Pages Navigation Menu

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДЦДМУ В ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, СВЪРЗАНА С ПРЕВЕНЦИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

Безопасността, опазването и защитата на децата и младежите са от първостепенно значение в работата на ДЦДМУ. В ситуацията на COVID-19 екипът на ДЦ търси най-адекватните мерки за осигуряване на безопасна и здравословна среда, позволяваща постепенното възобновяване на дейността на центъра, при строги противоепидемични мерки.

 1. Изисквания относно персонала на ДЦДМУ.
 • Да се запознаят срещу подпис преди започване на работа с правилата за работа в създадената извънредна ситуация и да ги спазват стриктно.
 • Преди влизането в сградата на ДЦ служителите дезинфекцират ръцете си с Elvi soft touch.
 • Задължително е измерването на телесната температура на служителите, която се вписва в журнал.
 • При влизането  в   центъра служителите минават през мокрия филтър и влизат в сградата, сменят обувките  с които идват отвън с работни и дезинфекцират ръцете си.
 • При поява на оплаквания от служител, дори лека кашлица или ниска температура (37.3 градуса) да се уведоми директора, да се изолира незабавно, ако връщането му  у дома не е възможно в същия момент.
 • Служителя се  отстранява от ДЦ до изясняване на здравния статус.
 • След като лицето напусне помещението, да се извърши щателна дезинфекция.
 • Всеки работещ в ДЦДМУ се задължава да спазва дистанция с колегите си и потребителите на СУ не по-малка от 1.5 метра.
 • Всички служители да използват предоставените им от директора лични предпазни средства до напускането на обекта.
 • Да се създаде организация за индивидуална работа, която да осигури физическа дистанция между персонала и потребителите най-малко от 1,5 м. или малки групи от 5 човека.
 • При транспортирането на потребителите е необходимо да се спазват всички въведени противоепидемични мерки и изисквания на МЗ – носене на предпазна маска, дезинфекциране на транспортното средство, спазване на дистанция.
 1. Изисквания относно приема на потребители в ДЦДМУ.
 • Подновяването на посещението на потребители в ДЦДМУ ще става по етапно и само по желание на родители/ настойници при условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа в ДЦ, за което попълват и подписват заявление – декларация.
 • Приема става по предварително изготвен график за потребителите с фиксирани часове.
 • При входящия филтър задължително се измерва телесната температура на децата и младежите.
 • В случай на констатиране на признаци на заболяване на потребителя – повишена температура, кашлица, хрема, кихане, задух ,гастроинтестинални оплаквания, зачервено гърло, обриви, неразположение и др. се отказва прием в ДЦ.
 • Входящия филтър се вписва в тетрадката за филтър.
 • Придружаващите лица не се допускат в двора и сградата на ДЦ.
 1. Почистване и дезинфекция
 • Почистване и дезинфекция на работните места 4 пъти в рамките на работния ден.
 • Дезинфекцията се извършва със Сани форт, съгласно дадените указания на производителя за изготвяне на работни разтвори при стриктно спазване на разходната норма и времето на въздействие.
 • След почистване и дезинфекция детегледачките попълват чек – лист и в края на работния ден го предават на определеното от ръководителя лице, което съхранява попълнените чек-листи. 
 • Дезинфекцията включва всички подове и повърхности. Особено внимание се обръща на критичните точки. Това  са всички повърхности, свързани със поток на хора , както и често докосваните повърхности (бюра, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети; фитнес уреди; тоалетни чинии, мивки, кранове, работни материали, играчки, и други често докосвани с ръцете повърхности.
 • Дезинфекция на ръцете на входа на ДЦ.
 • Дезинфектиращите средства се използват от потребителите под контрола на персонала.
 • Многократно проветряване на помещенията в ДЦ.
 • Дезинфекция на двора, детската площадка и съоръженията към нея.
 • Да се постави мокър филтър /стелка/ на входа.
 • Да се използват бактерицидни лампи за дезинфекция на помещенията ежедневно при отсъствие на хора в помещенията.
 • Често миене на ръцете с топла вода и сапун-40 сек. или ползване на дезинфектант.
 • Измиване на тоалетните и мивките след всяко ползване с доместос или сани форт.
 • Да се използват само еднократни чаши, кърпи и антибактериални мокри кърпи.
 • Специалистите работят за изграждане на устойчиви хигиенни навици у потребителите.
 • Периодично пускане на пералнята с белина.

 

 1. Изисквания относно съмнение за случай на COVID-19 при потребители
 • При наличие на един или повече симптоми (кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и др.) незабавно се уведомява директора,
 • Детето/младежа незабавно се изолира, докато не се прибере у дома или докато не се прегледа от медицински специалист.
 • Уведомяват се родителите/настойниците, изисква се да вземат детето/младежа, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки.
 • След като детето/младежа напусне помещението се извършва щателна дезинфекция.
 • За да се приеме отново потребителя в ДЦДМУ, трябва да се представи медицинска бележка от личен лекар, че това е допустимо.
 1. Изисквания в случай на положителен тест на потребител
 • Родителите/настойниците трябва да информират директора на ДЦДМУ, който трябва да се свърже със РЗИ.
 • Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат се съгласуват между РЗИ и директора на ДЦ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включат затваряне на част или цялата социална услуга.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина се определят от РЗИ в зависимост от конкретната ситуация.
 • РЗИ информира контактните лица за стъпките които трябва да предприемат.

Вътрешните правила за дейността на ДЦДМУ в  епидемична обстановка, свързана с превенция на разпространението на COVID-19 са обсъдени и приети на Общо събрание с Протокол № 1 от 23.12.2021 г. Утвърдени със Заповед на Директора №РД-03-234/23.12.2021 г.

 

МАРИАНА АТАНАСОВА

ДИРЕКТОР ДЦДМУ

ВЕЛИНГРАД

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *