Pages Navigation Menu

ДОКЛАД ЗА 2015Г.

Д О К Л А Д

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ”НАДЕЖДА” – ВЕЛИНГРАД ЗА 2015 Г.

Уважаеми колеги,

Настоящият Доклад е изработен в съответствие с изискванията на Стандарт 14 от НКССУД, във връзка с критериите за оценка на съответствието със Стандарта и  Годишния план за дейността на Дневния център за 2015 г.

Дневен център “Надежда” предоставя социални услуги на деца и младежи с увреждания в община Велинград. Той се намира в кв. Каменица на точното си място-нужната глътка надежда за децата и техните семейства. Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда” гр. Велинград се утвърждава, развива и постоянно популяризира  като обслужващо звено със социално предназначение, което предоставя грижи и социални услуги за деца и младежи с интелектуални и физически затруднения и e отговорно за съдбата на тези деца и младежи, техните семейства и за самото общество. Да дадеш шанс на едно дете да развие своите възможности и да придобие умения за самостоятелен живот е мисия на всеки родител и специалист, който работи с деца със специални потребности. Порастването на едно дете е свързано както със задоволяването на неговите ежедневни нужди, така и с ефективното планиране на неговото развитие.

Това, което ни помага в трудната професия е, че се научихме да оценяваме потенциала, а не дефицита на детето, да гледаме позитивно и да успяваме да вдъхнем кураж на родителите и на децата. Тук децата не са изолирани и се чувстват значими. Организацията и структурирането на работата в дневния център се основават на убеждението, че всички хора са свободни и равни. Свободни и равни трябва да бъдат и децата с увреждания – свободни да правят своя избор и равни да го осъществяват.

Постоянно се стремим да осъществяваме поставените цели и задачи, заложени в Годишния план, което довежда до положителни резултати в края на отчетната година, благодарение на месечните планове и отчети за тяхното изпълнение с анализа при възникване на проблеми и създаване на организация на работа. Дневният център работи целогодишно. В него се предоставя дневна и почасова грижа. Предизвикателство през отчетната година беше приемането на всички деца от ЦНСТДМУ, тъй като нямахме предишния опит и знания в работата с деца без родители.

От м. януари се повиши капацитета на заведението на 36 места. Наложи се коренна промяна на структурата и организацията на работа, спазвайки изискванията на стандарти и критерии за персонал. Утвърди се ново Длъжностно разписание. ДЦДМУ “Надежда” работи с три групи. І-ва група – от 3 до 9 години; ІІ-ра група – от 10 до 14 години; ІІІ-та група – младежи от 15 до 29 години. Към 31.12.2015 г. потребителите са 34, от тях 24 са в ПУ „Драган Манчов”, 1 в ЦДГ, 4 в основни училища, 1 в ПГИТ „Алеко Константинов” и 4 младежи над 18 годишна възраст. Новопостъпили през годината – 14, отписани – 3. Направени са 4 консултации, след които 2 деца са записани в дневния център. Разпределението на групите е на база моментното състояние и индивидуални възможности на всеки посетител. Групите са отворени, като се насърчава изграждането на доверие, взаимопомощ, самопомощ, съпричастие и съчувствие. Работи се индивидуално и групово по предварително изготвен и утвърден седмичен график и обсъден и приет индивидуален план за грижа. Участниците се поставят в ситуации от реалния живот. Провокират се чрез използването на различни методи и техники да изразяват свободно своите чувства и да споделят различни идеи. Централен елемент е ангажирането на детето и неговите родители/попечители, наред със специалистите при вземането на решения относно планирането на грижи. В основата на цялостната оценка на нуждите и индивидуалния план за грижи на детето е интердисциплинарният модел на работа: обединяване на усилията на екип от различни специалисти, свързани с грижите за всеки конкретен случай, ръководени от една основна цел – конкретното дете да получи най-подходящите грижи, съобразени с неговите специфични нужди. В групата на младежите са включени различни трудотерапевтични дейности. За всеки младеж е изготвена и индивидуална трудотерапевтична оценка и трудотерапевтичен план, предварително съгласуван с родителите. Социалният работник, който пряко отговаря за работата на младежката група се старае да поддържа приятелски отношения, с цел изграждане на доверителна връзка. Главната й цел е повишаване на социализацията, усвояване нормите на поведение, създаване на умения за справяне с дейности от ежедневието, както и подкрепа в личните контакти и организацията на свободното време.

 Програмата на Дневния център включва разнообразни дейности. Всички занимания са съобразени с общото здравословно състояние.  Обръща се внимание на влеченията и интересите, съобразени с физическите възможности на настанените. Избягва се пренатоварване.  Тук се срещнат нови приятели. Средата, която предоставя центъра е защитена, толерантна, гостоприемна, адаптирана, сигурна и безопасна. Пространството  е добре организирано и стимулира активно поведение и развитие. Предлага се специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности. Атмосферата на работа е спокойна. Услугата предлага разнообразни смислени дейности и подкрепяща среда. Тази среда заедно с дневната програма и взаимоотношенията в Дневния център създават у потребителите чувство за сигурност, психо-емоционална стабилност и принадлежност към групата от техни връстници.

За постигане на добри резултати Дневният център предлага следните дейности:

Индивидуални занимания  – работа със социален работник, логопед, психолог, рехабилитатор, терапевт,  педагог – организират се в подкрепа на груповите занимания. В някои случаи в отговор на специфичните потребности на отделните потребители, съобразно с индивидуалния план за грижи и в отговор на ситуация, която изисква по-интензивна консултативна или терапевтична работа;

Групови дейности  – имат ключов характер както поради естеството на заниманията –обучителни и развиващи, така и поради възможността децата да общуват активно помежду си с груповите педагози и асистенти. Те са разнообразни и имат различен характер, насоченост и съдържание. Съществена особеност при провеждането им е поставянето и изпълнението на индивидуални задачи на децата в групата с една тематична принадлежност. По този начин се улеснява постигането на конкретна дейност от индивидуалните планове за грижа за придобиване или развиване на специфично умение или способност. Провеждат се в трите групи и / или  в сборни групи;

Ателиета – дневният център предлага на своите възпитаници разнообразни ателиета, за да придобиват знания и умения, подготвящи ги за реалния живот. Поставят се в различни ситуации, като се подкрепят от възрастен  за тяхното изпълнение;

Арттерапия – включва изработване на предмети от хартия и плат, моделиране, рисуване с различни бои, рисуване с пръсти и длани, апликации, усвояване на различни техники. Целта на арттерапията е развитие на въображението, фината моторика, възприятието и творчеството, повишаване на чувството за значимост;

Монтесори терапия – нов подход в разбирането за възпитанието и обучението. Участниците имат право сами да избират материалите, с които ще работят, сами да определят продължителността на заниманието, както и партньорите си. В специалната обкръжаваща среда се усъвършенства физическото състояние, формират се моторни и сензорни навици, съответстващи на възрастта, придобиват се навици на базата на собствен опит. При терапията водещо е зачитането на собственото “Аз”;

Психологична работа с потребителите и техните семейства –  осъществява се съобразно индивидуалните особености и потребности. Провежда се диагностична дейност, набелязва се корекционна работа. Работи се индивидуално и групово. Оказва се психологическа подкрепа на семействата в областите, в които срещат трудности при възпитанието и развитието на своето дете. Дават се насоки за работа вкъщи, като се проследяват получените резултати;

Логопедична работа  обследване на деца и младежи с проблеми в развитието на речта, извършване на говорно – речева рехабилитация, постановка на фонеми, терапия при заекване, консултиране на ползвателите и техните семейства. Даване на насоки за работа вкъщи;

Сензо-моторна терапия – нов метод на терапия, чрез релаксация и отпускащи занимания, специално насочени към сетивните възприятия – светлина, звук, докосване, миризма и вкус;

Медицинска и двигателна рехабилитация – с поддържаща и развиваща насоченост – индивидуална и групова, ЛФК  за подобряване на общото физическо състояние на ползвателите с физически увреждания, пасивна и активна гимнастика, масажни процедури и други;

Занимателна терапия – занимания чрез изцяло игрови методи и подходи.

 С групата на младежите се провеждат различни трудотерапевтични ателиета, имащи за цел да повишат тяхната социализация и самостоятелност в ежедневните дейности, което ще доведе до по-добър старт в живота. Трудотерапевтичните ателиета са:

 • „Битови умения” – провежда се в понеделник от 13.30 до 14-45 часа, което е организирано в следните направления:

 – „Чистота” – провежда се ежедневно, включва подреждане на масите за обяд /поставяне на подложки, салфетки и прибори за хранене/, сервиране и почистване на масите и пода след приключване на обяда.

„Пазаруване” – провежда се ежедневно, има за цел създаване на умения за комуникация и начин на поведение в магазин.

 „Млада домакиня” – провежда се по предварително утвърден график, включва дейности от ежедневния живот – миене на чинии, пране, простиране, гладене, поливане и почистване на цветя, почистване на двора, готварство, почистване и подреждане на личните им гардероби.

 • „Керамика, бижута, декупаж” – провежда се във вторник от 13.30 до 14-45 часа

в него младежите се учат да нанизват различни бижута, оцветяват керамични и гипсови фигурки и постепенно усвояват техниката „Декупаж”.

 • „И ние можем да творим хартиени вълшебства”: провежда се всяка сряда от 13.30 до 14-45 часа. Изработват се различни изделия от хартия, техниките, които се използват са: лепене, изрязване, оцветяване, изкъсване и др.

 • „Общообразователни умения” – провежда се всеки четвъртък от 13.30 до 14-45 часа използват се предметно – нагледни средства и беседи. Организирано е в следните направления:

Психомоторика – в него потребителите се учат да се разпознават в огледалото, частите на тялото си, часовник, сезони, дните от седмицата, частите на деня, ориентация в пространството, начини на общуване, помощ и взаимопомощ. Разпознаване и справяне с различните емоции – лични и на другите.

Български език и математика – в индивидуални тетрадки се изписват букви и цифри, лични имена, фамилия, лични данни, попълване на формуляри и др., като това е съобразено с техните умения и възможности. Научават се стихотворения, работи се за гладко и изразително четене.

Сексология – използват се предметно – нагледни средства, разговори и беседи, които много често пораждат у потребителите смях. Обсъждат се теми като: Разлики между момиче и момче, сексуални взаимоотношения, безопасен секс, начини за предпазване от болести предавани по полов път.

Природата и аз – целта е  у потребителите да се създават навици за опазване на околната среда, правилно изхвърляне на отпадъците на определените за това места.

Танцувай с мен – това е любимото занимание на повечето от потребителите в ДЦ, в него разучаваме различни танци, песни и хора.

 • „Право на глас” провежда се всеки петък от 13.30 до 14-45 часа в него младежите имат право сами да изберат какво занимание ще се проведе. При наличие на няколко предложения се гласува, взима единодушно решение чрез консенсус в групата. Целта е – проява на солидарност и единомислие, да се чуе и приеме предложението на другия.

През месец април 2015 година започна да функционира ателие по музикотерапия в определен ден от седмицата под вещото ръководство на терапевта Венера Димитрова Ланджова. Тук изцяло се разчита на музиката, темпото и ритъма.  Има пространство всеки да изрази своите чувства и емоции, като детето и водещия импровизират музика с помощта на ритмични – ударни инструменти, които се овладяват с лекота и са удобни за свирене. Ритъмът може да се изрази и с пляскане, потропване, стъпки в метрума или ритмични движения с тялото. Осъществява се невербална комуникация между детето и водещия. Свиренето с ритмичните, ударни инструмнети оказва влияние върху емоционалното, слуховото и интелектуалното развитие на детето. У него се развива самочувствие, желание за изява, усет за красивото.

За да се запознае музикотерапевта с всички   децата  и диагностицира, кои от тях подлежат и се включват активно в терапията сформирахме две групи.

I–ва група – деца с по- леки увреждания

II–ра група – деца с по-тежки увреждания

След няколко месечни наблюдения се стигна до извода, че не всички деца подлежат и се повлияват от този тип терапия. Имаше участници, които не се интегрираха към груповите сеанси и останаха встрани от тях.

В последствие бе сформирана една сборна група, включваща деца от двете предишни, които още от самото начало проявиха изключителен интерес и участваха активно в сеансите.

По време на сеанс, децата се нареждат в кръг и сядат на удобни кожени възглавници. Предварително се подбират разнообразни по ритъм и настроение, задължително със светло и оптимистично звучене детски песнички, които се предлагат на децата. Терапевта застава в центъра на кръга и с ударен инструмент (най- често дайре) задава ритмичната пулсация на съответната  песен. Тяхната задача е да се опитат да следят този ритъм и свирят на предварително раздадените на всяко едно от тях различни ударни инструменти, както и да се опитат да импровизират по свой собствен усет подходящи ритмични комбинации. През цялото време участниците се забавляват, на лицата им грейват усмивки. Някои от тях успяват да уловят вярната ритмична пулсация още от първите тактове на песента и се създава група на водещите, които заедно с терапевта  поддържат верен ритъм през целия сеанс, а другите с голям ентусиазъм се опитват да се присъединят. От групата на водещите  има и такива, които свободно импровизират.

В ателието участва дете с напълно увреден слух, което с цялото тяло улавя ритмичните вибрации и свири и поклаща главичка и тяло в хармония със зададения ритъм. Друго от децата с по-тежки увреждания показва с движения на ръцете и цялото си тяло, удоволствието от възприемането на подадения ритъм и весело настроение, което носят детските песнички.
През целия сеанс децата са подпомагани от водещия и двама „покрепящи” , предлагат им се различни инструменти, към които те са изключително любопитни, разглеждат ги с интерес и свирят.

След всеки сеанс поведението и реакциите на всяко дете се отбелязват в личната им тетрадка.

Персоналът на ДЦДМУ се състои от 15 щатни бройки. 3 екипа за групова работа; експертно-консултативно звено – социални работници, терапевти, логопед, психолог, рехабилитатор.

 Цялостната дейност в ДЦДМУ ”Надежда” се организира и провежда екипно, като всички членове на колектива участват съобразно задълженията си по длъжностна характеристика. Дейността на отделните специалисти и обслужващ персонал е организирана така, че всеки чувства значимостта на другия в работата, неговата незаменимост и необходимост. Един от основните  принципи за изграждане и развитие на екипност в работата е да се научим всеки колега да го приемаме с всичките му положителни и отрицателни черти на характера и личността, но да виждаме и се опираме само на положителните. Добре обученият и квалифициран персонал е един от основните фактори за осъществяване на качествени социални услуги. Във връзка с екипността има още какво да се желае.

  Изключително важна и постоянно приоритетна задача е поддържането и повишаването на професионалната квалификация и компетентност  на целия персонал. Използваните форми за работа в тази насока са разнообразни и непрекъснато обновявани. През изтеклата година преминахме обучения на различни теми. След всяко обучение се изготвя писмен доклад на наученото и предложения какво да приложим в работата си. Обсъжда се подробно и се прилага незабавно.

Регулярните екипни срещи на различни теми, мултидисциплинарни екипи за обсъждане и приемане на цялостна оценка на възможностите и потребностите на детето, утвърдения план за грижа, индивидуален план за здравни грижи и оформяне на други документи се правеха ритмично и в срок.

Нашите клиенти са деца, техните преживявания ни интересуват повече от всичко друго, интересите им са на първо място. Но проблема никога не е само в детето. Затова работим заедно със семейството. Партньорството с родителите е от голямо значение за плавния преход на детето/лицето и неговата максимална социализация. Те участват в разработването на плана за грижа на детето си, като са въвлечени в подхода на работа и в напредъка по постигането на задачите в плана. Поддържат непрекъснат контакт със специалистите и са информирани за ежедневните дейности и напредъка на детето им, съгласуване на подходите, обсъждане на въпроси, оказване на подкрепа за преодоляване на затруднения в ежедневието и възпитанието. Посещават организираните срещи, които се провеждат в ДЦДМУ, както и участие в различни мероприятия и обучения. Работата с родителите спомага и за преодоляване на емоционалните и психологическите задръжки, които имат.

ДЦДМУ е отворено заведение за посещение на децата и родителите. Във всеки режимен момент родителите/настойниците/попечителите могат да наблюдават различните занимания с децата им. Директорът, както и останалите специалисти се срещат с родителите в удобно и за двете страни време. Във фоайето на центъра има табло, където могат да се информират за седмичните планове на корекционно-компенсаторна, педагогическа и социална работа, графици за индивидуална работа, графици на ателиетата, за месечния план на центъра, за нови нормативни документи.

Помагаме на родителите да разберат какво се случва с детето им и създаваме условия отваряйки едно защитено пространство за хармонично развитие на малкия човек и възможност да заживее максимално свой собствен живот.

            Всеки потребител има индивидуална тетрадка, в която регулярно се вписват впечатленията от проведеното занимание – групово или индивидуално със съответния специалист или отговорник по дадена дейност. Във всеки един момент могат да се запознаят с тетрадката на своето дете.

В ДЦ 24 от децата са ученици в ПУ „Драган Манчов”, като 16 от тях са в  изнесени паралелки в ДЦ, поради спецификата на тяхното състояние и желанието на родителите. Тези деца са разпределени в групи с класни ръководители Емилия Кадьова, Катерина Колчагова и Мария Кюлюмова. Други 7 ученика посещават учебните часове в  помощното училище до обяд до приключване на занятията. Учениците са от 1 до 12 клас. Осъществява се,  успешен образователно-възпитателен и корекционен процес.

Основни приоритети на работата през учебната година бе, изготвянето на индивидуални образователни програми и индивидуални планове по отделните предмети за всеки ученик. Обучението се насочва да:

 • Възприемат чрез илюстрации и мултимедия  художествено произведение, букви, цифри, образи и предмети  от заобикалящия ги свят;
 • Проявяват емоционално отношение към учебната дейност;
 • Общуват с изкуството/ литературно и изобразително/ чрез разглеждане на илюстрации, софтуерни програми;
 • -Идентифицират, разпознават и назовават обект по образец (един признак) и по признак чрез нагледно-практически похвати;
 • Общуват не/вербално с класа, учителя и останалия персонал посредством набор от знаци, жестове, звуци, фрази и изречения и изпълняват по рефлекторен път команди и указания, свързани с изпълнение на елементарни всекидневни умения, дейности, движения.

Подпомага се адаптирането на учениците към училищната среда чрез обогатяване на сетивно-познавателния и опит за околната действителност. Съдейства се за развитието на детските познавателни способности, стимулира се детската познавателна активност и интереси чрез участие във функционални, символични и тематични  игри. Работи се по изграждане на звукови картини – настроение и емоция, успокоение при слушане на музика. Кондиция, координираност на движенията и усъвършенстване на функциите на отделните анализатори, ориентация в пространството и обстановката около тях чрез обследване, назоваване и посочване на предмети. Дейности от ежедневието чрез постоянни указания за почистване, събиране на материали и пособия, самостоятелно извършване на хигиенни и физиологични нужди. Работа за подобряване на фина моторика на горни крайници – защриховане, оцветяване, апликиране, нанизване, изрязване, налагане, сортиране по признак и др. Разпознаване на собственото име и това на съучениците в групата. Разпознаване и откриване на предмет от занималнята.

Закаляване на организма, развитие на физическа култура чрез ежедневни физически упражнения, групови, индивидуални, подвижни, състезателни игри, ЛФК. Постигане на положителен ефект и емоционално отреагиране от цялата учебна дейност чрез танци, хора, изобразителни и музикални дейности. 6 от ползвателите са на ресурсно подпомагане в масовите училища във Велинград, Сърница, Света Петка, Пашово. Работи се по индивидуална образователна програма.

Всеки потребител, който пребивава в дневния център в определеното в дневния режим време за хранене има право на храна. За децата с целодневен престой храненията са три. Менюто е съобразено с възрастта и вкусовите предпочитания на децата. Изготвя се по одобрения от Министерство на здравеопазването рецептурник за храненето в детските градини и училищни столове. Храната се осигурява от ЦДГ „Детски рай”. Стендартите за хранене на деца се спазват, но тези на лицата над 18 годишна възраст – не. Сервирането на храната, организацията на храненето, атмосферата по време на ядене, сервирането и отсервирането са част от стимулиращата среда, която се изгражда в подкрепа на развитието на децата. Както във всички дейности се акцентира предимно върху повторямостта и предвидимостта, които гарантират усещането за сигурност. Храненето се осъществява на едно и също място, в точно определените часове, като отделните елементи в процеса се изпълняват в познатата последователност. Както при другите дейности и тук се разчита на уменията, които вече притежават децата, като се подпомагат в тяхната самостоятелност. Търси се баланс между предоставянето на нужната подкрепа, особено при деца, които имат потребност от подкрепа при хранене и самообслужване и подпомагане на самостоятелността им.

            Атмосферата по време на хранене е спокойна и ведра. Храната се поднася в добър естетичен вид и според нормите за културно хранене. Децата разполагат с прибори за хранене – лъжица и вилица. Дейностите по сервиране – отсервиране, подготовката на масите за хранене и почистването им след това, позволяват ангажирането на ползвателите в смислени занимания за развиване и поддържане на умения.

            Ето част от заложените, организирани и проведени мероприятия през изминалата година:

Януари – запознаване с обичаите на „Бабинден”;

Февруари – съдействие на специалистите по дентална медицина от гр. Елин Пелин да извършат стоматологичен преглед на всички потребители в присъствието на родителите им. Проведе се родителска среща, на която се даде Отчет за дейността на центъра за 2014 г., Запознаха се с новия годишен план и се представи новия екип и структура;

Март – тържество за 1 март. Представители от хлебна къща София ни демонстрираха хлебна терапия. Изпращане на баба Марта и посрещане на пролетта;

Април – учениците от ПУ приключиха работата по проект „Успех” и получиха грамоти. Отбеляза се и деня на аутизма. Посещение на изложбата за писани яйца. Започна провеждането на ателие по „Музикотерапия”;

Май – екскурзия с влак до гара Вървара и обратно;

Юни – посещение на общоградското тържество за 1.06. Детски празник на двора. Посещение на конна база „Сивек”;

Юли – участие в артателие на открито под наслов „Всички сме специални и неповторими”. Пикник в гората. Оцветяване на глинени фигури под ръководството на производителите. Раазходки до близки местности;

Август – закалителни процедури, подвижни игри и състезания, игри на открито и разходки;

Септември – празнувание на именния дзен на центъра. Екскурзия до парк „Острова” в Пазарджик;

Октомври – ден на отворените врати;

Ноември – участие в благотворителна изява, организирана от фондация „Жени човешки ресурси” в Централен военен клуб гр. София;

Декември – откриване на юбилейна изложба – базар. Коледно тържество. Коледно парти с фен клуб „Манчестър Юнайтед”.

Основен момент за развитието на социалната услуга е финансовото ни обезпечаване. В приоритета на местната власт е правилното разпределение на бюджетните средства и ежемесечното им предоставяне на Дневния център. През изтеклата година се извършваше редовно и ритмично. Това създаде възможност за спокойна и планова работа. Отговорността за усвояване на финансовите средства и целесъобразното и най-рационално изразходване се поема от директора и счетоводителя на Дневния център.

            Осигурява се необходимата хигиена на помещенията, която позволяла престоя на потребителите в безопасна и здравословна среда. Помещенията ежедневно се проветряват и през зимата се отопляват, като се поддържа стандартната температура. Настанените получават необходимата съобразно с потребностите им подкрепа за ползване на санитарните помещения и за поддържане на личната им хигиена. Осигурени са индивидуални кърпи, чаши и четки за миене на зъби. По този начин персонала ги подпомага в усвояването  и развиването на хигиенни навици и умения за самообслужване.

Постоянно се поддържа и обогатява материално – техническата база. Редовно се снабдява с учебни материали и помагала и материали за различните дейности и терапии.  Вътрешното озеленяване и  озеленяването на двора през изтеклата година беше много добро и ефектно.

През м. декември директора на дневния център  представи Докладна до Кмета на Общината, в която го запознава с проблемите на социалната услуга:

 1. Недостатъчен сграден фонд. Липсата на помещения затрудняват провеждането на трудо-терапевтичните ателиета, релационна психомоторика и др. дейности. Липсват складови помещения.
 2. ДЦ скоро ще се превърне в услуга на младежите и възрастните, тъй като потребителите му растат.
 3. Неадаптиран втори етаж за инвалидни колички.
 4. Сградата не е санирана и няма топлоизолация на покрива.
 5. Липса на помощно-технически средства.
 6. Не е възможно ЦДГ да осигури необходимото количество храна за лицата над 18 г. /по сборник рецепти за обществено хранене/ Не са спазени стандарти и критерии за хранене.

Надявам се, че част от изложените проблеми ще бъдат решени в най-скоро време.

От всичко казано до тук, може да се направи извода, че в Дневен център „Надежда” гр. Велинград предлаганите социални услуги са с висока ефективност. Функционирането му е от значение както за децата и младежите, така и за техните семейства. Много важно е екипа, работещ в Центъра да има подкрепата на Общината, като доставчик на социалната услуга.

В “Надежда” се раждат детски усмивки, ражда се надежда!

ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА

Директор ДЦДМУ «Надежда»

   

ДОКЛАДЪТ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ”НАДЕЖДА” ГР. ВЕЛИНГРАД ЗА 2015 Г. Е ОБСЪДЕН И ПРИЕТ НА ЕКИПНА СРЕЩА НА 18.12.2015Г. С ПРОТОКОЛ №80

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *