Pages Navigation Menu

ГОДИШЕН ПЛАН 2016 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ “Надежда”- ВЕЛИНГРАД 2016 година

І. Тенденции и перспективи на развитие:

  Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда” гр. Велинград заема своето достойно място сред социалните услуги в Общината. Организационното развитие на социалната услуга е ориентирано към изграждане на капацитет за екипно взаимодействие, чрез мултидисциплинарен подход.

         Социалната услуга „Дневен  център” подпомага потенциалното развитие на децата и младежите с увреждания и тяхното включване във всички нива и форми на общообразователната система и другите общественодостъпни дейности и инициативи за деца и младежи. Разнообразните видове грижа са насочени към това децата и младежите с различна степен на затруднения да постигнат напредък съобразно собствените им потребности от развитие, както и да се справят според възможностите си с образователните задачи и задачите за развитие на съответната възрастова група.

            Дневната грижа се състои в разнообразни обучителни, игрови и рехабилитационни дейности, които осигуряват емоционална и психическа стабилност и развитие на специфични умения, съобразно с конкретните индивидуални потребности на ползвателите. Дейността е организирана под формата на занимания в група и индивидуални консултации и рехабилитация. Тя е фокусирана към занимания за подкрепа и развитие на умения.

            Прилаганите подходи и модели са подчинени на основната дейност на социалната услуга – ползвателите, съобразно с възрастта и степен на увреждането им, да участват в ежедневни дейности, които развиват силните им страни, подпомагат тяхното развитие и разширяват възможностите им за интеграция в образователната и социалната среда в общността.

ІІ. Основни цели:

 1. Социалната услуга има за цел да подкрепи ползвателите в компенсиране на дефицитите, произтичащи от увреждането и развитие на потенциала и заложбите им.
 2. Формиране и развитие на основните личностни и социални умения;
 3. Формиране на умения за самостоятелен живот;
 4. Формиране на умения за учене и подпомагане на участието им в образователни дейности;
 5. Развитие на специфични професионални умения и подходи за предоставяне на услугата;
 6. Да се ангажират родителите в процеса на обучение и терапия, като се оказва безрезервна подкрепа на посетителите и техните семейства.
 7. Да се проследява работата по реинтеграция на децата и младежите в общността.

 ІІІ. Основни задачи:

 1. Провеждане на корекционно – компенсаторна, педагогическа, възпитателна и социална работа в съответствие с държавните изисквания и със съвременните стандарти в социалната работа и социалните услуги.
 2. Осигуряване на подходящи културно – битови условия за работа и живот на децата и младежите. Опазване и обогатяване на материално-техническата база.
 3. Създаване на подходящи условия за нормално физическо и психическо развитие, включване и приобщаване в общността. Преодоляване на социалната изолация.
 4. Подготовка за самостоятелен и пълноценен живот.
 5. Повишаване качеството на социалните услуги, предлагани в дневния център и максимално съобразяване с индивидуалния план за грижа, който включва:
  • Ежедневни потребности;
  • Социално поведение;
  • Реч и комуникация;
  • Психомоторно развитие;
  • Емоционално развитие;
  • Здравни потребности;
  • Образователни потребности;
  • Рехабилитационни потребности;
  • Потребности в свободното време;
  • Потребности от контакти със семейството, приятели, близки и други лица.

          Задоволяване на потребностите чрез:

 • Обучение според възможностите на детето за придобиване на знания и умения в различните сфери;
 • Индивидуални и групови дейности;
 • Междугрупови отношения;
 • Работа в различни ателиета и трудо-терапевтични дейности;
 • Работа със семейството.
 1. Усъвършенстване на управленската дейност за повишаване ефективността на социално-педагогическо взаимодействие: специалист- дете- родител и специалист ДЦ – специалист ЦНСТ.

ІV. Организационна дейност:

 1. Заложен капацитет – 36 места
 1. Брой на групите – 3
  • І-ва група – от 3 до 9 години;
  • ІІ-ра група – от 10 до 14 години;
  • ІІІ-та група – от 15 до 29 години
 1. Персонал – 15 щатни бройки
 • 3 екипа за групова работа и експертно-консултативно звено – социални работници, терапевти, логопед, психолог, рехабилитатор
 1. Дейности за реализиране на основните задачи:

 

 1. Корекционно компенсаторна педагогическа, възпитателна и социална работа:

 

 • Изготвяне на Месечен календарен план.

                                                                                   Срок: до 29 число на предходния месец

                                                                                   Отг. Диана Стаменкова – соц. работник

 • Изготвяне на 6-месечен отчет от всеки специалист.

                                                                              Срок: м. юли, м. декември

                                                                              Отг. Специалистите

 • Прецизиране на групите и определяне на отговорник по случая.

                                                                               Срок: м. март

                                                                               Отг. Директор

 • Изготвяне на график за индивидуални занимания. Актуализация при необходимост.

                                                                                     Срок: постоянен

                                                                               Отг. Всички специалисти

–    Изготвяне на график за работа на ателиетата.

                                                                                     Срок: м. март

                                                                                     Отг. Соц. работник

 • Изготвяне на психологически характеристики на ползвателите. Актуализация при необходимост.

                                                                                 Срок: постоянен

                                                                                 Отг. Психолог

 • Изготвяне на седмичен работен график.

                                                                                       Срок: всеки петък

                                                                                 Отг.Педагог, Соц. раб. деца

 • Регулярно вписване на информацията в индивидуалните тетрадки на ползвателите.

                                                                           Срок: непосредствено след заниманието

                                                                           Отг. Всеки специалист

 • Отчитане на резултатите от корекционно–компенсаторната и възпитателна работа. Изготвяне на Доклад до Отдел „Закрила на детето”, относно използване на социалната услуга за развитието на уменията и възможностите на детето.

                                                                                  Срок: на 3 месеца

                                                                                  Отг. Отговорник по случая

 1. Образователно развитие:

 

 • Поддържане на постоянна връзка с класни ръководители, педагогически съветници, ресурсни учители, ПУ „Драган Манчов”, учители и директори на детски градини.

                                                                                            Срок: постоянен

                                                                                            Отг. Всички специалисти

 • Работата по образователното развитие да съответства на календарната възраст на детето.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                           Отг. Всички специалисти

 1. Контролна дейност:

 

 • Прилагане на процедурата за осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата “Дневен център”, гарантираща, че работата се осъществява в съответствие с наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

                                                                                                Срок: постоянен

                                                                                                Отг. Директор

 

–    Извършване на периодична оценка.

                                                                                                Срок: м. юни, ноември

                                                                                                Отг. Директор

 1. Работа със семейството, училището и обществеността:

 

–    Провеждане на срещи с родителите.

                                                                                            Срок: постоянен

                                                                                            Отг. Директор

 • Работа на терен, мобилна работа.

                                                                                                 Срок: при необходимост

                                                                                                 Отг. Директор

 • Провеждане на срещи с педагогически съветници, директори на ЦДГ за представяне на случаи за консултация и настаняване в Дневния център.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Екипите за пряка работа

 • Популяризиране дейността на Дневния център и отразяване в местните медии на празници и други негови инициативи.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                         Отг. Директор, Соц. работник

 • Актуална информация за Сайта.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Катя Кютова

 • Съвместна работа с Община Велинград.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Директор

 • Съвместна работа с Отдел ”Закрила на детето” към ДСП гр. Велинград.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Соц. работник

 • Съвместна работа с ЦНСТ, ЦОП и НПО и други сродни социални заведения.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Директор

 1. Социализация и спортно – оздравителна дейност:

 

м.януари – Провеждане на зимни игри на открито.

м.февруари – Посещение на природо-научен музей в гр. Пловдив и разходка из града.

м.март –  Посрещане на Баба Марта. Изработване на картички за 8-ми март. Посрещане на първа пролет.

м.април – Посещение на зоологическата градина в гр.София. Посещение на изложбата на великденски яйца в музея.

м.май –     Посещение на Дневен Център „Дъга” гр. Панагюрище или друга сродна социална услуга.

м.юни –    Отбелязване на 1-ви юни – Ден на детето. Юбилейно тържество – 10 години ДЦДМУ ”Надежда”.

м.юли  и август  –  Летни мероприятия по план: разходки, пикник, посещение на плаж и заканителни процедури.

м.септември – Посещение на Конна база „Сивек”. Имен ден на дневния център.

м.октомври  – Ден на отворените врати.

м. ноември –    Ден  на християнското семейство            

м.декември – Отбелязване на международния ден на хората с увреждане. Провеждане на Коледно тържество.

В месечния план се отбелязват рождените дни на децата, в зависимост от деня и време на пребиваване в дневния център.

 

 1. Здравно-медицинско обслужване и рехабилитация:

 

 • Ежедневен филтър за всички деца.

                                                                                         Срок: постоянен

                                                                                         Отг. Д. Павлова

 • Спазване графика за чистота и дезинфекция в Дневния център.

                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                        Отг. Сашка Данова

 • Ежедневно водене на задължителната медицинска документация

                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                        Отг. Дана Стаменкова

 • Организиране на здравно – закалителни процедури.

                                                                                         Срок: постоянен

                                                                                         Отг. детегледачи

 • Изготвяне на индивидуална рехабилитационна програма за работа с увредените деца.

                                                                                   Срок. постоянен

                                                                                   Отг. Рехабилитатор

 • Изготвяне на индивидуален План за здравни грижи.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Дана Стаменкова

 • Участие на децата и родителите в изготвянето на седмично меню, съобразено с техния личен избор.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Катя Кютова

 

 

 1. Административно-стопанска дейност:
 • Утвърждаване на Длъжностно и Поименно разписание.

                                                                                          Срок: м. януари

                                                                                          Отг. Директор

 • Поддържане и обогатяване на материално – техническата база.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                           Отг. Директор

 • Редовно снабдяване с учебни материали и помагала.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Счетоводител

 • Озеленяване на двора. Вътрешно озеленяване.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                           Отг.Янка Табакова

 • Естетическо и сезонно оформление и актуализиране на украсата в Дневния Център.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. всички специалисти

 • Подготовка на парното помещение за зареждане с твърдо гориво за отоплителния сезон.

                                                                                                Срок: м .септември

                                                                                          Отг. огняр

 • Изготвяне на Месечен отчет за разход на горивото.

                                                                                          Срок: през отоплителен сезон

                                                                                          Отг. огняр

VІ. Екипни срещи:

 

 • Екипни срещи за обсъждане на докладите до ОЗД за постигнатите резултати в работата с детето.

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отг. Соц. работник – Д.С.

 • Вътрешни екипни срещи за обсъждане и предложения на цялостните оценки и тяхното актуализиране.

                                                                                                    Срок: постоянен

                                                                                                    Отг. Соц. работник – Д.С.

 • Мултидисциплинарен екип за обсъждане и приемане на цялостните оценки и тяхното актуализиране.

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отг. Соц. работник – Д.С.

 

VІІ. Квалификация:

 

 • Изготвяне на План за обучение и повишаване квалификацията на персонала през 2016г..

                                                                                                   Срок: м. март

                                                                                                   Отг. Директор

 • Изготвяне на доклади от проведени обучения и прилагане на наученото.

                                                                                                    Срок: постоянен

                                                                                                    Отг. обучаваните

 • Самообразование.

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отг. всички специалисти

 • Работа с новоназначени специалисти.

                                                                                                   Срок: при необходимост

                                                                                                   Отг. Директор

 • Обсъждане на новоизлезли нормативни документи, указания, помагала

                                                                                                  Срок: постоянен

                                                                                                  Отг. Директор

ГОДИШНИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ “НАДЕЖДА” гр. ВЕЛИНГРАД  ЗА 2016 Г. Е ОБСЪДЕН И ПРИЕТ НА ЕКИПНА СРЕЩА НА 18.12.2015Г. С ПРОТОКОЛ №80

 

 

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *