Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Процедури по записване

     Родителите на децата и младежите, които желаят да ползват социалните услуги в ДЦДМУ “Надежда” във Велинград подават писмена молба до Отдел “Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Велинград, като прилагат следните документи:

–         удостоверение за раждане;

–         копие от EР на ТЕЛК или Протокол на медицинска комисия, където е вписано трайното увреждане;

–         паспортна снимка на детето – 1 бр.

     Настаняването в Дневния център се извършва с Направление за ползване на социална услуга от Отдел “Закрила на детето”, издадено въз основа на доклад-предложение по реда на ЗЗД. Отдел “Закрила на детето” предоставя план за действие. Документите за настаняване се приемат от директора на заведението. Приемането на детето  се урежда след подписване на договор между доставчика и потребителя на социалните услуги.

     Молба за приемане може да свалите тук: Молба за приемане

Процедура за приемане на дете  в Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда” гр. Велинград      

  Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда” – Велинград

 ул. „Гео Милев” №6; тел.: 0359/ 5 12 98; GSM: 0885 606 818; 0876 600 472

e-mail: dcdmu_velingrad@abv.bg;

URL: http://www.dcdmu.velingrad.bg/

  1. Родителите подават необходимите документи в Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” гр. Велинград;
  2.  Родителя получава от Отдел “Закрила на детето” необходимите документи за настаняване и ги представя в Дневния център;
  3.  Социалният работник приема документите запознава родителите с:

–         Правилника за вътрешния трудов ред;

–         Методологията;

–         Процедурата за поддаване и разглеждане на жалби;

–         Специалистите, които ще работят с детето;

–         Услугите, които ще ползва детето;

–         Правилата в Дневния център;

–         Правото на ползване на домашен отпуск от потребителя.

  1. Родителя попълва в присъствието на социалния работник:

–         Договор за предоставяне на социални услуги;

–         Лична характеристика от родител;

–         Становище за оказване на първа помощ;

–         Лична история на детето.

  1. В едноседмичен срок родителят е длъжен да представи талон за здравословно състояние и снимка на детето.
  2. След оформянето и получаването на  гореизброените документи детето се записва в регистъра и от този момент започва да ползва социалните услуги
  3. След едномесечен срок и редовно посещение се изготвя:

–         Входно ниво;

–         Психологическа характеристика;

–         Логопедично изследване;

–         План за здравни грижи;

–         Цялостна оценка на потребностите и възможностите на детето и план за грижа.

  1. На всеки три месеца се изготвя доклад до Отдел “Закрила на детето” относно използването на социалната услуга.
  2. На всеки шест месеца плана за грижа се преразглежда и актуализира при необходимост.
  3. Ако детето отсъства по уважителни причини, след предоставяне на необходимия документ се удължава срока по процедурата по изготвяне на плана за грижа.