Pages Navigation Menu

ДОКЛАД ЗА 2016г.

ДО

Г-Н КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

  

Д О К Л А Д

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ”НАДЕЖДА” – ВЕЛИНГРАД ЗА 2016 Г.

            

Уважаеми колеги,

Настоящият Доклад е изработен в съответствие с изискванията на Стандарт 14 от НКССУД, във връзка с критериите за оценка на съответствието със Стандарта и  Годишния план за дейността на ДЦДМУ за 2016 г.

Мястото и ролята на Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда” гр. Велинград се утвърждава, развива и постоянно популяризира  като обслужващо звено със социално предназначение, което предоставя грижи и социални услуги за деца и младежи с интелектуални и физически затруднения и e отговорно за съдбата на тези деца и младежи, техните семейства и за самото общество.

Организацията и структурирането на работата в дневния център се основават на убеждението, че всички хора са свободни и равни. Свободни и равни трябва да бъдат и децата с увреждания – свободни да правят своя избор и равни да го осъществяват.

            Постоянно се стремим да осъществяваме поставените цели и задачи, заложени в Годишния план, което довежда до положителни резултати в края на отчетната година, благодарение на месечните планове и отчети за тяхното изпълнение с анализа при възникване на проблеми и създаване на организация на работа. Работата е насочена към изпълнение на заложените цели в Методиката за предоставяне на социалната услуга.

През изминалата година заложения капацитет беше 36 места, а възрастовия диапазон от 3 до 29 години включително. ДЦДМУ «Надежда» работи с две групи. Потребителите са с множество увреждания. Разпределението е на база моментното състояние и индивидуални възможности на всеки посетител. Групите са отворени, като се насърчава изграждането на доверие, взаимопомощ, самопомощ, съпричастие и съчувствие. Работи се индивидуално и групово по предварително изготвен и утвърден седмичен график и обсъден и приет индивидуален план за грижа. Участниците се поставят в ситуации от реалния живот. Провокират се чрез използването на различни методи и техники да изразяват свободно своите чувства и да споделят различни идеи.

Програмата на Дневния център включва разнообразни дейности. Всички занимания са съобразени с общото здравословно състояние.  Обръща се внимание на влеченията и интересите, съобразени с физическите възможности на настанените. Избягва се пренатоварване.  Тук се срещнат нови приятели. Средата, която предоставя центъра е защитена, толерантна, гостоприемна, сигурна и безопасна. Пространството  е недостатъчно за организирано и стимулирано активно поведение и развитие, както и за спално помещение за почивка на потребителите. Предлага се специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности. Атмосферата на работа е спокойна.

            Екипът  подпомага потребителите да преодолеят изолацията, еднообразното ежедневие, страхът от неприемане и затрудненията в общуването. Стремежът на специалистите е да стимулира способностите и увереността им за един по-пълноценен начин на живот. Работи се на екипен принцип, като се прави задълбочена оценка на потребностите и възможностите на всеки потребител. Родителите вземат активно участие в определянето на целите. Целта е  да се осъществи пълноценно сътрудничество с всички, които имат отношение към потребителя. За нас е от голямо значение ползвателя да се чувства спокойно, за да се постигат желаните цели.

     Цялостната дейност в ДЦДМУ ”Надежда” се организира и провежда екипно, като всички членове на колектива участват съобразно задълженията си по длъжностна характеристика. Дейността на отделните специалисти и обслужващ персонал е организирана така, че всеки чувства значимостта на другия в работата, неговата незаменимост и необходимост. Наложи се коренна промяна на структурата и организацията на работа, спазвайки изискванията на стандарти и критерии за персонал. Утвърди се ново Длъжностно разписание. На мен, като директор се падна отговорността да потърся и осигуря необходимите специалисти за работа с потребителите.  Сформирах компетентен и ефективен екип. Един от основните ми принципи за изграждане и развитие на екипност в работата е да се научим всеки колега да го приемаме с всичките му положителни и отрицателни черти на характера и личността, но да виждаме и се опираме само на положителните. Този принцип на изграждане на екип е работещ. Добре обученият и квалифициран персонал е един от основните фактори за осъществяване на качествени социални услуги. Персоналът на ДЦДМУ се състои от 15 щатни бройки.

  Изключително важна и постоянно приоритетна задача за мен е поддържането и повишаването на професионалната квалификация и компетентност  на целия персонал. Използваните форми за работа в тази насока са разнообразни и непрекъснато обновявани. През изтеклата година преминахме обучения на различни теми. След всяко обучение се изготвя писмен доклад за наученото и предложения какво да приложим в работата си. Обсъжда се подробно и се прилага незабавно.

Регулярните екипни срещи на различни теми, мултидисциплинарни екипи за обсъждане и приемане на цялостна оценка на възможностите и потребностите на детето, утвърдения план за грижа, индивидуален план за здравни грижи и оформяне на други документи се правеха ритмично и в срок.

Нашите потребители и техните преживявания ни интересуват повече от всичко друго. Помагаме на родителите да разберат какво се случва с детето им и създаваме условия отваряйки едно защитено пространство за хармонично развитие на малкия човек и възможност да заживее максимално свой собствен живот.

            Всеки потребител има индивидуална тетрадка, в която регулярно се вписват впечатленията от проведеното занимание – групово или индивидуално със съответния специалист или отговорник по дадена дейност. Специалистите ръководят различни ателиета: Чистота; Цветарство; Спорт; Сръчни ръчички; Арт; Готварство. Във всеки един момент родителите могат да се запознаят с тетрадката на своето дете. Водят се индивидуални и групови протоколи от заниманията. Всеки специалист води и дневник на дейността си. Работи се по месечна програма и график на специалиста, като в края на всеки месец се предава доклад за дейността.

  • В Дневният център в изнесени паралелки се обучават 20 ученика към ПУ „ Драган Манчов”, разпределени в две групи,

Родителите виждат в  екипа на ДЦДМУ професионалистите, на които  могат да се доверят относно състоянието и развитието на своето дете.

            Ето част от заложените, организирани и проведени мероприятия през изминалата година. Зимния празник донесе много емоции. На 25.02.2016 г. потребителите планувано и организирано посетиха Природонаучния музей в гр. Пловдив. Традиция е изработването на мартенички и посрещане на баба Марта. Изработихме картички за 8-ми март. Посрещнахме с поход, песни и танци пролетта.  През месец април всички потребители посетиха изложбата на великденски яйца в музея.  Месец май беше много натоварен за нас. На 12.05.2016 г. проведохме родителска среща, на която запознахме родителите с отчета за извършената дейност, годичния план и новия екип от специалисти. И за ежедневните репетиции свързани с много емоции и повишено внимание, защото потребителите работеха всички заедно. Този труд даде свойте плодове и на 31.05.2016 г. ДЦДМУ отбеляза тържествено своя 10 годишен юбилей. Имаше много гости, потребителите се представиха перфектно на тържеството. Получихме поздрави и подаръци, ние пък от своя страна почерпихме гостите и им подарихме сувенир изработен от нас с много любов за спомен На 1 юни организирахме голям празник с богата почерпка, игри и музика. Всички се стараеха да покажат каквото могат, независимо дали ще победят. Най-важното беше, че участниците се забавляваха истински. Направени бяха индивидуални летни графици с включени закалителни процедури на всички потребители с занимания по интереси, ателиетата Здраве и Туризъм, паралелно с груповата и индивидуална работа със специалистите. На място се проведе обучение на целия екип в ДЦ на теми: Умения екипно функциониране и Стратегии за преодоляване на агресивно поведение при деца.

           През месец юли бе проведена екипна и индивидуална супервизия на част от персонала за по-лесно и професионално справяне с трудностите при работа.

           В ДЦДМУ се обособи стая за почивка за потребителите с две легла, от която децата и младежите имаха огромна нужда.

        Потребителите се включиха с желание в ВКП-организараното от ЦОП Велинград оцветяване на гипсови фигурки и рисуване под мотото „Всички сме специални и неповторими”.

          Почистихме района и двора на ДЦ. Разходките и игрите в двора на центъра са ежедневие. Проведохме занимания на тема „Безопасно движение по улиците”.

          Част от заниманията на открито бяха заменени, поради високите температури с игри на закрито, гледане на анимационни филми и четене на приказки. Много щастливи бяха когато сами си направиха хартиени очила и гривни от мъниста. Всяко дете/младеж получи похвалка за труд и старание, която занесе в къщи.

           Благодарим на колегите от ЦНСТДМУ Велинград за банските и джапанките, които закупиха на децата и ни изпратиха, за да можем да работим в ателие „Здраве” за закаляването на потребителите. Всички са весели и щастлива от това, че могат да се къпят в басейните.

             През месец септември се проведе  обучение със специалистите на Дневния център на тема – “Сензорна терапия”.

   С много настроение  премина похода до местността „Чолаков чучур”на 10.09.2016 г. Проведоха се разнообразни забавни игри, отдих и опознаване на природата. След това за потребителите на ДЦДМУ „Надежда” – Велинград бе организирана почерпка в кафе „Тропикана”.

       По случай 15 септември – първия учебен ден в двора на Дневния център се проведоха състезателни игри с децата и младежите. За чудесното и активно представяне възпитаниците получиха грамоти и богата почерпка. На 17.09.2016 г. за пореден път персонала и потребителите от ДЦДМУ „Надежда” – Велинград посетиха конна база „Сивек”. Там се возиха  на каручки и яздиха понита. Всички бяха много радостни и удовлетворени.

 ДЦДМУ инициира среща с  колегите от ОЗД и ЦНСТДМУ на която се обсъди необходимостта от преглед от детски психиатър за децата от ЦНСТДМУ. Екипа на ЦНСТДМУ се ангажираха с поетапно осъществяване прегледите на децата и младежите. Г- жа Сеферова пое ангажимент, че на 06.10.2016 г. ще уговори дати за  първите прегледи.

Специалистите от Дневния център от началото на месец октомври работят по график групово и индивидуално с потребителите по метода Монтесори и извършват Сензорна терапия, вече затворените кабинети работят на пълен капацитет и ние сме убедени в положителните резултати.

          С  настроение  премина обмяната на опит за специалистите от екипа на ДЦДМУ в гр. Варна. Посетихме и много научихме в „Карин дом” на 14.10.2016 г., а на следващия ден гостувахме на ДЦДМУИ „Св. Йоан Златоуст”, където всеки един специалист обмени опит и информация конкретно за дейността си. На същите дати в ДЦДМУ се извърши дезинсекция и дератизация, както и основно почистване на цялата сграда.

            Към края на месеца на индивидуално обучение беше психолога на центъра на теми: Социално неприемливо поведение в детска възраст и консултиране и обучение на родители. В Арт терапията потребителите изработиха много красиви патета, риба и букет от ръчички. Този месец беше много важен за нас. Сменихме обзавеждането в двете занимални, купихме телевизори и нови килими, пътеки и пердета.

            През месец ноември всички потребители и служители отпразнуваха деня на Народните будители. Проведе се Ден на отворените врати на 02.11.2016 г. десетки родители и други гости посетиха ДЦ, проследиха с интерес работата на потребителите, обновената материална база и изложбата, която бяхме подготвили.

           На 11.11.2016 г. част от потребителите посетиха гр. Пазарджик и се разходиха в парк “Острова”, видяха животните и приказните герои. Децата и младежите от ДЦДМУ  останаха много доволни, това беше един прекрасен ден за тях.

          На 30.11.2016 г. се проведе изнесено мероприятие в с. Драгиново, общ. Велинград, потребителите се разходиха и почерпиха с пица и сок в пицарията в селото.

          През изтеклия месец потребителите и персонала украсиха ДЦ, навсякъде е коледно.

          Много работа имаше за всички, беше весело и разнообразно този месец, защото всеки ден изработвахме по няколко неща за базара на благотворителен бал на ДАМСКИ ЛАЙЪН КЛУБ, където дамите решиха тази година да ни помогнат със събраните от тях средства и да ни подарят водна кула за сензорна стая.

          Верни на себе си и този месец се обучавахме. Проведохме обучение по архивиране и обучение за работа с деца  от аутистичния спектър.

           От месец ноември има влязли в сила ново методическо ръководство и промени в ППЗСП от АСП. Специалистите бяха запознати с ръководството на СПС и определихме Мултидисциплинарен екип. Във връзка с настъпилите промени ДЦДМУ вече се нуждае от собствен транспорт.

          На 2 декември по случай Международния ден на хората с увреждания в Дневния център се проведе ревю. Потребителите бяха облечени в дрехи изработени от рециклирани материали, което предизвика всеобщо веселие и много усмивки.

На 05.12.2016 г. имахме проверка от РДСП Пазарджик, проверяващите останаха доволни, дори нямаха препоръки.

           На 10.12. 2016 г. в гр. София се проведе обучение във връзка със законодателните промени в ППЗСП с лектор доц. д-р Марков в което взеха участие Диана Стаменкова – социален работник и Катя Кютова – сътрудник, социални дейности.

           Под звуците на весели коледни песни на 16.12.2016 г., в ДЦДМУ се проведеде Коледното тържество. Коледен дух и магическа атмосфера витаеха навсякъде. Дядо Коледа не закъсня и направи всички  щастливи с огромния чувал подаръци, който беше донесъл.

  На 20.12.2016г. Фен клуб Манчесър Юнайтед по случай  предстоящите  Коледни и Новогодишни празници подари на децата и младежите от ДЦДМУ   подаръци,  много лакомства и весело тържество с аниматори, които се погрижиха за доброто настроение на всички.

            На 23.12.2016 г. потребителите от ДЦ взеха участие в тържеството на ПУ  ” Драган Манчов”

            Всички наши приятели получиха коледни и новогодишни картички изработени от децата, младежите и служителите на Дневния център.

            На 09.12.2016 г. посрещнахме колегите от  Гълъбово, а на 19.12.2016 г.  от гр. Русе и гр. Сливо поле и обменихме добри социални практики.

            През настоящия месец занималнята на първия етаж се облицова с MDF ламперия, направи се допълнителна стая за намаляване на агресията при децата, но все още чакаме оферти за нейното облицоване.

           От този месец специалистите от ДЦ изготвят индивидуални оценки на потребностите от подкрепа и индивидуални планове за подкрепа, съгласно с влезлите законодателни промени в ЗСПД, поради което стават все по натоварени.

Основен момент за развитието на социалната услуга е финансовото ни обезпечаване. В приоритета на местната власт е правилното разпределение на бюджетните средства и ежемесечното им предоставяне на Дневния център. През изтеклата година се извършваше редовно и ритмично. Това създаде възможност за спокойна и планова работа. Отговорността за усвояване на финансовите средства и целесъобразното и най-рационално изразходване се поема от директора и счетоводителя на Дневния център.

Постоянно предизвикателство е създаване на модерна материална база със специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на децата.  През зимата на 2016 г. сбъднахме още една наша мечта – направихме нова Мека сензорна стая за потребителите, която ще облицоваме през новата 2017 г. и веднага след това започваме работата с потребителите в нея. Постоянно се поддържа и обогатява материално – техническата база. Редовно се снабдява с учебни материали и помагала и материали за различните терапии.  Вътрешното озеленяване и  озеленяването на двора през изтеклата година беше много добро и ефектно.

В Дневния център предлаганите социални услуги са с висока ефективност. Функционирането му е от значение както за потребителите, така и за техните семейства. Много важно е екипа, работещ в Центъра да има подкрепата на доставчика на социалната услуга Община Велинград. Използвам случая сърдечно да благодаря на  Кмета на Община Велинград д-р Костадин Коев и неговия екип за разбирането, подкрепата и помощта, която ни оказват и която получаваме!

Уважаеми родители, благодарим ви за оказаното доверие!

А на вас колеги, благодаря за вложената енергия, емоция, изключителен професионализъм, себеотдаване и огромен труд!

Пожелавам Ви през настоящата година да не пестите време за приятелите и близките си хора. Във всяка житейска ситуация бъдете просто себе си! Работете според възможностите си и бъдете възнаградени според резултата и да можете да се гордеете с това! Бъдете последователни и сигурни в позицията и в себе си! И не на последно място – бъдете здрави, за да успеете да постигнете и осъществите плановете и амбициите си през настоящата година!

     БЛАГОВАРЯ ВИ, ОЩЕ ВЕДНЪЖ!

Дата:                                                 Мариана Атанасова………………

Велинград                                      Директор ДЦДМУ «Надежда»

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *