка житейска ситуация бъдете просто себе си! Работете според възможностите си и бъдете възнаградени според резултата и да можете да се гордеете с това! Бъдете последователни и сигурни в позицията и в себе си! И не на последно място – бъдете здрави, за да успеете да постигнете и осъществите плановете и амбициите си през настоящата година!

БЛАГОВАРЯ ВИ, ОЩЕ ВЕДНЪЖ!

 

ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА

Директор ДЦДМУ „Надежда”                                       

ДОКЛАДЪТ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ”НАДЕЖДА” ГР. ВЕЛИНГРАД ЗА 2012 Г. Е ОБСЪДЕН И ПРИЕТ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА С ПРОТОКОЛ № 1 ОТ 06.02.2013 Г.

Един коментар

  1. Браво, колеги! Много стройна организация!
    И ние дерзаем в ЦНСТ-Брезово, но има какво да научим от вас.
    Успехи и ще ви ползваме опита, ако не възразявате….

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *