Pages Navigation Menu

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ДЦДМУ ВЕЛИНГРАД

ПРАВИЛНИК

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА

НА ДЦДМУ ВЕЛИНГРАД

 

2021 г.

 

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. Този правилник определя устройството, организацията и дейността в Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Велинград /наричан по-долу „Центъра“/. Разкрива процедурите и политиката му като Доставчик на социални услуги, конкретизира правата и задълженията на потребителите на социалната услуга, техните родители или законни представители и работещите по трудово правоотношение.

Чл.2. Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Велинград е разкрит със заповед на АСП с № 556/16.11.2004г. и решение на ОбС Велинград с № 266/30.09.2004г. като Дневен център за деца и младежи с увреждания с капацитет 24 места, считано от 01.01.2005 г. С заповед на АСП с № РД 01-1493/16.12.2014г , считано от 01.01.2015г. е увеличен капацитета на 36 места и численост на персонала 15 щатни бройки.

Чл.3. Центърът е делегирана от държавата дейност, който предлага и осигурява 

 1. Комплекс от социални услуги за цялостно обгрижване на децата/младежите през деня, свързани със задоволяване на ежедневните им здравни, образователни, логопедични, психологични и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти.
 2. ДЦДМУ създава целогодишно условия за предоставяне на социални услуги в съответсгвие с норвативната база, законодателството на Република България и решения на Общински съвет – Велинград
 3. 3.     Осигурява професионална подкрепа и помощ в следните направления: психологична работа с потребителите; обучително-възпитателна дейност; двигателна и медецинска рехабилитация; логопедична терапия; здравни грижи; организация на свободното време и социалните контакти; сензо-моторна терапия; кинези и ерготерапия; аромотеррапия; трудотерапия; монтесори терапия; арттерапия; музикотерапия и СКОК.
 4. 4.    Обучение по индивидуални програми, според възможностите на детето за придобиване на знания и умения в различните сфери;
 5. 5.     Обучение и подкрепа на родители и роднини.
 6. ДЦДМУ е на бюджетна издръжка, със статут на делегирана от държавата дейност.
 7. 7.     Издръжката на ДЦДМУ може да се подпомага с извънбюджетни приходи от спонсорство, дарения, благотворителност, проекти и др.
 8. Социалните услуги предоставяни в ДЦ за потребители до 18 г. и до 20 г. ако са учащти са безвъзмездни.
 9. Регистрационната и отчетна докиментация на ДЦДМУ се води съгласно  правно – нормативната уредба в страната.
 10. МИСИЯ: Дневният център подкрепя социализацията и интеграцията на децата и младежите, чрез индивидуален подход, съобразен с нуждите и потребностите.

Специалистите в Дневния център се грижат, подкрепят и подпомагат потребителите в процеса на изграждане на навици за самостоятелен живот.

Чл. 4. Водещи принципи в работата са:

 1. Децата и младежите с увреждания имат знания, притежават умения и таланти, които трябва да бъдат открити, развивани и оценени;
 2. Децата и младежите с увреждания имат мечти и бъдещи очаквания;
 3. Децата и младежите с увреждания могат да ни научат на морални ценности;
 4. Да ги приемем и обичаме, такива, каквито са и те ще ни отвърнат със същото;
 5. Да им помогнем да отстояват правата си, да се защитават, да споделят идеите си;
 6. Да ги подкрепим да заемат своето достойно място в живота.

Чл.5. Дейността на Центъра се  осъществява при спазване на Европейското и българското законодателство в областта на закрилата на децата, при пълното спазване на Международната конвенция на ООН за защита правата на децата, Закона за закрила на детето и правилника за неговото приложение, Закона за социално подпомагане и правилника за неговото приложение, както и Закона за хората с увреждания и неговото приложение, Критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги в общността и Закона за социалните услуги.

  

РАЗДЕЛ II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

 

Чл. 6. ЦЕЛИ на социалната услуга:

 1. Подпомагане цялостното развитие и разгръщане потенциала на всеки потребител;
 2. Социална адаптация, корекционно – компенсаторна, педагогическа, психологическа и логопедична подкрепа, възпитателна и рехабилитационна дейност;
 3. Осигуряване на постоянна и качествена грижа.
 4. Предоставяне на  възможности за пълноценно участие в  живота на общността;
 • .Подкрепа и съдействие на децата, младежите и на техните семейства.
 1. Подобряване качеството на живот.

Чл. 7. Целева група:

 1. ДЦДМУ работи с деца с увреждания от 3 до 35 годишна възраст. По смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗИХУ „увреждане” е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид. Груповата работа с потребителите е разпределена в три групи:

            – Три групи –  деца

            –  Една група – младежи

 1. Потребители на услугата са деца и младежи от 3 до 35 годишна възраст с трайни увреждания по ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с 50% и над 50% трайно намалена трудоспособност.
 2. В ДЦДМУ гр. Велинград с предимство се настаняват деца от Община Велинград.

Чл. 8.1. Дневния център предоставя целодневна, полудневна, почасова и мобилна както следва:

–    Хранене и условия за релаксация;

–    Хигиенни услуги

–    Обучение за развитие на индивидуалните възможности, придобиване и използване на опит, трудови умения и навици за самостоятелен живот;

–    Обучение за двигателно развитие и координация за живот и общуване в обществото;

–    Обучение по методиката на Монтесори-терапията;

–  Сензорно- моторна терапия, метод на терапия, чрез релаксация и отпускащи занимания;

– Корекционно-компенсаторна дейност –обхваща дейности в няколко основни области, свързани с различните особенности на живота.

– Ателиета за деца

– Клубове за младежи

–   Трудотерапия  

– Консултиране и оказване на съдействие и подкрепа на родителите и семействата на децата и младежите с увреждания;

– Консултиране и съдействие при необходимост за настаняване на децата/младежите в други подходящи за тях и техните семейства здравни и социални заведения;

–   Музикотерапия – групов метод на работа за стимулиране на сетива и емоции.

Рехабилитация – дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на децата и младежите с увреждания и проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите, както и възстановяване и развитие на сензорните умения, извън обхвата на медицинската рехабилитация

Сензо-моторна терапия – нов метод на терапия, чрез   релаксация и отпускащи занимания, специално насочени към сетивните възприятия – светлина, звук, докосване, миризма и вкус;

Мобилна работа с потребители – извършва се при  необходимост и по-желание на потребителите или техните настойници.

– При провеждане на заложените по Годишен план мероприятия и честване на рожденните дни на потребителите се осигурява почерпка и  подаръци от бюджета на ДЦДМУ.

–    Специализиран транспорт – за изпълнение на дейностите в Годишния план, превозване на потребителите от Каменица, Лъжене, Чепино и Драгиново до Дневния център и обратно, снабдяване на ДЦ с необходимите материали за работа.

 

8.2. Конкретните социални услуги, които ще се ползват от потрбителите се договарят и писмено утвърждават с Договор за ползване на услугите, подписан между двете страни и заявления-декларации, подписани от родителите/настойниците и потребителите, които са пълнолетни, конкретизиращи точно определен вид дейности, не посочени в договора.

  

ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА

 

Чл.9.  В ДЦДМУ се приемат потребители  от 3 до 35 годишна възраст с трайни увреждания по ЕР на ТЕЛК/НЕЛК с 50% и над 50% трайно намалена трудоспособност.

Чл.10. Всеки специалист планира и организира своята работа, на база индивидуалните характеристики на потребителя:

 1. Психомоторни занятия, дейности с елементи на монтесори-терапия, елементарно компютърно обучение, знания и умения с практическа насоченост в различните сфери на живота и науката.
 2. Дейности за развитие на интереси- музикотерапия, арттерапия, занимателна трудотерапия под формата на ателиета за деца –„Готварство“, „Направи си сам“ ,, „Кой е по-по най“ и др. и клубове за младежи -:Готварство“, Концерт по желание“, „Спорт“ и др.
 3. Дейности за социализация и спорт -излети, екскурзии, спортни състезания, тържества, изложби, посещения на музеи, спортни игри всяка седмица провеждани от педагозите на групата и др.

Чл.11. Формите за провеждане на  възпитателно-обучителни дейности и дейности за социализация са: групова и индивидуална работа, според психо-физическите особености на децата, техните потребности и възможности.

Чл.12. Средствата за осъществяване на дейностите и постигане на определените цели са:

–        рехабилитационни процедури;

–        лечебно-предпазен режим;

–        специализирана педагогическа и социална работа и психологична подкрепа;

–        трудотерапия и социализация, ателиета и клубове;

–        съвместна работа с родителите.

Чл.13. В плановете за работа на психолозите се предвиждат форми за работа с децата, младежите и техните законни представители, даващи възможност за мнения и вземане на решения от потребителите.

Чл.14.1. Организацията и изпълнението на плана за здравни грижи и  социализация с настанените деца и младежи е задължение и отговорност на рехабилитатора, медицинската сестра и социален работник.

14.2. Планът за действие при инфекциозни заболявания конкретизира  условията и начина за предоставяне на лекарства и процедурата за действия в случаи на заболявания. Стои на видно за всички място на информационното табло;

14.3. Медицинската   сестра   осъществява   ежедневно филтър и   наблюдения   за здравословното и общо състояние на настанените и го отразява своевременно в съответната задължителна документация;

14.4. При необходимост от лекарска консултация и диагностично или друго доизясняване, се уведомяват родителите/настойниците и се изискват необходимите консултативни прегледи, изследвания и медицинска бележка, че потребителя е здрав.

14.5. Всички занимания с потребителите се  се провеждат по график, утвърден от директора на центъра. Терапевтите отговарят за навременното и точно провеждане на терапевтичните занимания.

Чл.15. Всички предложения на децата и младежите, и техните законни представители се предлагат за обсъждане на СПС. Стават решения за работа на работещите в центъра след утвърждаване на СПС.

Чл.16. Всеки служител е отговорен за повишаване на професионалната си квалификация и представя на директора за утвърждаване личен план за професионално развитие през годината.

Чл.17. ДЦДМУ гр.Велинград, се ръководи от съвременните изисквания в областта на специалната и социалната педагогика и психология, в унисон с действащите у нас закони, нормативни и поднормативни актове.

 

РАЗДЕЛ III

УСТРОЙСТВО И СТРУКТУРА

 

Чл.18. Административното ръководство на Дневния център се осъществява от директор, който е и официален представител пред органите на Р. България. Директорът има следните основни задължения:

 1. 1. Подписва договорите за ползване на социални услуги със потребителите;
 2. Изготвя и утвърждава ПУД, ПВТР и всички вътрешни нормативни актове и заповеди, регламентиращи цялостната дейност на центъра.
 3. Определя длъжностното и щатно разписание на работещите в ДЦДМУ;
 4. Сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с работещите  служители в центъра;
 5. Организира и отговаря за изпълнението на задачите, произтичащи от нормативните актове и плановете на Дневния център, като съчетава интересите на центъра с интересите на държавата;

Чл.19.1. Съвещателен орган в ДЦДМУ по въпросите на социалната, възпитателна, корекционно-компенсаторна дейност е социално педагогическия съвет /СПС/.

19.2. В заседанията на социално-педагогическия съвет участват всички  специалисти  пряко заети с предоставяните социални услуги от центъра;

19.3. СПС осигурява изпълнението на задачите, които произтичат от осъществяването на социалната политика на заведението;

19.4. СПС предлага на Общо събрание Методика, ПВТР, ПУД, всички планове и програми за възпитателно-обучителна дейност, дневния режим и други, задължителни вътрешни правила и процедури, според нормативните разпоредби;

19.5. Разглежда   въпроси,  свързани   с   възпитателно-обучителната, социално-терапевтична и  корекционно-компенсаторната дейност в центъра и набелязва мерки за нейното подобряване;

19.6. Изработва и приема програмите за провеждане на различни празници, тържества, екскурзии и пр. с настанените;

19.7. Разглежда въпросите за похвали и оплаквания на потребителите, техните законни представители и взима съответните решения по тях;

19.8. Обсъжда необходимостта от подобряване и обогатяване на материалната база предлага конкретни предложения за това.

19.9. Приема и утвърждава за работа Етичния кодекс за работа с деца.

19.9.1. Етичния кодекс за работа с деца стои на видно място във всяка група.

19.9.2. Социален работник в СУ е задължен да запознае с Етичния кодекс за работа с деца и родителите/настойниците.

19.10. Приема и обсъжда информации и оценки на директора на центъра за слабостите, постигнатите резултати и успехи на центъра като цяло и на всеки член на колектива поотделно

Чл.20. Решенията на СПС са задължителни за неговите членове.

Чл.21. СПС провежда един път седмично свои заседания, които се протоколират в специално обособена папка. При необходимост се провеждат и извънредни заседания.

Чл.22. При необходимост и по преценка на директора, в заседанията на съвета могат да вземат участие научни дейци, лекари, представители на обществените и религиозни благотворителни организации, родители и представители на техните сдружения.

Чл.23. Директорът на центъра провежда ежеседмично оперативни заседания за обсъждане на текущи проблеми и задачи.

Чл.24. Дневен център “Надежда”, гр. Велинград ежегодно отчита на общо събрание на колектива осъществената цялостна дейност през годината и набелязва приоритетите за работа през следващата година.

 

РАЗДЕЛ IV

ПРИЕМ И НАПУСКАНЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГАТА

 

ПРИЕМ

Чл.25. 

 1. Условия и ред за настаняване на деца.

Насочването за ползване на социалната услуга ДЦДМУ се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ или от общината. Родителите/попечителя, настойника/ лицето, полагащо грижи за дете/деца заявяват в ДСП или общината по настоящ адрес устно -на място или по телефон, или писмено, включително и по електронен път, желание да ползват социалната услуга ДЦДМУ. В срок от 20 дни от датата на заявяване на желанието социален работник с участието на родителя/попечителя, настойника/ и детето /ако е навършило 14 години/  изготвя предварителна оценка на потребностите /ПОП/ и насочва детето за ползване на социалната услуга. ПОП е писменият документ, удостоверяващ извършено насочване за ползване на социална услуга. Изготвената ПОП се предоставя от родителя/попечителя, настойника/ на директора на ДЦДМУ. Директора на ДЦДМУ определя мултидисциплинарен екип от служители за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа с участието на родителя/попечителя, настойника/ и детето /ако е навършило 14 години/. ИОП и ИПП се изготвят  в срок до 20 дни от подадено заявление до ДЦДМУ за желание за ползване социалната услуга. Срокът може да бъде удължен до 30 дни, когато родителя/попечителя, настойника/ и детето /ако е навършило 14 години/ по обективни причини не може да участва при изготвянето на ИОП и ИПП или когато е поискано писмено удължаване на срока. ИОП и ИПП, след тяхното изготвяне се подписват от членовете на екипа и от родителя/попечителя, настойника/ и детето /ако е навършило 14 години/, като незабавно се предоставят на родителя. В срок до 5 работни дни оценката и планът се предоставят на ДСП или на общината, когато насочването за ползване на социалната услуга е извършено от тях.

Насочването за ползване на социалната услуга като мярка за закрила на детето се извършва  чрез издаване на направление или заповед, издадени по реда на ЗЗД и нормативните актове за неговото прилагане.

 

 1. Условия и ред за настаняване на лица.

 Насочването за ползване на социалната услуга ДЦДМУ се извършва от дирекция „Социално подпомагане“ или от общината. Лицата заявяват в ДСП или общината по настоящ адрес устно -на място или по телефон, или писмено, включително и по електронен път, желание да ползват социалната услуга ДЦДМУ. В случай, че лицето, заявило желание за ползване на социалната услуга е поставено под запрещение,  то предоставя становище от своя попечител или настойник. Становището следва да съдържа информация относно възможностите за полагане на грижи за лицето в домашна среда. В срок от 20 дни от датата на заявяване на желанието социален работник с участието на лицето  изготвя предварителна оценка на потребностите /ПОП/ и насочва лицето за ползване на социалната услуга. ПОП е писменият документ, удостоверяващ извършено насочване за ползване на социална услуга.

 

Чл.26.  Социалното обслужване се осъществява на основата на Договор  сключен между лицата,  родителите /настойниците и попечителите/ и Директора на Дневния център. Индивидуалния план за подкрепа е неразделна част от договора.

Договорът включва:

 1. Вид, профил и продължителност на социалната услуга
 2. Начин и място на предоставяне на социалната услуга
 3. Права и задължения на страните по договора
 4. Размер на таксата за ползване на социалната услуга (само в случаите, в които се дължи такса)
 5. Срок на договора
 6. Начин за прекратяване и продължаване на договора

В срок от 5 работни дни се уведомява дирекция „Социално подпомагане“ за всеки сключен или продължен договор за ползване на социалната услуга.

Чл.27. Всеки новонастанен се записва в Регистъра на Дневния център за потребители на социални услуги и всички документи при постъпването, както и текущи такива, се съхраняват в лично досие.

Чл.28. За актуализиране на необходимата задължителна информация в личното досие родителите (настойниците) на потребителите декларират промените в състоянието и обстоятелствата.

Чл.29. При настаняването на ново дете/младеж в центъра, социалния работник в СУ предлага:

 1. група за настаняване;
 2. запознаване на родителите/настойниците с ПВТР, ПУД и утвърдените правила и процедури в центъра;
 3. сключване на договор за ползване на услугите .

Чл.30.1. Всяка от предоставяните дейности в центъра и нейната продължителност, в т.ч. и почасовите услуги, е индивидуално съобразена със здравословното състояние на детето и неговите нужди.

30.2. Предоговарянето на конкретните услуги с родителите/настойниците се извършва в интерес на детето – потребител на социални услуги. При несъвместимост на настаненото дете с групата и/или при застрашаване здравето и безопасността на другите потребители на услуги в Дневния център, се предприемат мерки за ограничаване престоя в Дневния център или за прекратяване на ползването на услугата.

30.3. На всеки шест месеца ИОПП и ИПП в Дневния център се акгуализират.

Чл.31. Всеки потребител на услуги има определен със Заповед на Директора на ДЦДМУ отговорник по случай, който отговаря за воденето на всички задължителни документи, отразяващи потребностите и развитието му. Задълженията му включват и информираност на родителите/настойниците за състоянието на детето/ младежа във всеки един момент и всички проблеми, свързани с осъществяваната с него дейност.

ЧЛ.32. Сключения договор за предоставяне на социални услуги може да бъде прекратен в следните случаи:

 1. По взаимно съгласие между страните изразено писменно.
 2. При изтичане срока на договора.
 3. При постигане на заложените в индивидуалния план за подкрепа цели.
 4. При смърт или установяване на промени в здравословното състояние на потребителя, които не позволяват ползването на договорените социални услуги.
 5. По желание на потребителя с писмен отказ отправен в 7-дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването.
 6. При неплащане на дължимата месечна такса от потребителя за повече от три месеца.
 7. С едностранно изявление от страна на доставчика, при допуснато от потребителя съществено нарушение на настоящия договор, като например: системно нарушение на правилата за вътрешния ред, системно и/или дълготрайно отсъствие по неуважителни причини на потребителя до 30 календарни дни без предварително писмено уведомление до Директора на ДЦДМУ.

  

Чл.33.  След прекратяване на договор с потребител индивидуалната му документация се съхранява в архив съграсно Закона на националния архивен фонд.

РАЗДЕЛ V

ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

Чл.34. Цялостната документация в Дневния център се води, съгласно изискванията на МТСП, АСП, и ДАЗД. Възлага се със заповед на директора, в която персонално и по длъжности се посочват отговорностите и съхранението и се актуализира при необходимост.

Чл.35. Архивирането на документацията се извършва от комисия по архива, назначена от директора на Дневния център

Чл.36. В интерес на потребителите на услугата и техните родители/настойници и работещите в Дневния център са разписани правила и процедури, съобразени с нормативните документи, касаещи работата с деца и младежите с увреждания, защитата на личните им данни и основните правила за организация и работа в центъра.

 

РАЗДЕЛ VI

РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

 

Чл.37.1. Работното време на ДЦДМУ е ежедневно от 8.00 до 17.00 часа без съботните, неделните и празничните дни.

37.2. Специалистите, педагогическия персонал и детегледачките /хигиенисти/ работят на подневно 7-часово отчитане на работното време по график, с обедна почивка от 30 минути, която не се включва в работното време и две междинни почивки от 15 минути или три почивки по 10 мин. в условията на епидемична обстановка, а между седмичната почивка е в дните събота и неделя. Рехабилитатора работи на 4 часово отчитане на работната време по график с една междинна почивка от 15 мин., а между седмичната почивка е в дните събота и неделя

37.3. Административният персонал, детегледачи, медицинската сестрар, работник подръжка, той и огняр през отоплителния сезон работят на подневно 8-часово отчитане на работното време, дневна смяна, с почивка от 30 минути, която не се включва в работното време и две междинни почивки от 15 минути или три почивки по 10 мин. в условията на епидемична обстановка, а между седмичната почивка е в дните събота и неделя.

37.4. Отпуските на персонала са определени съгласно КТ, НРВПО и ПВТР, а тяхното ползване се регламентира с утвърден от Директора на центъра график и заповед.

Чл.38.1. Настанените деца/младежи в ДЦДМУ имат възможност да не ползват услугите на центъра в дните от седмицата по  преценка на родителя/настойника съобразно здравословното им състояние.

38.2. При обявяване на грипни ваканции, епидемии и пандемии и друг вид неприсъствени дни, настанените в Дневния център остават в къщи през фиксираните дни.

38.3.  при намален брой потребители и при необходимост се сформират сборни групи. Занимания по утвърдените графици не се провеждат. Организираната дейност е по интереси и игри.

38.4. Настанените потребители в ДЦДМУ имат възможност да не ползват услугите на центъра за по-дълъг период от време – не повече от 60 календарни дни, в условията на извънредна епидемична обстановка 90 календарни дни по желание на родителя или неговия законен представител или лично желание на потребителя.

Чл.39. За ползването на всякакъв вид отпуск от настанените потребители родителите/настойниците а своевременно.

 

РАЗДЕЛ VII

ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл.40.1. ДЦДМУ осигурява издръжката си чрез делегиран от държавата бюджет, финансиран чрез бюджета на Община Велинград и сметки, съгласно указания на МФ и АСП.

40.2. Допълнително финансиране ДЦДМУ може да осигурява чрез дарения и спонсорства, хуманитарни помощи и др. от различни организации, фирми, физически и юридически лица;

40.3. Счетоводната отчетност и административното обслужване се осигурява по ред, определен от МФ, МТСП – АСП и Община Велинград, в съответствие с нормативните разпоредби.

 

РАЗДЕЛ VIII

РАБОТА С РОДИТЕЛИ И СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИ

 

Чл.41.1. Дневният център организира и осъществява текущо и при необходимост срещи с родителите/настойниците на настанените в центъра.

42.2. Взетите на тези срещи решения, касаещи децата и тяхното качествено обгрижване се протоколират.

Чл.42. По преценка на директора и по предложение на СПС, Дневният център организира и осъществява срещи със спомоществователи на центъра.

Чл.43. Срещите с родители и спомоществователи имат за цел:

 1. 1. Оказване на съдействие за подобряване и обогатяване на материалната база и издигане нивото на цялостната осъществявана дейност в центъра за по-добро качество на СУ;
 2. Популяризиране на дейността му и осигуряване на спонсорство;
 3. Съдействие за разширяване на дейността на Дневния център.

Чл.44. Решенията, възникнали и взети на срещи с родители и спомоществователи, описани в чл.48, т. 1 – 3 се обсъждат на заседания на СПС, с оглед тяхното реализиране.

Чл.45 Дневният център провежда системна здравно-просветна и социално-консултативна работа с родителите и близките на настанените лица. Оказва им при необходимост психологическа и педагогическа подкрепа.

Чл.46. Родителите са длъжни да поддържат личната хигиена на настанените и да ги изпращат в Дневния център в добро здраве и приличен външен вид, с необходимото допълнително количество за деня дрехи и памперси.

Чл.47.1. При отсъствие на потребителя родителите, настойниците са длъжни да уведомят своевременно социалния работник в ДЦ;

47.2. След отсъствие на потребителя, родителите са длъжни един ден предварително, до 11.00 часа, да заявят желание за възобновяване присъствието на детето/младежа, за да се извърши требване за храна.

47.3. Родителите са длъжни своевременно да приберат потребителя след уведомяване, че същият се е разболял по време на престоя му в ДЦ.

47.4. Не се разрешава изнасянето на играчки и пособия от ДЦ.

47.5. Не се допуска намеса на родителите в провеждането на дневния режим и организация на живота на децата в ДЦ, за които отговарят назначените специалисти.

Чл.48. Родителите поддържат непрекъснат контакт със специалистите, работещи с детето им и получават от тях информация за постигнатите резултати, нивото на неговото развитие, както и указания за работа с децата в домашни условия.

Чл.49. Всяка група има отделни дневници за отразяване на провежданите занимания.

Чл.50. Социалният работник и психолог провеждат периодично анкети и срещи-разговори с родителите/настойниците във връзка с оценка на ползваните от техните деца услуги и предложения за подобряване на дейността на центъра.

Чл.51.1. Потребителите на социални услуги и техните законни представители имат право на достъп и запознаване с материалите от личното досие на същия.

51.2. Запознаването с материалите от личното досие става в присъствието на социалния работник или водещ случая на потребителя.

Чл.52. Всеки член на колектива уведомява писмено и незабавно Директора на Дневния център за всеки проблем, касаещ нарушаването на качеството на грижите и предоставянето на услугите.

Чл.53. Дневния център има изискване към родителите за помощ и подкрепа във всички мероприятия, организирани от центъра.

 

РАЗДЕЛ IX

КОНТРОЛ

 

Чл.54. Директорът на Дневния център упражнява постоянен и цялостен контрол по отношение на следните основни направления:

 1. Изпълнение на нормативните актове и документи на компетентните държавни органи и организации;
 2. Изпълнение на задълженията по длъжностните характеристики от всички работещи в Дневния център;

3 Изпълнение на основните задачи на центъра и решенията на СПС;

 1. Охрана на труда и опазване на околната среда;
 2. Опазване, законосъобразно стопанисване и ефективно използване на предоставената материална база.

Чл.55.1. Директорът осъществява контролната си дейност чрез извършване на проучвания, наблюдения, анализи и проверки и изготвя констативни протоколи.

55.2. С основните констатации и резултати от извършените проверки на директора, устно се информира екипа на оперативните заседания или СПС, а проверените се подписват своевременно на констанивния протокол от самата проверка.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.56. Изменения и допълнения към Правилника за устройството и дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания могат да се извършват текущо при промяна на нормативни актове или на условията на работа.

 

Правилникът за устройство на дейността е обсъден и приет на Общо събрание с Протокол №31 от 23.12.2020 г. и утвърден със заповед №РД-03-18/ 03.02.2021 г. на Директора на ДЦДМУ

 

Мариана Атанасова

Директор ДЦДМУ

 06.03.2019 г.