Pages Navigation Menu

Откриване на нарушения в езиково-говорното развитие на детето

     Много често родителите си задават въпроса дали детето им закъснява с проговарянето и дали това е притеснително. Следните възрастови норми биха помогнали за ранното откриване на нарушението в езиково-говорното развитие на Вашето дете.

От 0 до 12 месеца

–         липса на реакция към шумове от заобикалящата среда;

–         продуцира малко звуци;

–         не се оглежда, не се усмихва;

–         не обича да бъде гушкано, галено;

–         проблем със сукането.

 

От 12 до 24 месеца

–         обсебено (заинтригувано) от звук или играчка, не обръща внимание на други стимули;

–         слабо разнообразие на изказвани звуци;

–         не разпознава името си, не казва нито една дума;

–         не се опитва да повтаря това, което чува;

–         задавя се лесно с храна;

–         слаб зрителен контакт.

 

От 2 год. до 2,5 год.

–         наличие на много малко разбираеми думи;

–         използва само гласни, комуникира с жестове;

–         разбира само лесни думи, които чува често: баня, сън, навън, вода и др.;

–         не разбира въпроси, даващи му право на избор, пример: “Искаш ли на разходка, или ще си играеш вкъщи?”;

–         плаши ли се от слухови стимули: вятър, шум от мотор, или се очарова от тях;

–         обърква сходни звуци: звън от телефон и звън от входна  врата;

–         трудно се адаптира към новости.

 

От 2,5 год. до 3 год.

–         не се опитва да свързва думите с картинки;

–         изпуска повече от четири съгласни;

–         опитва се да комуникира невербално, чрез жестове – нарушен контрол на слюноотделянето.

 

От 3 год. до 4 год.

–         застой или регресия /връщане назад/ в говора;

–         изразява се с телеграфни фрази;

–         постоянно търси думи, когато иска да се изкаже;

–         повтаря зададените въпроси вместо да отговори /ехолалия/.

 

От 4 год. до 5 год.

 –         когато говори скача от тема на тема, не успявайки да довърши фразите;

–         затруднява се да прави разлика между предлозите – върху, в, под, над и др., както и да разпознава и назовава цветове;

–         затруднява се да отговаря на т.н. отворени въпроси, които не изискват отговор само с “да” и “не”.

 

От 5 год. до 6 год.

–         трудно разбира абстрактни понятия;

–         трудности при разбиране на последователни инструкции, например: “Свали якето и го закачи в гардероба.”;

–         На пръв поглед разбира обекта на въпроса, но не отговаря по съответния начин: въпрос “Къде е котката?”, отговор “Котката е черна”;

–         Изглежда, че учи по- добре наблюдавайки, отколкото следвайки вербални инструкции.