Pages Navigation Menu

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ВЕЛИНГРАД 2020г.

ДО

ДИРЕКЦИЯ „ХСД”

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

На вниманието на г-жа Зинкова

  

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ  В   ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ВЕЛИНГРАД

 

         Дневен център за деца и младежи с увреждания гр.Велинград предоставя качествени грижи и социални услуги за деца и младежи с увреждания. Дейността на центъра е съобразена с изискванията на държавната и общинската  социална политика и изцяло е насочена към децата с увреждания, тяхното оптимално развитие и вграждане в общността.     

Програмата на Дневния център включва разнообразни дейности. Всички занимания са съобразени с общото здравословно състояние. Предлаганите дейности са съобразени с конкретните потребности и потенциални възможности на потребителите.

          В Дневния център се работи на екипен принцип, като се прави задълбочена оценка на потребностите и възможностите на всеки потребител. Консултират се и семейства. Осъществява се пълноценно сътрудничество с всички, които имат отношение към потребителя за да се постигат желаните цели.

Работата  в центъра е насочена към подобряване на качеството на предлаганите услуги.

Индивидуалният подход, екипният принцип на въздействие върху потребителите,  професионалната амбиция и любов към децата и младежите са основите, на които се градят успехите в развитието и социализацията на децата и младежите с увреждания, посещаващи центъра .

Дневният център има утвърдена вътрешна нормативна уредба /Методика, ПВТР, Правилник за дейността, процедури и правила и пр./, която е съобразена с нормативните изисквания.

Дневният център  е с капацитет 36 деца. Към 08.04.2021 г.  има 32 потребителя Обособени са три групи за деца и една за младежи .

Осъществяваното взаимодействие с родителите и институциите с които работим дава възможност за доброто планиране на работата с децата и младежите и съответно максималното им развитие.

Политиката на центъра е да се поддържа и непрекъснато  да повишава професионалната компетентност на всеки работещ в Дневния център. В тази връзка   се провeжда обмяна на опит със специалисти от сродни заведения в страната. Организират се обучения и супервизии за поддържане и повишаване на квалификацията на всички, работещи в центъра

           

През 2021 една част от заложените дейности по социализация  и мероприятия в Годишния план на дейността на ДЦДМУ не се проведоха породи обявената извънредна епидемична обстановка, други се проведоха индивидуално с потребителите.

Центърът е с добра практика, която представя Община Велинград сред другите общини в страната.  Водещите цели, към които екипа на ДЦ  е насочил усилията си се концентрират около стремежът – социалните услуги, предоставяни от Дневния център да поддържат високо качество, да предполагат оптимално развитие на индивидуалните заложби, интереси, практически и социални умения на всеки  потребител, както и да създават предпоставки и умения за вграждането им в реалния живот на общността.

 

Дата: 08.04.2021г.

Велинград

 

МАРИАНА АТАНАСОВА…………….

ДИРЕКТОР ДЦДМУ

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *