Pages Navigation Menu

ГОДИШЕН ПЛАН 2013 година

ГОДИШЕН ПЛАН

ЗА ДЕЙНОСТТА

НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА

 И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ “Надежда”- ВЕЛИНГРАД

 2013 година

І. Тенденции и перспективи на развитие:

 Дневен център за деца и младежи с увреждания “Надежда” гр. Велинград създава нова визия за ролята на социалните услуги в Общината. Дневният център утвърждава нови модели и практики, доказва своите безспорни предимства при разрешаване на различни проблеми при децата и младежите с увреждания и техните семейства.

 Организационното развитие на социалната услуга е ориентирано към изграждане на капацитет за екипно взаимодействие чрез мултидисциплинарен подход. Модерната материална база с наличното оборудване и обзавеждане, устойчивата професионална среда от добри и мотивирани специалисти, дава нужната увереност и нагласа за справяне във всяка ситуация.

Личността на детето е в центъра на цялостната дейност на Дневния център.

 ІІ. Основни цели:

 1. Децата и младежите да получат основни знания и умения, за да се приучат към възможно най-голяма самостоятелност, чрез предоставяне на постоянна и качествена грижа.
 2. Изграждане на капацитет за екипно взаимодействие чрез мултидисциплинарен подход.
 3. Да се ангажират родителите в процеса на обучение и терапия, като се оказва безрезервна подкрепа на посетителите и техните семейства.
 4. Да се проследява работата по реинтеграция на децата и младежите в общността и максималното разгръщане на техния потенциал.

ІІІ. Основни задачи:

 1. Провеждане на корекционно – компенсаторна и възпитателна работа в съответствие с държавните изисквания.
 2. Осигуряване на подходящи културно-битови условия за работа и живот на децата и младежите. Опазване и обогатяване на материално-техническата база.
 3. Създаване на подходящи условия за нормално физическо и психическо развитие, включване и приобщаване в общността.
 4. Подготовка за самостоятелен и пълноценен живот.
 5. Повишаване качеството на социалните услуги, предлагани в дневния център и максимално съобразяване с индивидуалния план за грижа, който включва:
  • Ежедневни потребности;
  • Социално поведение;
  • Реч и комуникация;
  • Психомоторно развитие;
  • Емоционално развитие;
  • Здравни потребности;
  • Образователни потребности;
  • Рехабилитационни потребности;
  • Потребности в свободното време;
  • Потребности от контакти със семейството, приятели, близки и други лица.

          Задоволяване на потребностите чрез:

 • Обучение според възможностите на детето за придобиване на знания и умения в различните сфери;
 • Индивидуални и групови дейности;
 • Междугрупови  отношения;
 • Работа в различни ателиета;
 • Работа със семейството.

7. Усъвършенстване на управленската дейност за повишаване ефективността на социално-педагогическо взаимодействие: специалист- дете- родител.

ІV. Организационна дейност:

 1. Заложен капацитет – 24 места
 1. Брой на групите – 2
  • І-ва група – от 3 до 9 години;
  • ІІ-ра група – от 10 до 18 години

3.   Персонал – 10 щатни бройки

V. Дейности за реализиране на основните задачи:

 

 1. 1.    Корекционно-компенсаторна и възпитателна работа:

 

– Изготвяне на  Годишен план за възпитателната работа за І-ва и ІІ-ра група.

                                                                                            Срок: м. януари

                                                                                            Отг. Възпитатели, Психолог,  Логопед,

Соц.работник,

                                                                                            Мед. сестра, Рехабилитатор

– Изготвяне на Годишен план за индивидуална работа на специалистите.

                                                                                            Срок: м. януари

                                                                                            Отг. Логопед, Психолог,

                                                                                            Соц. работник, Мед. сестра

– Изготвяне Правила за персонала на Дневния център.

                                                                                            Срок: м. февруари

                                                                                            Отг. Директор, Психолог, Логопед, Соц. работник

– Изготвяне на Месечен календарен план.

                                                                                                  Срок: всеки месец

                                                                                                 Отг. Соц. работник

– Изготвяне на 6-месечен отчет от всеки специалист. 

                                                                                             Срок: м. юли, м.декември

                                                                                            Отг. Специалистите

– Изготвяне на седмична програма за І-ва и ІІ-ра група.

                                                                                Срок: м. февруари

                                                                                Отг. Възпитателите

– Определяне отговорник по случая.

                                                                                            Срок: м. януари

                                                                                            Отг. Директор, Соц.работник

– Изготвяне на график за ежеседмично екипно обсъждане.

                                                                                            Срок: м. януари

                                                                                            Отг. Соц. работник

– Изготвяне на график за индивидуални занимания. Актуализация при необходимост.

                                                                                            Срок: постоянен

                                                                                            Отг. Логопед, Психолог, Монтесори терапевт

– Изготвяне на график за работа на ателиетата.

                                                                                            Срок: м. януари

                                                                                            Отг. Соц. работник

– Изготвяне на индивидуални терапевтични програми.

                                                                                            Срок: постоянен

                                                                                            Отг. отговорник по случая,

                                                                                            Соц. работник

– Изготвяне на психологическа характеристика на децата. Актуализация при необходимост.

                                                                                            Срок: постоянен

                                                                                            Отг. Психолог

– Провеждане на ежеседмични консултации с родителите – всяка сряда от 16.30 ч. до 17.30 часа. Изготвяне на график и определяне на водещ на срещата.

                                                                                            Срок: постоянен

                                                                                            Отг. Логопед, Психолог

– Актуализиране на Методологията.

                                                                                           Срок: м. февруари

                                                                                           Отг. Директор

– Изготвяне на План за летните мероприятия.

                                                                                                  Срок: м. май

                                                                                                  Отг. Соц. работник

– Отчитане на резултатите от корекционно–компенсаторната и възпитателна работа. Изготвяне на Доклад до Отдел „Закрила на детето”,  относно използване на социалната услуга за развитието на уменията и възможностите на детето.

                                                                                            Срок: на 3 месеца

                                                                                            Отг. Отговорник по случая

 1. 2.    Образователно развитие:

 

– Поддържане на постоянна връзка с класни ръководители, педагогически съветници, ресурсни учители, учители и директори на детски градини.

                                                                                            Срок: постоянен

                                                                                            Отг. Всички специалисти

– Работата по образователното развитие да съответства на календарната възраст на детето.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                           Отг. Всички специалисти

 1. 3.    Контролна дейност:

 

– Прилагане на процедурата за осъществяване на вътрешен контрол върху функционирането на услугата “Дневен център”, гарантираща, че работата се осъществява в съответствие с наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца.

                                                                            Срок: постоянен

                                                                            Отг. Директор

 

– Актуализиране на компетентностите от формуляра за периодична оценка на индивидуалното трудово изпълнение.

                                                                           Срок: до м. април

                                                                           Отг. Директор

 1. 4.    Работа със семейството, училището и обществеността:

 

– Актуализиране на правилата за родителите. Контрол по спазването им.

                                                                           Срок: постоянен

                                                                           Отг. целия екип

– Изработване на план за работа с родителите.

                                                                           Срок: м. януари, април, септември

                                                                           Отг. всички специалисти

– Работа на терен.

                                                                                 Срок: постоянен

                                                                                 Отг. Директор

– Провеждане на родителска среща за отчитане резултатите от миналата година и запознаване с настоящия годишен план.

                                                                           Срок: м. февруари

                                                                           Отг. Директор

– Изготвяне на Процедура за приемане на потребител на услугите.

                                                                                         Срок: м. януари

                                                                                         Отг. Соц. работник

– Провеждане на срещи с педагогически съветници, директори на ЦДГ за представяне на случаи за консултация или настаняване в Дневния център.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Екипите за пряка работа

– Популяризиране дейността на Дневния център и отразяване в местните медии на празници и други негови инициативи.

                                                                                           Срок: постоянен

                                                                                           Отг. Директор, Логопед,

                                                                                           Психолог, Соц. работник

– Създаване на Сайт на Дневния център.

                                                                                          Срок: до м. февруари

                                                                                          Отг. Директор, Логопед,

                                                                                          Психолог, Соц. работник

– Оформяне и издаване на Информационна брошура за Дневния център.

                                                                                           Срок: до края на м. март

                                                                                           Отг. Директор, Соц. работник,

                                                                      Възпитател ІІ-ра гр., Психолог, Логопед

– Съвместна работа с Община Велинград.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Директор

– Съвместна работа с Отдел ”Закрила на детето” към  ДСП гр. Велинград.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Соц. работник

– Съвместна работа с ЦНСТ, ЦОП и НПО и други сродни социални заведения.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Директор

– Съвместна работа с Общински и частни фирми.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Директор

 – Изготвяне и монтиране на Указателни табели.

                                                                                           Срок: м. април

                                                                                           Отг. Директор, Счетоводител

 1. 5.    Социализация и спортно – оздравителна дейност:

м. януари

Организиране на спортен ден. – отг. Дафинка Йовчева, Даниела Шаркова

м. февруари

Отбелязване на 14 .02.2013г. – отг. Дафинка Йовчева

м. март

Отпразнуване на първи март в Дневния център. – отг. Васка Влахова

Отбелязване на осми март. – отг. Васка Влахова, Дафинка Йовчева

Бал с маски по случай първа пролет. – отг. Здравка Гугалова, Даниела Шаркова

Организационен план за първи юни. – отг. Анна Табакова

м. април

Посещение в историческия музей на Великденска изложба. – отг. Даниела Шаркова

м. май

Изнесена форма на обучение. – отг. Анна Табакова, Здравка Гугалова

м. юни

Участие в програмата по случай първи юни на организирано тържество на централния площад. – отг. Екипа

м. юли и август

Занимания на открито. – отг. Дежурните по график

Посещение на обновените паркове. – отг. Дежурните по график

Разходки на открито. – отг. Дежурните по график

Провеждане на въздушни, слънчеви закалителни  процедури. – отг. Дежурните по график

м. септември

Посещение на църквата св. Троица по случай 17.09.2013г. – “Вяра, Надежда, Любов” – отг. Здравка Гугалова

м.октомври

 Посещение на музея в гр. Батак. – отг. Здравка Гугалова

м.ноември

Посещение на Зоо кът в ПГГС “Христо Ботев”. – отг. Здравка Гугалова

Организационен плана за Коледно тържество. – отг. Анна Табакова

м.декември

Отбелязване на трети декември. – отг. Даниела Шаркова

Коледно тържество. –  отг.  Дафинка Йовчева, Даниела Шаркова

 

 1. 6.    Здравно-медицинско обслужване и рехабилитация:

 

– Ежедневен медицински филтър за всички деца.

                                                                                         Срок: постоянен

                                                                                         Отг. Мед. сестра

– Спазване графика за чистота и дезинфекция в Дневния център.

                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                        Отг. Мед. сестра

– Ежедневно водене на задължителната медицинска документация

                                                                                        Срок: постоянен

                                                                                        Отг. Мед. сестра

– Организиране на здравно – закалителни процедури.

                                                                                         Срок: постоянен

                                                                                         Отг. Мед. сестра

– Изготвяне на индивидуална рехабилитационна програма за работа с увредените деца.

                                                                                   Срок. постоянен

                                                                                   Отг. Рехабилитатор

– Изготвяне на индивидуален План за здравни грижи.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Мед. сестра

– Участие на децата и родителите в изготвянето на седмично меню, съобразено с техния личен  избор.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. мед. Сестра

7. Административно-стопанска дейност:

 – Актуализиране и подписване на длъжностни характеристики.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Директор

– Изготвяне на график за провеждане на вътрешни супервизии.

                                                                                            Срок: постоянен

                                                                                            Отг. Психолог

– Поддържане и обогатяване на материално – техническата база.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. Директор

– Ремонт, обогатяване и озеленяване на двора. Вътрешно озеленяване.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. счетоводител

– Редовно снабдяване с учебни материали и помагала и материали по трудотерапия.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. счетоводител

– Естетическо и сезонно оформление и актуализиране на украсата в Дневния Център.

                                                                                          Срок: постоянен

                                                                                          Отг. всички специалисти

– Подготовка на парното помещение за зареждане с твърдо гориво за отоплителния сезон.

                                                                                          Срок: м .септември

                                                                                          Отг. счетоводител

– Изготвяне на Месечен отчет за разход на горивото.

                                                                                          Срок: през отоплителен сезон

                                                                                          Отг. огняр

  

VІ. Социално-педагогически съвети:

Месец януари

– Обсъждане и приемане на годишния отчет за дейността на Дневния център  през         2012 год. – докладва Директора

– Обсъждане и приемане на годишния План за дейността на Дневния център  през         2013 год. –  докладва Директора

– Организационни въпроси.

Месец юни

– Отчет на резултатите от корекционно-компенсаторната и възпитателна работа през първо полугодие – докладват всички специалисти

– Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първо полугодие.

VІІ. Екипни срещи:

 – Провеждане на ежеседмични срещи за екипно обсъждане със специалистите, които работят с детето.

                                                                                                   Срок: по график

                                                                                                   Отг. Соц. работник

–  Екипни срещи за обсъждане на докладите до ОЗД за постигнатите резултати в работата с детето.

                                                                                                   Срок: постоянен

                                                                                                   Отг. Соц. работник

–  Вътрешни екипни срещи за обсъждане и предложения на цялостните оценки и тяхното актуализиране.

                                                                                                     Срок: постоянен

                                                                                                     Отг. Соц. работник

–  Мултидисциплинарен екип за обсъждане и приемане на цялостните оценки и тяхното актуализиране.

                                                                                                     Срок: постоянен

                                                                                                     Отг. Соц. работник

  VІІІ. Квалификация:

– Сформиране на комисия за изработване на програма за поддържане и повишаване на професионалната квалификация.

                                                                                                   Срок: м. септември

                                                                                                   Отг. Директор

– Изготвяне на План за обучение и повишаване квалификацията на персонала през 2013 г..

                                                                                                   Срок: м. януари

                                                                                                   Отг. Директор

План за повишаване квалификацията на персонала

месец

тема

обучение за:

Януари

Годишен план за дейността на специалистите в домовете за социални услуги и услуги в общността при предоставяне на съответната услуга. Цели и целеполагане”. Директор

Социален работник

Психолог – резерва

Февруари

Методически насоки и аспекти по прилагането на наредбата за критерии и стандартите за социалните услуги за деца в специализираните институции и услугите в общността. 

Директор

Социален работник

Мед. сестра

Психолог- резерва

Обучение по сензорна терапия

Всички специалисти

Март

Специализирано обучение за санитари, хигиенисти и специалисти за работа с потребители на услуги  в социалните институции.

Санитари

Април

Методика на социалната услуга. Правила и процедури, измерване на качеството на социалната услуга.

Директор

Социален работник

Психолог

Юни

Видове трудотерапии. Трудотерапия, артерапия, музикотерапия и др.

Директор

Възпитатели

Социален работник

Психолог

Логопед

Септември

Основни аспекти, критерии и насоки по воденето на задължителната документация в специализираните институции и социални услуги в общността

Директор

Мед. сестра

Възпитатели

Счетоводител

Октомври

Практическа работа по изготвяне на програма и формуляр за периодична оценка на изпълнение на задачите от персонала и отчитане на планираните дейности в социалните услуги, предоставяне в общността

Директор

Психолог

Октомври

– Психотерапия в социалната работа.

Директор

Психолог

– Изготвяне на доклади от проведени обучения и прилагане на наученото.

                                                                                                    Срок: постоянен

                                                                                                     Отг. обучаваните

– Самообразование.

                                                                                                    Срок: постоянен

                                                                                                   Отг. всички специалисти

– Работа с новоназначени специалисти.

                                                                                                   Срок: при необходимост

                                                                                                   Отг. Директор

– Обсъждане на новоизлезли нормативни документи, указания, помагала

                                                                                                  Срок: постоянен

                                                                                                  Отг. Директор

 Изготвил:

 ВЕЛИЧКА СИМЕОНОВА

Директор ДЦДМУ

ГОДИШНИЯТ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА  НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА

И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ “Надежда” гр. ВЕЛИНГРАД  ЗА 2013 Г. Е ОБСЪДЕН И ПРИЕТ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА НА 06.02.2013 Г.

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *