Pages Navigation Menu

ГОДИШЕН ПЛАН 2017 година

 

Утвърдил:

Мариана Атаносова

Директор ДЦДМУ

 

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ЗА ДЕЙНОСТТА

 НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА

 И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ “Надежда”- ВЕЛИНГРАД

 

 2017 година

 

 

І. Тенденции и перспективи на развитие:

         Социалната услуга „Дневен  център” подпомага развитието на потенциала на децата и младежите с увреждания и осигурява включваща, приемаща и стимулираща тяхното развитие среда. Разнообразните видове грижа са насочени към това децата и младежите с различна степен на затруднения да постигнат напредък съобразно собствените им възможности.

            Дневната грижа се състои в разнообразни обучителни, игрови и рехабилитационни дейности, които осигуряват емоционална и психическа стабилност и развитие на специфични умения, съобразно с конкретните индивидуални потребности на ползвателите. Дейността е организирана под формата на групови и индивидуални занимания и рехабилитация с фокус  върху занимания за подкрепа и развитие на  силните им страни,  разширяват се възможностите им за интеграция в образователната и социалната среда в общността.

 Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда” гр. Велинград заема своето достойно място сред социалните услуги в Общината. Организационното развитие на социалната услуга е ориентирано към изграждане на капацитет за екипно взаимодействие, чрез мултидисциплинарен подход.

Тази календарна година пред екипа на ДЦ стои ново предизвикателство. ДЦДМУ участва в МДЕ между ДСП и специалистите от Центъра, изготвя ИОПП и ИПП.

 

ІІ. Основни цели:

 1. Социалната услуга има за цел да подкрепи ползвателите в компенсиране на дефицитите, произтичащи от увреждането и развиване на потенциала и заложбите им.
 2. Формиране и развитване на основните личностни и социални умения;
 3. Формиране на умения за самостоятелен живот;
 4. Формиране на умения за учене и подпомагане на участието им в образователни дейности;
 5. Развитие на специфични професионални умения и подходи за предоставяне на услугата;
 1. Да се ангажират родителите в процеса на обучение и терапия, като се оказва безрезервна подкрепа на потребителите и техните семейства.

 

 

ІІІ. Основни задачи:

 1. Провеждане на корекционно – компенсаторна, педагогическа, възпитателна и социална работа в съответствие с държавните изисквания и със съвременните стандарти в социалната работа и социалните услуги.
 2. Осигуряване на подходящи културно – битови условия за работа и живот на децата и младежите. Опазване и обогатяване на материално-техническата база.
 3. Създаване на подходящи условия за нормално физическо и психическо развитие, включване и приобщаване в общността. Преодоляване на социалната изолация.
 4. Подготовка за самостоятелен и пълноценен живот.
 5. Повишаване качеството на социалните услуги, предлагани в дневния център и максимално съобразяване с индивидуалния план за грижа, който включва:
  • Ежедневни потребности;
  • Социално поведение;
  • Реч и комуникация;
  • Психомоторно развитие;
  • Емоционално развитие;
  • Здравни потребности;
  • Образователни потребности;
  • Рехабилитационни потребности;
  • Потребности в свободното време;
  • Потребности от контакти със семейството, приятели, близки и други лица.

          Задоволяване на потребностите чрез:

 • Обучение според възможностите на детето за придобиване на знания и умения в различните сфери;
 • Индивидуални и групови дейности;
 • Работа с рехабилитатор, логопед и психолог;
 • Работа в различни ателиета и трудо-терапевтични дейности;
 • Работа със семейството.
 1. Усъвършенстване на управленската дейност за повишаване ефективността на социално-педагогическо взаимодействие: специалист- дете- родител и специалист ДЦ – специалист ЦНСТ.

ІV. Организационна дейност:

 1. Заложен капацитет – 36 места
 1. Брой на групите две – съобразени с потребностите и възможностите на потребителите.
 2. Персонал – 15 щатни бройки
 • 2 екипа за групова работа и експертно-консултативно звено – социални работници, терапевт, педагог, логопед, психолог, рехабилитатор.
 1. Дейности за реализиране на основните задачи:

 

 1. Корекционно компенсаторна педагогическа, възпитателна и социална работа:

 

 • Изготвяне на Месечен календарен план.

                                                                       Срок: до 29 число на предходния месец

                                                                              Отг. Диана Стаменкова –

                                                                                    Соц. работник в СУ

 • Изготвяне на ежемесечен отчет от всеки специалист.

                                                                              Срок: м. януари, м. декември

                                                                              Отг. Специалистите

 • Прецизиране на групите и определяне на отговорник по случая при необходимост.

                                                                               Срок: постоянен

                                                                               Отг. Директор, Соц.работник в СУ

 • Изготвяне на седмичен и месечен график за индивидуални и групови занимания. Актуализация при необходимост.

                                                                                     Срок: постоянен

                                                                               Отг. Специалисти и детегледачи

–    Изготвяне на график за работа на ателиетата.

                                                                                     Срок: постоянен

                                                                                     Отг. Специалисти

 • Изготвяне на психологически характеристики на потребителите. Актуализация при необходимост.

                                                                                 Срок: постоянен

                                                                                 Отг. Психолог

 • Изготвяне на логопедично изследване на всеки потребител. Актуализация при необходимост.

                                                                                       Срок: постоянен

                                                                                 Отг. Логопед

 • Регулярно вписване на информацията в индивидуалните тетрадки на потребителите.

                                                                           Срок: непосредствено след заниманието

                                                                           Отг. Специалисти

 • Регулярно вписване на информацията в дневниците на специалистите.

                                                                           Срок: непосредствено след заниманието

                                                                           Отг. Специалисти

 • Отчитане на резултатите, уменията и възможностите на всяко дете. Изготвяне на Доклад до Отдел „Закрила на детето”.

                                                                              Срок: на 3 месеца

                                                                              Отг. Отговорник по случая

 • Изготвяне на ИОПП и ИПП по направление от ДЦП..

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отг. Специалисти в МДЕ

 1. Образователно развитие:

 

 • Поддържане на постоянна връзка с класни ръководители, педагогически съветници, ресурсни учители, ПУ „Драган Манчов”, учители и директори на детски градини.

                                                                                            Срок: постоянен

                                                                                            Отг. Всички специалисти

 1. Контролна дейност:

 

 • Прилагане на процедурата за осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата “Дневен център”, гарантираща, че работата се осъществява в съответствие с наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

                                                                                                Срок: постоянен

                                                                                                Отг. Директор

 

–    Извършване на периодична оценка.

                                                                                                Срок: м. юни, ноември

                                                                                                Отг. Директор

 1. Работа със семейството, училището и обществеността:

 

–    Провеждане на родителска среща.

                                                                                            Срок: м. февруари

                                                                                            Отг. Директор

 • Работа на терен, мобилна работа.

                                                                                                 Срок: при необходимост

                                                                                                 Отг. Директор

 • Провеждане на срещи с педагогически съветници, директори на ЦДГ за представяне на случаи за консултация и настаняване в Дневния център.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Специалисти

 • Популяризиране дейността на Дневния център и отразяване в местните медии на празници и други негови инициативи.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                         Отг. Директор, Соц. работник

 • Актуализация на Сайта.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Директор, Соц. работник

 • Ден на отворените врати. Срок: м. май

                                                                                           Отг. Директор

 • Съвместна работа с Община Велинград.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Директор

 • Съвместна работа с Отдел ”Закрила на детето” към ДСП гр. Велинград.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Соц. работник

 • Съвместна работа с ЦНСТ, ЦОП и НПО и други сродни социални заведения.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Директор

 1. Социализация и спортно – оздравителна дейност:

 

м. януари – Отбелязване на рожден ден на всеки потребител и подготовка на картичка или подарък изработен от нас;

                   – Отбелязване на Международния ден на думата “БЛАГОДАРЯ”;

                   – Зимен спортен празник с игри и състезания по повод Деня на прегръдката.

м. февруари – Изработване на “Валентинки”;

                       – Изработване на мартенички и картички за 8-ми март;

м. март – Посрещане на баба Марта с тържество;

               – Честване на деня на социалния работник;

               – Посрещане на първа пролет с поход и игри на открито (при хубаво време);

               – Отбелязване на 3-ти март.

м. април –  Посещение на изложбата на великденски яйца в музея;

                 –  Отбелязване на Великденските празници с украса на дърво в двора на ДЦДМУ;

                 – Пролетно почистване по случай Деня на земята;

                 – Дезинсекция и дератизация на помещенията и двора на ДЦДМУ;

                 – Обмяна на опит със сродна СУ.

м. май – Екскурзия с влак;

             – Посещение на зоокът в  ПГГС ” Христо Ботев ”

             – Вътрешно обучение на целия екип на ДЦДМУ.

м. юни – Посещение на общоградското тържество за Деня на детето;

              – Отбелязване на 2-ри юни;

              – Посещение на парк и езеро „ Клептуза ”.

м. юли и август – Плана за летни мероприятия е под наслов “Движението е здраве”:                    Организиране на излети, подвижни и спортни игри, занимания и разходки на открито закалителни процедури – въздушни, слънчеви и водни бани;

                             – Отбелязване на Деня на шоколада на 07.07.2016 г.;

                             – Отпуски на потребители и персонал.

м. септември – Екскурзия до Банско;

                         –  Запознаване с правилата за движение на пешеходна пътека, светофар автобусна спирка;

                         – Отбелязване на 6-ти септември.

                         – Обучение на целия екип;

                         –  Дезинсекция и дератизация на помещенията и двора на ДЦДМУ;

м. октомври – Посещение на Конна база “Сивек”;

                        – Отбелязване на Деня на музиката – 01.10;

                        – Изготвяне на сувенир с усмивка по случай Деня на усмивката.

м. ноември – Запознаване на потребителите с Деня на бутелите;

                     –  Отбелязване на РД  на Центъра.

м. декември – Отбелязване на международния ден на хората с увреждания.

                       –  Провеждане на Коледно тържество.

 

 1. Здравно-медицинско обслужване и рехабилитация:

 

 • Ежедневен медицински филтър за всички деца.

                                                                                         Срок: постоянен

                                                                                         Отг. Мед. сестра

 • Спазване графика за чистота и дезинфекция в Дневния център.

                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                        Отг. Хигиенист

 • Ежедневно водене на задължителната медицинска документация

                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                        Отг. Мед. сестра

 • Организиране на здравно – закалителни процедури.

                                                                                         Срок: постоянен

                                                                                         Отг. Специалисти

 • Изготвяне на индивидуална рехабилитационна програма за работа с увредените деца.

                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                   Отг. Рехабилитатор

 • Изготвяне на индивидуален План за здравни грижи.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Мед. сестра

 • Участие на децата и родителите в изготвянето на седмично меню, съобразено с техния личен избор.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Сътрудник соц. д-ти

 

 

 1. Административно-стопанска дейност:
 • Утвърждаване на нова структура и определяне на длъжностни характеристики.

                                                                                          Срок: март

                                                                                          Отг. Директор

 • Поддържане и обогатяване на материално – техническата база.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                           Отг. Директор

 • Редовно снабдяване с учебни материали и помагала.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Счетоводител

 • Озеленяване на двора. Вътрешно озеленяване.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                            Отг. Водещ А-е “Цветарство”

 • Естетическо и сезонно оформление и актуализиране на украсата в Дневния Център.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Специалисти

 • Подготовка на парното помещение за зареждане с твърдо гориво за отоплителния сезон.

                                                                                                Срок: м .септември

                                                                                          Отг. Огняр

 • Изготвяне на Месечен отчет за разход на горивото.

                                                                                          Срок: през отоплителен сезон

                                                                                          Отг. Огняр

VІ. Екипни срещи:

 

 • Екипни срещи за обсъждане на докладите до ОЗД за постигнатите резултати в работата с детето.

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отг. Соц. работник СУ

 • Вътрешни екипни срещи за обсъждане и предложения на цялостните оценки и тяхното актуализиране.

                                                                                                    Срок: постоянен

                                                                                                    Отг. Соц. работник СУ

 • Мултидисциплинарен екип за обсъждане и приемане на цялостните оценки и тяхното актуализиране и мобилни МДЕ.

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отг. Соц. работник СУ

 

 

 

 

 

 

VІІ. Квалификация:

 

 • Изготвяне на План за обучение и повишаване квалификацията на персонала през 2017г..

                                                                                                   Срок: м. март

                                                                                                   Отг. Директор

 • Изготвяне на доклади от проведени обучения и прилагане на наученото.

                                                                                                    Срок: постоянен

                                                                                                    Отг. обучаваните

 • Самообразование.

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отг. всички специалисти

–    Вътрешни обучения                                                                  Срок: постоянен

                                                                                                           Отг. Директор

 • Работа с новоназначени специалисти.

                                                                                                   Срок: при необходимост

                                                                                                   Отг. Директор

 • Обсъждане на новоизлезли нормативни документи, указания, помагала.

                                                                                                  Срок: постоянен

                                                                                                   Отг. Директор

ГОДИШНИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА

И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ “НАДЕЖДА” ВЕЛИНГРАД  ЗА 2017 Г. Е ОБСЪДЕН И ПРИЕТ НА СПС С ПРОТОКОЛ ……………………… И НА  РОДИТЕЛСКА СРЕЩА, ПРОВЕДЕНА НА …………………. С ПРОТОКОЛ № …….

 

 

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *